c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 20. november

20.11.2014 Predsednik Evropske komisije Juncker je na izredni seji parlamenta EU glede davčnega izogibanja pojasnil nedavna razkritja glede skrivnih dogovorov, na podlagi katerih je Luksemburg določenim multinacionalkam omogočal zelo ugodno davčno obravnavo.

Juncker je poudaril, da davčne odločitve v Luksemburgu niso bile nezakonite, po drugi strani pa priznal, da je verjetno tudi v Luksemburgu prihajalo do izogibanja plačevanja davkov, kar pa je pripisal nezadostni davčni harmonizaciji. VEČ

Svet in parlament EU sta se strinjala, da so potrebni nadaljnji pogovori, da se doseže sporazum glede proračuna za leto 2015 in posebej glede neporavnanih plačil v proračunu za 2014. Strinjali so se, da se varnostne rezerve ne smejo uporabiti za financiranje neplačanih obveznosti. Varnostne rezerve so novi fleksibilni ukrep iz uredbe o večletnem finančnem okviru 2014-2020, ki pa se lahko uporabijo le kot zadnji možni ukrep. Svet je tudi predlagal, da se proračunska sredstva poravnajo s proračunskimi omejitvami držav članic in da se poveča poudarek ukrepom za spodbujanje rasti in delovnih mest. VEČ

Evropska komisija je objavila poročilo o protekcionizmu oz. težnjah po vpeljavi tržnih omejitev. Glavna ugotovitev je, da so težnje po tržnih omejitvah precej močne med poslovnimi partnerji z EU, kar vnaša negotovost v svetovno ekonomijo. Protekcionizem je še vedno dokaj pogosto uporabljeno orodje politike, ki pa škoduje globalizaciji in odprtosti poslovanja. VEČ

Čezatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo (TTIP) mora spodbujati podporo med trgovino in delovno politiko ter vključevati močno vlogo civilne družbe. Razlike med načini urejanja področja dela s strani EU in ZDA ne smejo biti ovira, temveč priložnost za ambiciozne ter inovativne pristope k določitvi delovnih pravic. VEČ

Iz sodne prakse Sodišča EU:

V zadevi C-416/13 so na sodišču EU odločali o omejitvi starosti pri poklicu policista in skladnost te določbe španske regionalne zakonodaje z direktivo 2000/78. Odločili so, da je zakon kneževine Asturije, ki za zaposlovanje policistov lokalne policije določa najvišjo starost 30 let, v nasprotju s pravom EU. Starostna omejitev v tem primeru pomeni neupravičeno diskriminacijo na podlagi starosti. Sodišče meni, da ni dokazano, da so posebne fizične sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje funkcije policista lokalne policije, nujno povezane z določeno starostno skupino in da teh sposobnosti nimajo osebe, ki presegajo določeno starost. VEČ

V zadevi C-333/13 se je odločalo o zavrnitvi socialnih dajatev ekonomsko neaktivnim državljanom. Okvir odločanja je predstavljala direktiva 2004/38, sodniki pa so odločili, da se ekonomsko neaktivnim državljanom EU, ki pridejo v drugo državo članico izključno zaradi prejemanja socialne pomoči, lahko zavrnejo določene socialne dajatve. Po direktivi je za prebivanje več kot tri mesece, vendar manj kot pet let, pravica do prebivanja pogojena zlasti s tem, da morajo imeti ekonomsko neaktivne osebe zadostna lastna sredstva. Na pravico do prebivanja po direktivi so vezane določene socialne dajatve v Nemčiji, kar je bil tudi predmet postopka. VEČ

V zadevi C-472/13 je generalna pravobranilka Sharpston podala mnenje, da smejo vojaki, ki se ne bojujejo, zaprositi za mednarodno zaščito, če menijo, da jim grozi pregon ali kazen zaradi zavrnitve opravljanja dolžnosti, če bi izvrševanje dolžnosti lahko vključevalo dejanje vojnih zločinov. Nacionalni organi pri presoji takih določb ne smejo uporabiti pravil ali postopkov, ki temeljijo na mednarodnem kazenskem pravu. Podlaga za odločanje je bila direktiva 2004/83. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.