c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2018, številka 49 / letnik XVI.
 
Voces populi non sunt audiendae.
Glasov ljudstva se ne sme upoštevati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> NOVI PORTAL IUS-INFO
Spoštovani uporabniki, z veseljem in ponosom vas obveščamo, da bo od 12. decembra portal IUS-INFO na voljo v novi podobi.Portal IUS-INFO bo ponosno zasijal v sodobni podobi s številnimi novimi vsebinami in uporabnostmi. Napredni dokumenti se tvorijo na podlagi NAV (napredne arhitekture vsebin), ki pomeni preskok v uporabniški izkušnji priklica informacij. Vsebine NAV temeljijo na najsodobnejši tehnologiji iskanja in intuitivnega povezovanja informacij iz najobsežnejših pravnih zbirk. Seveda bomo portal nadgrajevali tudi v prihodnje in vas obveščali o vseh novostih. V dosedanji obliki bo dostopen le še do konca leta.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Videoposnetek celotne okrogle mize z najvplivnejšimi pravniki 2018
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Poročilo Sveta Evrope: V slovenskih zaporih manj tujcev in več zapornic
Svet Evrope je objavil dve novi poročili, in sicer o trendih v evropskih zaporih med letoma 2005 in 2015 ter tujcih v zaporih oziroma na pogojni prostosti v istem obdobju (celotno poročilo SE o Sloveniji). V Sloveniji se je med drugim v tem obdobju zmanjšalo število tujcev v zaporih, povečalo pa se je število zapornic. Leta 2015 je bilo v slovenskih zaporih 131 tujcev. Poročilo tudi navaja, da se je v Sloveniji povečalo število obsojenih zaradi ropov ali kaznivih dejanj, povezanih z mamili, zmanjšal pa odstotek tistih, ki so v zaporih zaradi umora ali uboja, napada, nasilja, spolnih napadov, tatvine in drugih kaznivih dejanj.

>> Sprostitev omejitve višine odškodnin za izbrisane
Vlada je v DZ poslala predlog spremembe zakona o odškodninah za izbrisane, po katerem odškodnine, ki jih izbrisani terjajo v sodnih postopkih, ne bi bile več omejene, bi pa bile omejene zamudne obresti. Predlaga, da ga DZ sprejeme po nujnem postopku. Predlog je posledica sodbe ustavnega sodišča, ki je razveljavilo člen o omejevanju odškodnin. Upravne enote so do sredine novembra prejele 8176 zahtevkov za določitev denarne odškodnine v upravnem postopku zaradi izbrisa leta 1992. Do zdaj so odločile o 8043 primerih, pri čemer so izbrisanim priznale za skupaj nekaj manj kot 26,5 milijona evrov odškodnin. S 440 tožbami izbrisani odškodnino zahtevajo tudi preko sodišč.

>> Zahteva za ustanovitev preiskovalne komisije o financiranju političnih strank
Poslanci koalicijskih poslanskih skupin in Levice so včeraj v DZ vložili zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije. Ta bo ugotavljala, ali je prihajalo do kršitev Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) z nezakonitim financiranjem strank iz tujine in kakšno vlogo so pri tem imeli mediji, je na novinarski konferenci pojasnil Jani Möderndorfer, ki naj bi vodil komisijo. V SDS pozdravljajo ustanovitev nove parlamentarne preiskovalne komisije, menijo namreč, da bi tako lahko med drugim ugotovili tudi, "kakšen delež provizij od preko državne NLB oprane milijarde evrov za iranske teroriste" so prejele nekatere stranke. V opoziciji pa zahtevajo še eno preiskavo, in sicer z namenom, da bi ugotovili dejansko stanje na področju otroške kardiologije v Sloveniji ter politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in nosilcev javnih funkcij v zdravstveni dejavnosti zaradi opustitve dolžnega ravnanja.

>> Katičeva izpostavila samostojnost tožilcev pri odločanju za pregon
Pravosodna ministrica Andreja Katič je na ponedeljkovem 25. zboru tožilcev komentirala nekatere kritike, ki letijo na delo tožilstva, med drugim, kot se je dalo sklepati, tudi v primeru Merc. Poudarila je, da je tožilstvo pri odločitvi, kdaj se odloči za kazenski pregon, "samostojno in neodvisno, o obtožbah pa odločajo neodvisna sodišča".

>> V zadevi Stožice zahteva za izločitev sodnice
Za sredo sklicanega predobravnavnega naroka v zadevi Stožice ni bilo mogoče opraviti, saj je odvetnik nekdanjega direktorja Grepa Uroša Ogrina zahteval izločitev sodnice Špele Koleta, ker naj bi ji bil sodni spis predodeljen brez upravičenih razlogov, in predsednika sodišča Marjana Pogačnika. Narok je tako preložen za nedoločen čas.

>> Tožilstvo umaknilo obtožnico proti Kanglerju in soobtoženim v zadevi Kolektor
Tožilstvo v Murski Soboti je umaknilo obtožnico proti nekdanjim mariborskemu županu Francu Kanglerju, direktorici mestne uprave Milici Simonič Steiner in vodji urada za komunalo Viliju Eisenhutu v zadevi Kolektor. Kangler pravi, da je s tem rezultat proti policiji in tožilstvu povišal na 22 proti 0.

>> Luka Koper ni uspela uveljaviti odškodnine
V Luki Koper so potrdili prejem sodbe koprskega sodišča, ki ni ugodilo njihovi zahtevi po uveljavitvi odškodnine zoper italijansko podjetje Xodo v zvezi s poglabljanjem prvega bazena koprskega pristanišča. Sodišče je namreč zavzelo stališče, da zatrjevana škoda ne more biti pravno priznana škoda.

>> Jeseni odkrili več kot 1500 "denarnih mul"
Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 1500 "denarnih mul", ki so jih izkoriščali za pranje denarja, in aretirali 168 osumljenih, so sporočili iz Zveze evropskih bank.

>> Zaposlenim v javnem sektorju višje plače
Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Ti zaposlenim prinašajo višje plače, vlada pa si lahko oddahne, ker decembra ne bo novega stavkovnega vala. Aneksa pa ni podpisal Sindikat delavcev v pravosodju, ki daje vladi tri mesece časa za izpolnitev obljub, sicer napoveduje zaostritev stavke.

>> Zmeda pri ugotavljanju izida županskih volitev v Kopru
Do zmede pri ugotavljanju volilnega izida v Kopru je po navedbah tamkajšnje občinske volilne komisije prišlo zaradi neosveževanja spletne aplikacije ministrstva za javno upravo. Minister za javno upravo Rudi Medved pa očitke, da je bila krivda na strani ministrstva, zavrača, pač pa naj bi napako storili tisti, ki so vnašali podatke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
1. decembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki prinašajo določene razbremenitve strank in centrov za socialno delo (CSD). Strankam ni treba več vlagati vlog za podaljšanje veljavnosti letnih pravic, ampak bo CSD preverjal izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje teh pravic po uradni dolžnosti. To bo izvedel z izdajo informativnih izračunov na avtomatiziran način, če bo informacijski sistem to omogočal - najkasneje naj bi centri začeli izdajati omenjene izračune do 1. januarja 2022. Z novelo pa je črtan masovni avtomatični informativni izračun, ki bi se moral začeti uporabljati 1. septembra 2019, ker avtomatizacija postopkov na način, ki bi to omogočal, zaradi visokih tveganj ni bila mogoča.

>> Novi zakon o trgu finančnih instrumentov
15. decembra bo začel veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki naj bi s prenosom določb področnih evropskih direktiv v slovenski pravni red povečal preglednost finančnega trga in varnost vlagateljev. ZTFI-1 prinaša pomembne novosti na področju sistema jamstva za terjatve vlagateljev in uvaja investicijsko storitev upravljanja večstranskega sistema, pomembni novosti sta tudi uvedba nove kategorije finančnih instrumentov (emisijskih kuponov) in določitev pogojev za algoritemsko trgovanje. Nov zakon dopolnjuje nekatera že obstoječa in uvaja tudi nova pravila, ki bodo pripomogla k večjemu varstvu vlagateljev oziroma zaščiti strank, predvsem razširjene določbe o vodenju evidenc borznoposredniške družbe in strožje pogoje za obveščanje strank o storitvah in tveganjih, povezanih s posameznimi finančnimi instrumenti. Stranke bo treba tudi bolj podrobno obveščati o stroških, ki jih prinaša posamezna storitev. Objavljeni sta bili tudi tudi novela > Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in novela > Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), katerih spremembe so bile potrebne zaradi uveljavitve ZTFI-1.

>> Davek na dodano vrednost
Državni zbor je sprejel spremembe in dopolnitve > Zakona o davku na dodano vrednost, ki v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta 2016/1065/EU ter del določb Direktive Sveta 2017/2455/EU. Glavne spremembe se tako nanašajo na uskladitev pravil o DDV, ki se uporabljajo za kupone, na način da se zagotovi nevtralnost obdavčevanja ter pravil o DDV za mala podjetja pri čezmejnih dobavah blaga in storitev na daljavo. Natančneje gre za poenostavitve pravil za obračunavanje in plačevanje DDV ter izdajanje računov za opravljene telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, kadar opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, v drugih državah članicah.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 76, 77 in 78
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prenos stvarne pristojnosti sodišča zaradi povezav med odvetniki, tožilci in sodniki
Vrhovno sodišče je v odločanje prejelo predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v pravdni zadevi, v kateri tožnik od tožencev zahteva plačilo mesečne uporabnine za čas, ko sta uporabljala stanovanje, katerega solastnika sta tožnik in pooblaščenka tožencev. V predlogu pooblaščenka tožencev trdi, da odvetniki, tožilci in sodniki v Krškem med seboj sodelujejo, da so kolegi, da so med seboj poročeni, se udeležujejo skupnih zabav in podobno. Posledično pred sodiščem v Krškem naj ne bi bilo omogočeno nepristransko sojenje. Vrhovno sodišče je predlog zavrnilo (VSRS Sklep I R 152/2018) in pojasnilo, da lahko na predlog stranke ali pristojnega sodišča skladno s 67. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi. Pravni standard "drugih tehtnih razlogov" zajema različne okoliščine, zlasti tudi take, ki bi lahko vzbudile resen in upravičen dvom v objektivno nepristranskost sodišča. Izključiti je namreč treba okoliščine, ki bi, upoštevaje kriterij razumnega opazovalca, lahko omajale zaupanje javnosti v nepristranskost sodišč nasploh kot tudi zaupanje strank v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi, ker bi se ustvarjal videz, da naj bi vsi sodniki danega sodišča zaradi te okoliščine (največkrat zaradi tesnejših, predvsem sorodstvenih razmerij strank in sodnikov) ne mogli prosto odločati po svoji vesti.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./151. Bo za žrtve kdaj res najbolje poskrbljeno?    

Vlasta Nussdorfer
   
Spet praznujemo dneve boja proti nasilju nad ženskami. Te so resnično najpogostejše žrtve, a tu so še otroci in nikakor ni mogoče izključiti niti moških, pa čeprav v posledicah družinskega nasilja med njimi skoraj ni smrtnih žrtev. Zakaj moramo vsako leto od konca novembra do dneva človekovih pravic, ki ga praznujemo 10. decembra, nenehno poudarjati, da nasilje ni dopustno, da mora zanj veljati ničelna toleranca, da moramo biti dovolj zreli, da nesoglasja in spore rešujemo na miren način? Letos govorimo tudi o nasilju nad invalidnimi osebami. Koliko let se bo to še dogajalo in ali je res, da je sivo polje še vedno veliko večje od prijavljenih dejanj? Kaj bo prinesla Direktiva 2012/29/EU in zakaj še vedno ni implementirana v našo zakonodajo? Nam bo opomin pomagal, da se bo to zgodilo?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZJN-3, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je relativno nov predpis, je doživel že pet vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJN-3.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 22. člen ZJN-3, ki določa mejne vrednosti za objave.

ZJN-3 je ob vsakem posameznem členu povezan s komentarjem zakona ter z več kot 50 strokovnimi članki in več kot 530 odločbami Državne revizijske komisije ter judikati slovenskih sodišč.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
15. december 2018 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) 
 
15. december 2018 Zakon o bančništvu (ZBan-2) 
 
15. december 2018 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) 
 
15. december 2018 Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) 
 
15. december 2018 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
1. januar 2019 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitev IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.