c S

18. avgusta se začnejo uporabljati novosti na področju dela na črno

11.08.2014 20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki se začne uporabljati 18. avgusta, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015. Zakon na novo ureja osebno dopolnilno delo ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih.

Prenova osebnega dopolnilnega dela ima namen narediti to obliko dela širše uporabno, olajšati nadzor nad opravljanjem tega dela, otežiti izogibanje izdaji računov, neplačevanju davkov ter uvesti plačilo dela prispevkov na podlagi principa vsako delo šteje. Zakon določa, da prihodek iz osebnega dopolnilnega dela v polletju ne sme presegati dveh povprečnih mesečnih neto plač, uvaja pa tudi plačilo vrednotnice na mesečni osnovi, na podlagi katere je izvajalec dela pokojninsko in invalidsko zavarovan. Vrednotnica stane 7 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 2 EUR za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, vplača se lahko preko e-uprava ali gotovinsko na upravni enoti.

V nadaljevanju so predstavljene nekatere novosti novega zakona (razen novosti v zvezi z osebnim dopolnilnim delom - sistem vrednotnic, ki se bodo pričele uporabljati 1. 1. 2015). Spremembe, ki bodo stopile v veljavo 18. 8. 2014, bodo prispevale predvsem k učinkovitejšemu nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno ter omogočile enostavnejši postopek prijave kratkotrajnega dela.

NOVOSTI:

1. Kratkotrajno delo:

Novi zakon poenostavlja postopek prijave kratkotrajnega dela, zgolj prek prijave za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (prijava na Upravni enoti ni več potrebna, delodajalec vodi evidenco, ki jo podpišeta tako delodajalec kot delavec). Širi se krog oseb, ki lahko opravljajo dela prek instituta kratkotrajnega dela (npr. starši ali otroci zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti).

2. Izjeme od dela ali zaposlovanja na črno:

Kot izjema od dela na črno je na novo dodana brezplačna pomoč pri delu na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Delo v lastni režiji se nadomešča s sorodstveno pomočjo, ki velja za vsakršno delo, ki se opravlja v okviru oseb v sorodu brezplačno, torej poleg dela v lastni režiji tudi druga dela in storitve. V okviru sorodstvene pomoči lahko posameznik brezplačno opravlja delo ali storitev za zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerja v registrirani istospolni skupnosti ali za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.

3. Ukrepi za učinkovitejše delo nadzornih organov s ciljem zmanjšanja obsega dela in zaposlovanja na črno:

Nadzor nad zaposlovanjem na črno se iz Inšpektorata RS za delo (IRSD) prenaša na organ, pristojen za carino - po novem Finančna uprava RS. V primeru, da IRSD pri izvajanju svojih drugih pristojnosti naleti na sum zaposlovanja na črno, ima pravico izdati prepovedno odločbo.

Tudi nadzor nad delom na črno posameznikov (t.i. šušmarjev) se s Tržnega inšpektorata RS (TIRS) prenaša na organ, pristojen za carino - po novem Finančna uprava RS.

Uzakonja se obveznost, da mora v primerih, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, imeti delavec izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela.

Novela zakona natančneje opredeljuje nedovoljeno oglaševanje dela oziroma zaposlovanja na črno, tudi s prepovedjo oglaševanja dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodb civilnega prava, preden je ta sklenjena.

Globe so po novem višje; najbolj se povečuje globa za t.i. šušmarje.

V primeru hujših kršitev je predviden odvzem premoženjske koristi, pridobljene z delom na črno.

Nadzorni organi lahko v hitrem postopku izrekajo globe, ki so višje od najnižje predpisanih.

Za prekršek, storjen iz koristoljubnosti, ali kadar je pridobljena protipravna premoženjska korist večja (korist, ki presega 5.000 EUR), je zagrožena globa trikrat višja od predpisane.

Novela zakona vključuje tudi ukrep izključitve iz postopkov javnega naročanja v primeru kršitev zakona glede nezakonito zaposlenih državljanov tretjih držav. Predvideno je, da bodo ti delodajalci, skupaj z ostalimi, ki imajo omejitve pri vključitvi, na javno objavljeni "črni listi".

Delodajalec, ki zaposli državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se za pet let od pravnomočnosti odločbe, izloči iz postopkov javnega naročanja in izgubi ali se mu omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu "de minimis".

V komisiji za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki jo imenuje Vlada RS, bodo po novem poleg predstavnikov resornih ministrstev in nadzornih organov tudi predstavnik delodajalcev in predstavnik delojemalcev.

GLOBE:

- globe se na splošno zvišujejo, ker nadzorni organi že dalj časa opozarjajo, da globe, kot so predpisane v dosedanjem zakonu, niso ustrezne in nimajo želenega preventivnega učinka;

- najbolj se povečuje zgornja in spodnja meja globe za t.i. šušmarje (posamezniki, ki opravljajo delo ali dejavnost brez ustrezne registracije), ker nadzorni organi že več let izpostavljajo na porast tovrstnega dela na črno;

- pri nekaterih globah se navidezno znižuje spodnja meja globe, ker je npr. dodan nov prekršek (posameznik, ki nima pogodbe civilnega prava na kraju opravljanja dela), prav tako se znižuje globa za pravne osebe, ki opravljajo delo na črno (ker se v praksi lahko zgodi, da npr. pravna oseba nima vseh z zakonom predpisanih listin, čeprav ima v ustanovitvenem aktu vse ustrezno urejeno, redno izdaja račune in plačuje davke).

Razpon glob primerjalno v evrih:

 

ZPDZC

ZPDZC-1 (od 18. 8. 2014)

 DELO NA ČRNO

 pravne osebe: 3.338,3 do  
 20.864,36

 šušmarji: 208,64 do  1877,81

 pravne osebe: 2.000 do  26.000

 šušmarji: 1.000 do 7.000

 OMOGOČANJE DELA   NA ČRNO

 pravne osebe: 2.086,46 do 12.518,78

 posamezniki: 208,64 do 1.877,81

 pravne osebe: 2.600 do 15.600

 posamezniki: 1.000 do 5.000

 ZAPOSLOVANJE    NA ČRNO

 pravne osebe: 4.100 do 20.800

 posamezniki: 400 do 4.000

 pravne osebe: 5.000 do 26.000

 posamezniki: 100 do 5.000

 NEDOVOLJENO       OGLAŠEVANJE

 pravne osebe: 1.251,87 do 12.518,78

 posamezniki: 208,64 do 1.877,81

 pravne osebe: 1.600 do 15.600

 posamezniki: 500 do 2.500

Opomba 1: nekatere globe so v sedaj veljavnem ZPDZC navedene še v tolarjih, zato preračun ne da okroglih številk

Opomba 2: v preglednici niso upoštevane globe za odgovorne osebe pravnih oseb (te so precej nižje, ker se nanašajo na fizično osebo v okviru pravne osebe in tako ne bi bila podana celotna slika)

Opomba 3: pri zaposlovanju na črno je upoštevano le t.i. »klasično zaposlovanje na črno« in ne če npr. delodajalec ne hrani kopije dokazila o zakonitem prebivanju za tujca.

Vir: MDDSZ


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.