c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 19. junij 18.06.2014 V novem pregledu se lahko med drugim natančneje seznanite s spremembo direktive o obvezni reviziji, predlogu direktive o enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo, novih ukrepih za dodatno varovanje procesnih jamstev v preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in zanimivih primerih Sodišča EU.

V veljavi spremenjena direktiva o obvezni reviziji

16. junija sta začela veljati spremenjena direktiva o obveznih revizijah in uredba o obvezni reviziji subjektov javnega interesa. Nova pravila naj bi občutno izboljšala kvaliteto revidiranja (bolj podrobna in informativna poročila) in naj bi zagotovila, da bodo revizorji eni izmed ključnih dejavnikov ekonomske in finančne stabilnosti. Okrepljena naj bi bila transparentnost prek strožjih obveznosti poročanja nadzornikom in zagotovljena boljša odgovornost prek nadzora s strani revizorskih odborov pri revidirancih, boljših administrativnih ukrepov in možnosti odpoklica revizorjev.

Direktiva o enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo

Namen predloga direktive o enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo imenovano tudi societas unius personae (SUP) je omogočiti malim in srednjim podjetjem lažje čezmejno poslovanje, saj imajo podjetja z neposrednimi investicijami v tujini štirikrat večjo rast zaposlovanja kot podjetja, ki poslujejo le doma.
Stroški ustanovitve in delovanja enoosebnih družb bodo zmanjšani, potrebni minimalni kapital bo 1 evro, registracija bo enotna, opraviti jo bo mogoče preko spleta. Lahko se ustanovi kot nova družba (ex nihilo) ali prek preoblikovanja obstoječe družbe. Te družbe naj bi bile tudi možnost za korporacije, da enostavno ustanovijo podružnice v drugih državah članicah, z omejeno odgovornostjo v višini predpisanega kapitala. Organizacijska pravila bodo, saj ni potrebe po rednih skupščinah, član družbe bo odločal o večini stvari, odločanje glede določenih stvari bo lahko delegiral na organ upravljanja. Te družbe bodo lahko edini člani v drugih družbah. Za zavarovanje upnikov (ob nizkem ustanovitvenem kapitalu) predlog vsebuje pravila glede razdelitve dobička članu družbe, ki bo mogoča le, če bo družba prestala test bilance stanja, kar pomeni, da je po razdelitvi dobička zadosti sredstev za pokritje vseh obveznosti. Pred vsako razdelitvijo mora organ upravljanja podati certifikat plačilne sposobnosti. Ena izmed prvih pomanjkljivosti predloga je odsotnost obveznosti priprave finančnega načrta za ustanovitev družbe.

Nadzornik procesnih jamstev pri OLAF

Komisija EU je predlagala nove ukrepe za dodatno varovanje procesnih jamstev v preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). Tako se predlaga ustanovitev Nadzornika procesnih jamstev, ki bo odgovoren za pregled in podajanje priporočil glede pritožb, ki jih lahko vloži vsak vpleteni v OLAF preiskavo. Nadzornik bo tudi moral dati dovoljenje uradu, preden bo ta lahko opravil preiskavo pisarn članov evropskih institucij ali pridobil dokumente iz teh pisarn.

Predlog proračuna 2015

Evropska Komisija je sprejela predlog proračuna za leto 2015 (145,6 milijarde evrov za obveznosti in 142,1 milijarde evrov za plačila). Večji del obveznosti je namenjen prihodnjim projektom, ki gospodarsko krepijo Evropo (evropske raziskave in inovacije, mladi in podjetja), približno 40 % plačil pa se izplačuje projektom, ki jih financira EU še iz finančnega obdobja 2007–2013. Večina odobritev plačil je namenjena področjem, ki spodbujajo evropsko gospodarsko rast in ustvarjajo nova delovna mesta. Plačila so se povečala tudi za sklad za azil, migracije in vključevanje ter varovanje zdravja Evropejcev in varstvo potrošnikov. Komisija predlaga tudi dodatno 1-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, kar je tretje tovrstno zmanjšanje v treh letih.

Potni list veščin

Evropska komisija je predstavila evropski potni list veščin na področju gostinstva. Na podlagi tega naj bi se olajšalo povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev v gostinskem in turističnem sektorju. Listina veščin delavcem in delodajalcem omogoča, da premostijo jezikovne ovire in primerjajo spretnosti delavcev v gostinskem sektorju, s čimer zaposlovanje postane bolj enostavno. Na voljo je v vseh uradnih jezikih EU na evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES.

Sodna praksa Sodišča EU

V zadevi C-146/14 PPU so na sodišču EU odločili, da mora sodni nadzor nad podaljšanjem pridržanja omogočiti pristojnemu pravosodnemu organu, da s svojo odločbo nadomesti odločbo organa, ki je odredil prvotno pridržanje državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v državi članici. Vsako podaljšanje pridržanja mora biti tudi uvedeno s pravno in dejansko obrazloženim pravnim aktom, katerega zakonitost morajo preverjati sodni organi. Za zadevo je pomembna direktiva 2008/115 o skupnih standardih in postopkih za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. VEČ

Generalni pravobranilec Jääskinen je v zadevi C-117/13 podal mnenje, da država članica lahko dovoli knjižnicam digitalizacijo knjig iz njihovih zbirk, tako da bodo dostopne na točkah, kjer bo omogočeno elektronsko branje, tudi brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic. Direktiva o avtorski pravici ne omogoča državam članicam, da dovolijo uporabnikom shraniti knjige digitalizirane s strani knjižnic na USB ključek, načeloma pa ne preprečuje, da se knjigo stiska kot zasebno kopijo. VEČ

V zadevi C-118/13 so na sodišču EU razsodili, da s smrtjo delavca ne ugasne njegova pravica do plačanega letnega dopusta. Nacionalna zakonodaja in praksa, ki v primeru smrti delavca izključuje plačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust, je v nasprotju s pravom EU. Uporabljena je bila direktiva 2003/88 o delovnem času. VEČ

V združenih zadevah C-358/13 in C-181/14 je generalni pravobranilec Bot podal mnenje, da izdelki sestavljeni iz aromatičnih zelišč in sintetičnih kanabinoidov, ki se prodajajo izključno v rekreativne namene, niso zdravila. Da se izdelek klasificira kot zdravilo, morajo biti sestavine ali kombinacija sestavin namenjene preprečevanju ali zdravljenju bolezni. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2001/83. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.