c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 28. avgust

28.08.2014 V pregledu preberite več o delovanju evropskega nadzornega organa, skupnih izjemah v zavarovalništvu, diskriminatornih praksah, preverjanju spolne usmerjenosti prosilcev za azil in starostnih omejitvah pri zaposlovanju.

- Prvi pregled delovanja ESA

Evropska komisija je na podlagi 81. člena uredbe o ustanovitvi evropskega nadzornega organa opravila prvi pregled delovanja ESA v letu 2014, naslednji pa sledijo vsaka tri leta. Gre za dve poročili, prvo zadeva dejavnosti ESA (evropske nadzorne organe sestavljajo Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge), drugo pa obravnava naloge in organizacijo Evropskega odbora za sistemska tveganja. VEČ

- Posvetovanje glede uredbe o skupinskih izjemah v zavarovalništvu

Do 4. novembra je mogoče oddati predloge glede delovanja in prihodnosti uredbe o skupinskih izjemah v zavarovalništvu, ki določene sporazume med podjetji v zavarovalniškem sektorju izvzema iz protimonopolnih pravil EU. Dosedanja uredba bo prenehala veljati marca 2017. VEČ

- Komisija proti diskriminatorni izposoji avtomobilov

Komisija EU je šestim mednarodnim podjetjem, ki storitve izposoje avtomobilov nudijo v vseh državah članicah EU, poslala javno pismo, v katerem ta podjetja poziva, da prenehajo z diskriminatornimi praksami, ki potrošnikom iz različnih držav članic onemogočajo storitev po najboljši ceni (ki jim je bila ponujena prek spleta) in jih s tem prikrajšujejo za ugodnosti enotnega trga. VEČ

- Okrepitev projekta komunikacije letališč AIRCOP

Komisija EU bo zagotovila dodatna sredstva za projekt komunikacije letališč (Airport Communication Project; AIRCOP), ki je namenjen prekinitvi nezakonitih mrež za razširjanje drog in drugih nezakonitih izdelkov prek pametnejših, bolj učinkovitih, dobro povezanih in inteligentnih proti-narkotičnih dejavnosti sodelujočih letališč. S projektom naj bi se izboljšalo odkrivanje, okrepile prepovedi in obveščevalne dejavnosti v številnih državah Azije, Latinske Amerike in Karibov. VEČ

- Posvetovanje glede ponovne uporabe odpadne vode

Evropska komisija je začela s posvetovanjem glede ponovne uporabe vode. Tako ste do 7. novembra vabljeni, da podate predloge o možnih zakonodajnih in ostalih ukrepih za pospešitev ponovne uporabe prečiščene odpadne vode. VEČ

- ECB oznanila štiri sistemsko pomembne plačilne sisteme

Evropska centralna banka je sporočila, da je identificirala štiri ključne plačilne sisteme, ki od 12. avgusta spadajo v okvir urejanja uredbe ECB o nadzornih zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme. Ti sistemi so TARGET2, EURO1, STEP2-T in CORE(FR). Uredba pokriva plačilne sisteme velikih vrednosti in na drobno, ki jih lahko upravljajo centralne banke ali zasebne organizacije z namenom učinkovitega upravljanja pravnih, kreditnih, likvidnostnih, operativnih, poslovnih, investicijskih in drugih tveganj. VEČ

- Priročnik za stresne teste v okviru celovite ocene

ECB je objavila priročnik za stresni test v okviru celovite ocene, ki podrobno predstavlja, kako bo ugotovitve iz pregleda kakovosti sredstev vključila v predpostavke v stresnih testih. Opisuje tudi proces zagotavljanja kakovosti stresnega testa, kar je bistveni pogoj za zanesljivo in kredibilno izvedbo. VEČ

- SEPA uspešno dokončana

1. avgusta je po petnajstih letih uspešno vzpostavljeno enotno območje plačil v evrih (SEPA) za kreditna plačila in direktne obremenitve v evroobmočju. Po celotnem evroobmočju bo vsak mesec v novih standardiziranih formatih opravljenih več kot dve milijardi plačil. S tem je dokončan eden največjih projektov finančne integracije na svetu. VEČ

- Preverjanje spolne usmerjenosti prosilcev za azil ni v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah

V združenih zadevah C-148/13, C-149/13 in C-150/13 generalna pravobranilka Sharpston meni, da je svoboda ravnanja držav članic pri preverjanju zatrjevane spolne usmerjenosti prosilcev za azil omejena z Listino o temeljnih pravicah. Po direktivi 2004/83 in sodbi sodišča EU (C-199/12) lahko posameznik na podlagi spolne usmerjenosti zatrjuje, da je član neke družbene skupine, in zaprosi za status begunca. Države članice imajo sicer pravico, da preverijo verodostojnost takih trditev, vendar pa so nekateri načini preverjanja, kot npr. zdravniški in psevdomedicinski pregledi ter vsiljivo poizvedovanje in pridobivanje dokazov o spolnih dejavnostih, v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah. VEČ

- Starostna omejitev pri zaposlovanju

V zadevi C-416/13 je generalni pravobranilec Mengozzi podal mnenje glede omejitve pri zaposlovanju v policiji na podlagi starosti. Po mnenju generalnega pravobranilca je največja dovoljena starost 30 let za zaposlitev v policiji v nasprotju s pravom EU. Direktiva o enakem obravnavanju pri zaposlovanju dopušča izjemo glede prepovedi diskriminacije, na podlagi katere države članice lahko uredijo različno obravnavo zaradi narave določenega poklica ali konteksta, v katerem se izvaja, če je razlog diskriminacije bistven za določen poklic, poleg tega pa je namen izjeme legitimen, način za dosego namena pa primeren in nujen. Tako ni možno zaključiti, da je izjemno velika fizična sposobnost resničen in bistven pogoj za opravljanje poklica policista, v nasprotju na primer s poklicem gasilca. VEČ

- Homoseksualni spolni odnos ni avtomatični razlog za odklonitev dajanja krvi

V zadevi C-528/13 je generalni pravobranilec Mengozzi v sklepnih predlogih podal mnenje, da spolni odnos med moškima ne pomeni avtomatično vedenja, ki upravičuje trajno odklonitev dajanja krvi v skladu z direktivo 2004/33. Je pa mogoče upravičiti tako odklonitev iz razloga varovanja javnega zdravja (utemeljen razlog), vendar le, če ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev legitimnega cilja (sorazmernost ukrepa). VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.