c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 8. maj

08.05.2014 V pregledu pravnega dogajanja v EU je v ospredju nekaj odločitev Sveta EU glede prevoza odpadkov, solidarnostnega sklada, uredbe Bruselj I, objavljen je bil pregled delovanja direktive o storitvah in poročilo o konkurenčni politiki. Države članice so podprle 20 milijardni program za raziskovalne projekte. V sodni praksi pa najdemo sodbo glede posojila v tuji valuti, davčni oprostitvi dividend, zavrnitvi tožbe Združenega Kraljestva glede davka na finančne transakcije in razveljavitve direktive 2011/82.

Evropski finančni ministri so podprli ukrepe kazenskega prava za okrepitev zaščite evra in drugih valut. Ti ukrepi vključujejo strožje sankcije za kriminalce in izboljšana orodja pri čezmejnih preiskavah. Direktiva naj bi začela veljati junija.

Svet EU je sprejel uredbo o spremembi uredbe 1013/2006 glede prevoza odpadkov, ki določa zahteve za prevoz odpadkov v EU in iz EU, tako da se kar najbolje zaščiti zdravje in okolje. VEČ

Svet EU je potrdil osnutek uredbe o spremembi uredbe evropskem solidarnostnem skladu (dodatek k uredbi). Pravila naj bi poenostavila delovanje sklada in ga napravila bolj učinkovitega. VEČ

Svet EU je sprejel uredbo o spremembi uredbe 1215/2012 o pristojnosti ter priznanju in izvrševanju sodb v civilnih in gospodarskih zadevah (Bruselj I), z namenom da se ta pravila lahko uporabljajo tudi na dveh novih sodiščih EU, patentnem in najvišjem sodišču EU. VEČ

Evropski ekonomski in socialni odbor pri Observatoriju enotnega trga je zaključil pregled delovanja direktive o storitvah v sektorju gradbeništva. Sklep odbora je, da je potrebno še nadalje okrepiti ravnovesje med svobodo zagotavljanja čezmejnih storitev in potrebo po učinkovitih sredstvih za nadzor in izvrševanje delovnih standardov. Ni potrebna nova zakonodaja, ampak le pravilno izvrševanje obstoječe, zato pa je potrebno uvesti določene ukrepe. VEČ

Evropska komisija je objavila poročilo za leto 2013 o konkurenčni politiki. V njem ugotavlja, da izvrševanje konkurenčne politike pomaga pri promociji rasti in konkurenčnosti v EU. Izvrševanje protimonopolne politike preprečuje družbam s prevladujočim položajem, da bi uničile konkurente in vzpostavlja pogoje za nižje vhodne stroške za različne akterje iz industrije. Nadzor nad združitvami in prevzemi omogoča odprte in učinkovite trge. Državne pomoči pa ohranjajo enakopravne pogoje za delovanje družb in pomagajo pri uporabi javnih virov za cilje, ki povečujejo rast. VEČ

Evropska komisija je pozdravila države članice, da so sprejele devet javno-zasebnih in javno-javno raziskovalnih partnerstev, katerih vrednost sega do 20 milijard EUR. Večina investicij bo namenjena petim partnerstvom na področju inovativne medicine, aeronavtike, bio industrije, gorivnih celic, vodika in elektronike. Prvi pozivi k prijavi se pričakujejo 9. julija. VEČ

Evropska komisija vabi k javnem posvetovanju vse zainteresirane, in sicer lahko do 15. junija 2014 podate svoje predloge o novih, prihodnjih in nastajajočih tehnologijah. VEČ

V zadevi C-26/13 so na sodišču EU presodili, da mora biti potrošnik ob sklenitvi posojila v tuji valuti sposoben oceniti ekonomske posledice tega, da se za odplačilo posojila uporabi drugačen tečaj (prodajni menjalni tečaj tuje valuti) kot pri izračunu zneska posojila ob njegovi sklenitvi oz. izplačilu (nakupni menjalni tečaj tuje valute). Sodišče države članice lahko nepošten pogoj nadomesti s pravilom domače zakonodaje, z namenom da vzpostavi ravnotežje med pogodbenima strankama in ohrani pogodbo v veljavi. V zadevi je bila uporabljena Direktiva o nedovoljenih pogojih. VEČ

V zadevi C-190/12 so na sodišču EU odločali o davčni oprostitvi dividend. Sodniki so presodili, da država članica dividend, ki jih družbe s sedežem v tej državi izplačajo investicijskemu skladu v drugi državi, ne sme izključiti iz davčne oprostitve, če med državama obstaja obveznost medsebojne upravne pomoči. VEČ

V zadevi C-209/13 so sodniki najvišjega sodišča v EU zavrnili tožbo Združenega Kraljestva zoper odločbo, ki dovoljuje enajstim državam članicam, da vzpostavijo okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije. Sodišče je zavrnilo argumente Združenega Kraljestva, ker so argumenti usmerjeni v elemente bodočega davka, ne pa zoper dovoljenje za vzpostavitev okrepljenega delovanja. VEČ

V zadevi C-43/12 so sodniki na sodišču EU razveljavili direktivo 2011/82 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. Učinki direktive se vendarle ohranijo največ eno leto. VEČ

Uradni list EU

Vse novice iz EU

pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.