c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 20. marec

20.03.2014 V sodbah C-167/12 in C-363/12 so na sodišču EU odločali o porodniškem dopustu v primeru nadomestnega materinstva. V obeh primerih sta materi naročnici zaprosili za plačan dopust v smislu porodniškega ali posvojiteljskega dopusta. Prošnji sta bili zavrnjeni, ker ženski nista bili nikoli noseči in ker starši otrok niso nikoli posvojili.

Vprašanja na sodišču EU so bila, ali je nepriznanje v nasprotju z direktivo o nosečih delavkah in ali pomeni diskriminacijo zaradi spola (direktiva 2006/54) oz. zaradi invalidnosti (direktiva 2000/78). Sodniki v sodbah ugotavljajo, da pravo Unije ne določa pravice matere naročnice, ki je dobila otroka na podlagi nadomestnega materinstva, do porodniškega ali enakovrednega dopusta. Direktiva o nosečih delavkah določa le minimalne zahteve na področju varnosti, zato lahko države članice uporabljajo ugodnejše predpise v prid mater naročnic. Po direktivi se za porodniški dopust predpostavlja, da je bila delavka noseča in je rodila. Sodišče tudi ni ugotovilo diskriminacije po drugih dveh direktivah oz. je ugotovilo, da vprašanje ne spada na področje uporabe teh direktiv. VEČ

V zadevi C-588/12 so sodniki odločali o nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi med starševskim dopustom. Direktiva 96/34 zagotavlja delavcem zaščito pred nezakonito odpovedjo zaposlitve zaradi starševskega dopusta in vrnitev na isto oz. enakovredno delovno mesto. Sodišče tako ugotavlja, da delavcu v primeru nezakonite odpovedi zaposlitve v času trajanja starševskega dopusta s polovičnim delovnim časom pripada odpravnina, kot pripada delavcu s polnim delovnim časom, ki se mora izračunati na podlagi plače za polni delovni čas. VEČ

V zadevi C-26/13 je generalni pravobranilec Wahl podal mnenje, da se za pogoje, ki določajo uporabo različnega menjalnega tečaja za izplačilo posojila v tuji valuti od tistega za odplačevanje posojila, lahko ugotavlja, ali so nedovoljeni po direktivi o nedovoljenih pogodbenih pogojih. Čeprav se taki pogoji običajno lahko štejejo kot del glavnega predmeta posojilne pogodbe, ki je določen v tuji valuti, pa mora sodišče države članice ugotoviti, ali so se potrošniki zavedali, da so se zaradi razlike med menjalnima tečajema izpostavili dodatnemu bremenu. VEČ

Odbor za ustavne zadeve pri evropskem parlamentu je podprl predlog, ki uvaja ukrepe, s katerimi bi spodbudili lobiste, da bi se vpisali v register za preglednost. Parlamentarci so v zahtevah sicer še strožji, saj želijo, da bi bil register obvezen. VEČ

Komisija EU je sprejela paket zavezujočih tehničnih standardov, ki so potrebni za izvajanje pomembnih določb uredbe in direktive o kapitalskih zahtevah. Gre za devet standardov, ki določajo na kakšen način morajo pristojni organi in udeleženci na trgu ravnati z razkritji povezanimi z vrednostnimi papirji, meriti potencialne izgube z vidika izvedenih finančnih instrumentov, ipd. VEČ

Parlament EU je potrdil tudi spremembe financiranja in pravni status evropskih političnih strank in povezanih organizacij. Nova pravila naj bi napravila finance bolj pregledne, vsebujejo pa tudi določbe o sistemu za nadzor izpolnjevanja in kazni. VEČ

Parlamentarci so potrdili tudi pravila za zaščito spletne nevtralnosti, tako da ponudniki storitev dostopa do spleta ne bi smeli več omejiti ali upočasniti spletnih storitev konkurentov. V sklopu telekomunikacijskega paketa se je glasovalo tudi proti zaračunavanju gostovanja v tujini. Prepoved tega zaračunavanja naj bi prišla v veljavo 15. decembra 2015. VEČ

Svet EU je sprejel tudi direktivo o zamrznitvi in zaplembi premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj. Nacionalni organi bodo tako lažje zaplenili in povrnili prihodke kriminalcev iz čezmejnega in organiziranega kriminala. VEČ

Komisija se je odločila, da ugodi prvi uspešni evropski iniciativi Right2Water. Zavezala se je k sprejetju določenih ukrepov, ki bodo državljanom zagotavljali pravico do vode in sanitarij ter izključili dobavo vode in upravljanja vodnih virov iz notranjega trga. VEČ

Svet EU je potrdil splošni pristop glede predloga, ki določa nove naloge Evropske agencije za železnice. Predlog naj bi agenciji dal večjo vlogo glede varnostnih spričeval in pooblaščenih vozil. VEČ

Evropski parlament je potrdil predlog Komisije za sofinanciranje Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (IFRS), Evropske svetovalne skupine računovodskega poročanja (EFRAG) in Nadzornega odbora za javni interes (PIOB). Gre za tri organizacije, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju računovodskih in revizorskih standardov. VEČ

Evropski parlament je potrdil še predlog Komisije za osvežitev pravil glede radijske opreme, ki uvaja skupni polnilec za mobilne telefone in druge prenosne naprave. VEČ

Uspešno je bilo tudi glasovanje v parlamentu EU o direktivi glede kibernetske varnosti. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.