c S

Avtorska pravica in izjema spletnega brskanja

11.06.2014 Na sodišču EU so razsodili v primeru Meltwater (C-360/13) in potrdili, da uporabnik spleta, ki uporablja storitve medijskega spremljanja, kar pomeni, da mu določena spletna stran ponuja poročila o pregledu medijskih člankov, objavljenih na drugih spletnih straneh, ne potrebuje licence za avtorska dela s strani izdajatelja, ker taka uporaba pade pod izjemo kršitve avtorskih pravic iz člena 5(1) direktive 2001/29. Šlo je za vprašanje ali internetni uporabniki, ki si ogledujejo internetne strani na svojih računalnikih, ne da bi jih prenesli ali natisnili, kršijo avtorske pravice, ker ustvarjajo zaslonske in predpomnilniške kopije, če za to kopiranje nimajo dovoljenja imetnikov pravic. Gre za t.i. izjemo brskanja (browsing defence).

Člen 5 Direktive 2001/29 je treba razlagati tako, da kopije na zaslonu uporabnikovega računalnika in kopije v predpomnilniku trdega diska tega računalnika, ki jih ustvari končni uporabnik med gledanjem internetne strani, izpolnjujejo pogoje, v skladu s katerimi morajo biti te kopije začasne, prehodne ali spremljevalne in sestavni ter bistven del tehnološkega procesa, ter pogoje iz člena 5(5) te direktive, tako da jih je mogoče ustvariti brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic.

Dejanje reproduciranja je v skladu s členom 5(1) Direktive 2001/29 izvzeto iz pravice reproduciranja, ki jo določa člen 2 te direktive, če je začasno, je prehodno ali spremljevalno, je sestavni in bistveni del tehnološkega procesa, je njegov edini namen omogočiti prenos po omrežju med tretjimi strankami po posredniku ali zakonito uporabo dela ali predmeta sorodnih pravic in nima nobenega neodvisnega ekonomskega pomena. V skladu s sodno prakso Sodišča (Infopaq International, C-5/08 in Football Association Premier League in drugi, C-403/08 in C-429/08) je treba zgoraj navedene pogoje razlagati ozko, ker člen 5(1) Direktive 2001/29 pomeni izjemo od splošnega pravila te direktive. Vendar pa mora izjema iz te določbe tudi omogočiti in zagotoviti razvoj in delovanje novih tehnologij ter ohraniti pravično ravnovesje med pravicami in interesi imetnikov pravic in uporabnikov varovanih del, ki želijo uporabljati te tehnologije.

Glede prvega pogoja, da mora biti dejanje reproduciranja začasno, je razvidno, da se zaslonske kopije izbrišejo, takoj ko internetni uporabnik zapusti internetno stran, ki jo je gledal. Predpomnilniške kopije so običajno po določenem času samodejno nadomeščene z drugim gradivom. Iz tega sledi, da so te kopije začasne in izpolnjujejo prvi pogoj iz člena 5(1) Direktive 2001/29.

V skladu s tretjim pogojem, ki ga je treba obravnavati na drugem mestu, morajo biti zadevna dejanja reproduciranja sestavni in bistveni del tehnološkega procesa. Pogoj, da morajo biti zadevna dejanja reproduciranja sestavni in bistveni del tehnološkega procesa, zahteva, da sta kumulativno izpolnjena dva elementa, torej da se dejanja reproduciranja opravijo v celoti v okviru izvedbe tehnološkega procesa in je izvedba teh dejanj reproduciranja nujna v smislu, da brez njih pravilno in učinkovito delovanje tehnološkega procesa ne bi bilo mogoče. Zaslonske in predpomnilniške kopije so ustvarjene in izbrisane s tehnološkim procesom (so prehodne), ki se uporabi za gledanje internetnih strani, tako da so v celoti opravljene v okviru tega procesa. Proces, ki se uporabi za gledanje internetnih strani, bi bil brez izvedbe takih kopij nedvomno manj učinkovit in ne bi mogel pravilno delovati, tako da predstavljajo bistven del tehnološkega procesa. Tehnološki proces v celoti določa namen, za katerega se te kopije ustvarijo in uporabijo, kar pomeni, da predpomnilniške kopije ne obstajajo samostojno niti nimajo samostojnega namena glede na tehnološki proces.

Predhodni postopek v Angliji

Vrhovno sodišče Združenega kraljestva (od 2009 naprej obstaja vrhovno sodišče tudi v Angliji, ki je prevzelo sodne zadeve od House Of Lords) je odločilo v primeru Meltwater (Public Relations Consultants Association Ltd v The Newspaper Licensing Agency Ltd and others), v katerem se je izpostavilo vprašanje o uporabi prava avtorskih pravic za spletno brskanje. Za vrhovno sodišče samo brskanje (v nasprotju s kopiranjem in prenašanjem) mora biti podvrženo izjemi avtorskega prava, ki ne pomeni kršitve avtorske pravice, glede začasne reprodukcije po 5(1) členu Direktive o avtorski pravici. Vprašanje izjeme brskanja (po spletu) pri kršitvah avtorskih pravic je vrhovno sodišče predložilo tudi sodišču EU, zaradi vpliva tega primera tudi na milijone spletnih uporabnikov po EU.

Izjema kršitve avtorske pravice za začasno reproduciranje je določena v 5(1) členu direktive o avtorski pravici. V zadevi Infopaq (C-5/08) so bile zahteve iz 5(1) člena razložene in razdeljene v pet pogojev katerim mora biti zadoščeno, da se izjema lahko uporabi:

- dejanje (začasna reprodukcija) je začasno,

- dejanje je prehodno ali naključno,

- dejanje je sestavni in nujni del tehnološkega procesa,

- edini namen procesa je, da se omogoči učinkovit prenos v omrežju med tretjimi strankami preko posrednika ali zakonita uporaba dela ali predmeta,

- dejanje nima samostojnega ekonomskega pomena.

V 5(5) členu direktive je omejitev izjeme iz 5. člena, in sicer je izjema omejena za določene posebne primere, ki niso v nasprotju z normalnim izkoriščanjem dela ali drugega predmeta in ne vplivajo pretirano na legitimne interese imetnika pravic. V zadevi C-429/08 je sodišče EU razsodilo, da je za cilje iz 5(1) člena direktive treba uporabo šteti za zakonito, če je dovoljena s strani imetnika pravic ali če ni omejena z veljavno zakonodajo. Tako je uporaba zakonita, če je v skladu z zakonodajo EU, ki ureja reprodukcijsko pravico (2. člen direktive 2001/29; 7. člen direktive 92/100, ki je bil leta 2001 odpravljen) vključno s 5(1) členom direktive 2001/29.

Po mnenju vrhovnega sodišča Anglije je del smisla 5(1) člena, da se dovoli izdelovanje kopij z namenom, da se omogoči končnim uporabnikom ogled avtorskih vsebin na spletu. Glede na obsežen vpliv zadeve na uporabnike spleta v EU so vrhovni sodniki dejali, če je kršitev že ogled avtorskih vsebin, brez prenašanja ali tiskanja, potem je lahko že samo brskanje po spletu, torej sam obisk strani z avtorsko vsebino do katere pridemo prek brskanja po spletu, dovolj za vzpostavitev civilne odgovornosti. Na vrhovnem sodišču so podali svoje mnenje tudi glede licenc, da je licenčnina, ki jo plačuje Meltwater določena (fiksna) na podlagi dejstva, da njihove stranke same potrebujejo licenco, storitev pa bo dostopna le uporabnikom z licenco. Zelo verjetno je, da bo licenčnina za Meltwater znatno višja, če uporabniki ne bi potrebovali licence, saj se s tem vrednost pravic, za katere ima Meltwater licenco, znatno poveča. Verjetno je pa tudi bolje, če se plača ena velika licenčnina, ki predstavlja vrednost tistemu, ki je naložil avtorske vsebine na splet, namesto veliko malih licenčnin od številnih uporabnikov spleta.

Dejstva

Pritožnik v zadevi (toženec na prvi stopnji) je bilo Združenje svetovalcev za stike z javnostjo (Public Relations Consultants Association; PRCA), strokovni organ, katerega član je tudi podjetje Meltwater, ki spremlja novice za svoje stranke prek spletnih storitev za spremljanje in iskanje na podlagi nastavljenih iskalnih izrazov (kliping storitev). Rezultate nato pošljejo v obliki poročila o spremljanju (Meltwater News) preko e-pošte ali pa naročnik do njega dostopa prek spletne strani. Toženec v pritožbenem postopku (tožnik na prvi stopnji) je bila Agencija za licenciranje časopisov (Newspaper Licensing Agency (NLA)), združenje, ki upravlja s pravicami intelektualne lastnine svojih članov tako, da podeljujejo licence za uporabo avtorskih del članov, kot npr. storitev Meltwater News.

Angleško sodišče na prvi stopnji je presodilo, da končni uporabniki potrebujejo NLA licenco za uporabo (prejem in ogled) Meltwater News, saj ti primeri niso vklučeni v izjemo iz 5(1) člena direktive o avtorski pravici. Pritožbeno sodišče je potrdilo odločbo prve stopnje, zato se je PRCA pritožil na vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je potrebno pridobiti NLA licenco za ogled Meltwater News, kadar se jih prejme prek e-pošte, saj gre za reprodukcijo avtorskega dela na uporabnikov računalnik, ki ostane tam dokler uporabnik to želi. Vendar pa je bilo vprašanje za vrhovno sodišče, ali je NLA licenca potrebna za ogled Meltwater News na spletni strani.

Brskanje po spletni strani (brez kopiranja ali prenašanja) ustvarja začasne kopije na računalniškem zaslonu in v predpomnilniku računalnika, ki se ob normalnem delovanju avtomatsko prepišejo. Pri PRCA so trdili, da so pri brskanju ustvarjene kopije začasne ali naključne ter so sestavni in nujni del tehnološkega procesa. Zato brskanje spada pod izjemo iz 5(1) člena direktive. Pri NLA so nasprotno trdili, da zadeve v predpomnilniku niso začasne ali prehodne, saj se predpomnilnik prepiše šele ob ponovni uporabi brskalnika, do tedaj pa ostane zadeva v predpomnilniku.

Odločitev

Vrhovno sodišče je sprejelo odločitev upoštevajoč, da bo vplivala na milijone nekomercialnih spletnih uporabnikov po EU. Vrhovno sodišče je podalo odločitev, da brskanje spada pod izjemo, ker so kopije začasne, kar pomeni, da sta hramba in izbris avtomatski posledici začetka ali končanja procesa; ker so kopije prehodne ali naključne v tehnološkem procesu; ker so kopije sestavni in nujni del tehnološkega procesa, kar pomeni, da računalnik brez tega ne bi deloval; ker je uporaba materiala zakonita, saj ogled kopij ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, ne glede na dovoljenje imetnike avtorske pravice; ker začasne kopije nimajo neodvisnega ekonomskega pomena, kar pomeni, da ni dodane vrednosti od teh kopij razen prejema ali ogleda materiala.

Tako uporabniki za ogled materiala na spletni strani ne potrebujejo NLA licence, vendar pa le-to potrebujejo podjetja s servisi za spremljanje novic, da lahko naložijo avtorski material na spletno stran ali da zagotovijo trajne kopije na drug način.

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.