c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 23. oktober

23.10.2014 Evropska komisija za učinkovito pravosodje pri Svetu Evrope (CEPEJ) je objavila poročilo o delovanju evropskih pravosodnih sistemov glede učinkovitosti in kvalitete pravosodja. Poročilo temelji na podatkih iz leta 2012 in kaže trende razvoja ter reform pravosodnih sistemov v Evropi.

Nekaj ključnih ugotovitev v poročilu je, da so države članice vpeljale številne institucionalne in zakonodajne reforme za bolj učinkovito pravosodje, da vse nudijo pravno pomoč tako v kazenskih kot civilnih zadevah, da so se povečali izdatki za delovanje pravosodja, ki povprečno znašajo 60 evrov na prebivalca letno in da se nadaljuje uporaba alternativnih ukrepov za reševanje sporov.

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu včeraj pričakovano s 423 glasovi za, 209 proti in 67 vzdržanimi potrdili novo Evropsko komisijo Jean-Clauda Junckerja. Poslance je pred glasovanjem nagovoril Juncker in napovedal še nekaj zadnjih novosti v sestavi komisije ter poudaril, da je ta ekipa "zadnja priložnost" za EU. VEČ

Pravosodni ministri EU so potrdili odločbo o ratifikaciji Konvencije o izbiri sodišča, ki spodbuja trgovino tako, da razjasnjuje pravila o mednarodnih trgovinskih sporih, kjer si stranke izberejo pristojno sodišče. Tako so bolje pojasnjena pravila o pristojnosti in o priznavanju sodb iz držav, ki uporabljajo konvencijo. VEČ

Evropska komisija je sprejela delegirani akt in osnutek predloga za izvedbeni predpis o izračunu prispevkov bank v nacionalni sklad za reševanje in v enotni sklad za reševanje. Komisija je z določitvijo metodologije prispevkov bank tako izpolnila zahteve iz direktive o okrevanju in reševanju bank in uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. Za pomoč je komisija objavila vprašanja in odgovore v zvezi s to problematiko. VEČ

Iz poročila Evropske komisije o izvajanju evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress izhaja, da so posojila in jamstva v skupni višini 182 milijonov evrov koristila že preko 20 000 podjetnikom in pomagala pri ustvarjanju delovnih mest. Instrument je učinkovit za podporo osebam iz prikrajšanih skupin (mladi, brezposelni, neaktivni, manjšine) pri ustanavljanju podjetij, saj si te osebe težko izposodijo denar pri finančnih institucijah. Na teh izkušnjah bo temeljil tudi novi mikrofinančni instrument, ki bo uveden v drugi polovici leta 2014. VEČ

Evropska komisija je objavila vprašanja in odgovore o novem evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov (ESA), ki določa usklajeno metodologijo pri izdelavi podatkov o nacionalnih računih, tako da so ti skladni, primerljivi, zanesljivi in točni. Novi sistem je v uporabi od septembra 2014 in gre predvsem za prilagoditev sistema procesom, ki so v zadnjih dveh desetletjih spreminjali ekonomsko okolje, npr. vloga intelektualne lastnine in proces globalizacije gospodarstev. Metodologija je revidirana na mnogih področjih, pri slovenskih nacionalnih računih pa se najbolj pozna razširitev koncepta osnovnih sredstev, predvsem z izdatki za raziskave in razvoj.

Evropska komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore glede avtomatske izmenjave informacij za davčne namene. Avtomatska izmenjava informacij zagotavlja nacionalnim davčnim organom, da ocenijo in poberejo davek na dohodek in dohodek iz kapitala, ki ga imajo njihovi rezidenti v tujini. Evropski okvir za avtomatsko izmenjavo informacij (skladen tudi z globalnimi OECD standardi) naj bi zagotovil skladen, dosleden in celovit pristop k izmenjavi informacij na notranjem trgu. Zagotovil pa naj bi tudi pravno varnost in nižje stroške ter manjša bremena davčnim organom in gospodarskim subjektom.

Svet EPSCO (zaposlovanje, socialna politika, zdravje in potrošniki) je potrdil splošni pristop glede odločbe, ki ustanavlja platformo za boljše evropsko sodelovanje pri preprečevanju in odvračanju od neprijavljenega dela. Predlog predvideva obvezno sodelovanje vseh držav članic in neizčrpen seznam iniciativ, ki se jih lahko izvaja prek platforme. VEČ

Komisija je odločila, da se dva telekomunikacijska trga izvzameta iz evropske regulacije, medtem ko se morata dva redefinirati, da bi se pravilno odrazile spremembe v  razvoju trgov in tehnologij. Trga, ki ne bosta več regulirana, sta drobnoprodajni trg za dostop do fiksne telefonije in veleprodajni trg za posredovanje klicev fiksne telefonije. VEČ

Primeri Sodišča Evropske unije:

V zadevi C-268/13 so na sodišču EU odločali o povračilu stroškov zdravljenja na podlagi uredbe 1408/71. Tako je po odločitvi sodnikov potrebno povrniti stroške zdravljenja, ki so nastali v tujini, če zavarovanec zaradi pomanjkanja najnujnejše medicinske opreme ne more pravočasno pridobiti bolnišničnega zdravljenja v svoji državi. Ali zdravljenja res ni mogoče zagotoviti, je potrebno oceniti na ravni vseh bolnišnic v državi članici, ki lahko zagotovijo tako zdravljenje, in ob upoštevanju časovnega obdobja, v katerem se tako zdravljenje lahko pravočasno pridobi. VEČ

V združenih zadevah C-344/13 in C-367/13 so odločali o obdavčitvi iger na srečo na podlagi svobode zagotavljanja storitev. Tako so sodniki odločili, da je obdavčitev dobitkov iz iger na srečo, ki so bili pridobljeni v drugi državi članici, v kateri so dobitki iz iger na srečo na njenem ozemlju oproščeni davkov, v nasprotju s pravom EU, saj omejuje svobodo zagotavljanja storitev. Po odločitvi sodnikov omejitev namreč ni opravičljiva zaradi preprečevanja pranja denarja in kompulzivnega hazardiranja. VEČ

V sodbi C-428/13 so sodniki odločali o vplivu trošarin na konkurenco. Tako so odločili, da minimalna trošarina v višini 115%, ki jo Italija zaračunava za cigarete z nižjo maloprodajno ceno od najbolj prodajanih cigaret, ni v skladu z direktivo 2011/64 o trošarinah. Direktiva predvideva enotno trošarino za tobak, ne glede na lastnosti in ceno, Italija pa je zaračunavala različne trošarine glede na ceno cigaret, kar je v nasprotju s pravom EU, saj izkrivlja konkurenco. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.