c S

Sodna praksa EU: Ali piramidni sistem pospeševanja prodaje pomeni nepošteno poslovno prakso?

21.08.2014 V zadevi C-515/12 so na sodišču EU odločali, ali spada piramidni sistem prodaje med nepoštene poslovne prakse. V predhodno odločanje je bilo predloženo vprašanje razlage Priloge I, točke 14, k direktivi 2005/29. Primer izvira iz Litve, kjer je podjetje 4finance podeljevalo manjša posojila s sklepanjem pogodb na daljavo po hitrem postopku, pri tem pa je bilo oglobljena zaradi kršitve litvanskega zakona o nepoštenih poslovnih praksah. Podjetje je namreč oglaševalo kampanjo, ki naj bi vzpostavljala piramidni sistem za distribucijo blaga, s katerim naj bi potrošnikom ponujali nagrado, vendar ne za prodajo ali nakup blaga, temveč da pridobijo drugega potrošnika za sodelovanje v sistemu.

Sodišču EU so bila zastavljena naslednja vprašanja, in sicer:

Ali je treba točko 14 Priloge I razlagati tako, da se šteje, da je ustanavljanje, vodenje ali spodbujanje piramidnega sistema pospeševanja prodaje poslovna praksa, ki je v vseh okoliščinah zavajajoča, samo kadar mora potrošnik plačati prispevek, da bi prejel nagrado predvsem zato, ker je v sistem uvedel nove potrošnike, in ne toliko zaradi prodaje ali rabe izdelkov?

Če mora potrošnik plačati prispevek v zameno za pravico do nagrade; ali znesek prispevka, ki ga potrošnik plača za možnost prejetja nagrade, vpliva na to, ali se piramidni sistem pospeševanja prodaje šteje za zavajajočo poslovno prakso? Ali je mogoče prispevke v povsem simboličnem znesku, ki so plačani zato, da je mogoče potrošnike identificirati, šteti za prispevek v zameno za možnost prejetja nagrade?

Ali je treba točko 14 Priloge razlagati tako, da je za to, ali se piramidni sistem pospeševanja prodaje šteje za zavajajočo poslovno prakso, pomembno samo, da je nagrada potrošniku izplačana predvsem zato, ker je v sistem uvedel nove potrošnike, in ne toliko zaradi prodaje ali rabe izdelkov, ali pa je pomembno tudi, kolikšen delež nagrade, izplačane udeležencem v tem sistemu zato, ker so uvedli nove člane, se financira s prispevki novih članov? Ali mora biti v postopku v glavni stvari nagrada, ki se izplača, popolnoma ali večinoma financirana s prispevki članov, ki so na novo vstopili v ta sistem?

Na sodišču EU tako najprej povedo, da je po ustaljeni sodni praksi nujna enotna uporaba in razlaga akta prava EU ter ni dovoljeno, da bi se ta obravnaval ločeno v eni od svojih jezikovnih različic, pač pa ga je potrebno razlagati na podlagi resnične volje njegovega avtorja in cilja, ki mu ta sledi, predvsem ob upoštevanju različic, sestavljenih v vseh jezikih (glej sodbo Internetportal und Marketing, C-569/08, točka 35 in navedena sodna praksa).

Nadalje so sodniki navedli, da prepoved piramidnih sistemov pospeševanja prodaje temelji na treh skupnih pogojih. Najprej, pospeševanje prodaje mora temeljiti na obljubi, da bo imel potrošnik možnost pridobiti ekonomsko korist. Nato mora biti izpolnitev te obljube odvisna od uvedbe novih potrošnikov v ta sistem. Nazadnje pa, da večina dohodkov, ki omogočajo financiranje nagrad, ki so bile obljubljene potrošnikom, ne izvira iz dejanske gospodarske dejavnosti.

Za opredelitev „piramidnega sistema pospeševanja prodaje“ (za njegovo ohranitev je potrebno vedno večje število novih članov zaradi financiranja nagrad že obstoječih članov; za najnovejše člane je manj verjetno, da bodo prejeli nagrado v zameno za svoje prispevke; sistem ne more več preživeti, ko prirast števila novih članov ne zadostuje več za financiranje nagrad) je na prvem mestu potrebno, da novi člani tega sistema plačajo finančni prispevek. S pojmom prispevek potrošnika je zajet vsak znesek, ki ga ta plača, ne glede na njegovo višino. Za piramidni sistem je potreben obstoj povezave med prispevki, ki jih plačajo novi člani, in nagrado, ki jo prejmejo že obstoječi člani, kar pa po mnenju sodnikov nikakor ne ogroža cilja zagotovitve visoke ravni varstva potrošnikov.

Prakse, ki so prepovedane po 5. členu direktive so absolutne ali relativne. Absolutno prepovedane prakse so navedene v prilogi I in najbolj škodujejo potrošnikom, relativne pa niso zajete v prilogi, lahko pa so prepovedane, kadar je na podlagi posebne in dejanske ocene mogoče ugotoviti, da so nepoštene v smislu členov od 5 do 9 te direktive.

V obravnavani zadevi so bile v okviru sistema pospeševanja prodaje družbe 4finance nagrade, ki so se izplačale obstoječim članom, zgolj v neznatnem delu financirane iz finančnih prispevkov, ki so jih morali plačati novi člani. Sodniki menijo, da pogoj povezave med prispevki, ki jih plačajo novi člani, in nagrado, ki jo prejmejo že obstoječi člani ni izpolnjen, kar mora dokončno preveriti nacionalno sodišče.

Sodišče EU tako ugotavlja, da piramidni sistem pospeševanja prodaje pomeni nepošteno poslovno prakso samo takrat, kadar se na podlagi tega sistema od potrošnika zahteva kakršen koli finančni prispevek v zameno za možnost, da bo prejel nagrado predvsem zato, ker je v sistem uvedel nove potrošnike, in ne toliko zaradi prodaje ali rabe izdelkov.

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.