c S
Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 23. januar 23.01.2014 Sodišče EU je v zadevi C-270/12 presodilo, da je pooblastilo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za posredovanje na finančnih trgih držav članic v nujnih primerih, katerega namen je ureditev ali prepoved prodaje na kratko, skladno s pravom EU.

Pooblastilo je natančno razmejeno z merili in pogoji, ki določajo področje delovanja tega organa, njegovo izvajanje pa ne posega v ureditev prenosa pooblastil, kot je določeno s Pogodbo o delovanju EU. V zadevi sta bili obravnavani uredbi 236/2012 in 1095/2010. VEČ

V zadevi C-292/11 P je Sodišče EU razsodilo, da Komisija pri izterjavi denarne kazni določene s strani sodišča EU ne more odločati o skladnosti nacionalne ureditve s pravom EU, če sodišče tega še ni samo preizkusilo. Po mnenju sodnikov bi to poseglo v izključno pristojnost Sodišča. V sodbi se omenja predhodne sodbe C-275/03, C-70/06 in T-33/09 ter direktiva 89/665VEČ

V zadevi C-423/12 so na sodišču EU razsodili, da za vprašanje, ali gre pri osebi iz države izven EU, ki je potomec državljana EU v ravni črti in je dopolnil 21 let, za vzdrževano osebo, ni potrebno dokazati, da je na vse mogoče načine poskušal najti zaposlitev, pridobiti pomoč za preživljanje pri organih svoje izvorne države in/ali se poskušal drugače preživljati. V sodbi je bila uporabljena tudi direktiva 2004/38. VEČ

Evropska komisija je sprejela Smernice o pogojih, na podlagi katerih lahko države članice podelijo pomoč za pospešitev dostopa do financiranja malih in srednjih podjetij ter podjetij s srednjo kapitalizacijo. Državna pomoč lahko pomaga pri preseganju zmanjšanja financiranja s strani finančnih institucij tako, da pritegnejo svež kapital v nove projekte prek dobro zamišljenih finančnih instrumentov in fiskalnih ukrepov. Navodila bodo začela veljati 1. julija 2014. VEČ

Komisija EU poziva vse zainteresirane, da podajo pripombe in predloge k osnutku obvestila s praktičnimi navodili za ugotovitev ukrepov državnih pomoči, ki se morajo sporočiti Komisiji za odobritev pred implementacijo. Pripombe in predlogi se lahko podajajo do 14. marca 2014. VEČ

Komisija EU je predlagala izboljšanje mreže za iskanje zaposlitve EURES. S predlogom želijo okrepiti mrežo EURES, da bo na voljo več ponudb za delo, ki bodo bolj usklajene s povpraševanjem, in da bodo delodajalci hitreje zapolnili prosta delovna mesta. VEČ

Pristojni odbor evropskega parlamenta dopolnitev instrumentov trgovinske zaščite (okrepitev prizadevanj za boj proti dumpinškemu in subvencioniranemu uvozu iz tretjih držav). Parlamentarci so opozorili, da je treba tudi izboljšati metodo za računanje protidumpinških dajatev, ki bo upoštevala okoljske, sociološke in razvojne vidike. VEČ

Evropski ekonomski in socialni odbor je podal mnenje glede sodelovalne potrošnje in pozval k nadaljevanju urejanja tega področja na evropski ravni, saj ta potrošnja ponuja nove priložnosti za potrošnike in podjetnike. Odbor stremi predvsem k ureditvi praks za različne oblike potrošnje z namenom določitve pravic in odgovornosti udeležencev, pa tudi k identifikaciji možnih ovir teh dejavnosti ter vzpostavitvi baze podatkov, kjer bodo zbrane izkušnje uporabnikov. VEČ

Odbor za kulturo in izobraževanje pri Evropskem parlamentu je odobril prenovo direktive glede vračanja kulturnih predmetov, ki so bili nezakonito odstranjeni z območja države članice. Prenovljena pravila bodo poenostavila in pocenila postopke. VEČ

Odbor za pravne zadeve pri Evropskem parlamentu je podprl zakonodajo (predlog direktive o spremembi direktive 2006/43 in predlog uredbe), ki bi odprla trg revizorskih storitev, s čimer bi se zmanjšal prevladujoč vpliv štirih velikih podjetij za revizijo, izboljšala kvaliteta in transparentnost storitev, preprečil konflikt interesov ter odpravile pomanjkljivosti, ki jih je razkrila finančna kriza. VEČ

Iz Pregleda razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 2013 izhaja, da bo potrebno obravnavati tveganja revščine zaposlenih. VEČ

Komisija EU je predstavila akcijski načrt razvoja sektorja obnovljivih virov energije oceanov v Evropi, ki naj bi spodbudil nadaljnji razvoj sektorja „modre energije“ vse do popolne industrializacije. VEČ

Komisija EU je objavila direktiva 2000/78 in direktiva 2000/43) za odpravljanje diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Glavna ugotovitev je, da je potrebno s strani nacionalnih organov še izboljšati izvajanje direktiv v praksi. VEČ

Odbor stalnih predstavnikov pri Svetu EU je potrdil predlog direktive glede radijske opreme. S predlogom se želi harmonizirati pravila za dajanje radijske opreme na notranji trg. V okvir direktive bo spadala vsa oprema, ki oddaja ali sprejema radijske signale za komunikacijo ali ugotovitev lokacije. VEČ

Evropski parlament je 15. januarja potrdil direktive o javnem naročanju (o javnih naročilih in o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev) in direktivo o podeljevanju koncesij, ki naj bi pravila poenostavile, naredile prožnejše in povečale pravno varnost. VEČ


>> Zadnje številke Uradnega lista EU serije L in C

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.