c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2018, številka 47 / letnik XVI.
 
Vincit omnia veritas
Resnica vse premaga.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Znanih 10 najvplivnejših pravnikov 2018
Izbrali ste 10 najvplivnejših pravnikov, ki so po vašem mnenju vidno zaznamovali leto 2018 tako na pravnem področju kot tudi širše v družbi. Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov, ki so do 19. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov.Izbor, ki ga na portalu IUS-INFO organiziramo z namenom, da poudarimo pomen pravne stroke in njen vpliv na družbeno dogajanje, bomo sklenili s slovesno podelitvijo priznanj in okroglo mizo, ki bosta v torek, 27. novembra 2018, ob 11. uri. Razpravo z naslovom Reforma slovenske demokratične in pravne države? bo povezoval dr. Matej Avbelj, prenos bo mogoče spremljati v živo na spletnem portalu rtvslo.si in portalu IUS-INFO. Udeleženci bodo odgovorili na vprašanja glasovalcev ter predstavili svoja stališča in poglede na aktualne probleme v pravu in družbi.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pravni strokovnjaki kritično do predloga novele ZKP-N
Strokovnjaki iz različnih vej pravosodja so včeraj soočili mnenja o spremembah Zakona o kazenskem postopku (ZKP), zlasti o noveli ZKP-N, ki jo je nedavno v javno obravnavo poslalo ministrstvo za pravosodje. Opozorili so, da bo ta lahko odprla številna ustavnopravna vprašanja, zaradi katerih bi sodbe, izrečene po novem, lahko množično padale na ustavnem sodišču.

>> V DZ burna razprava o dogovoru ZN o migracijah
Na včerajšnji izredni seji državnega zbora se je razvnela ostra razprava o dogovoru Združenih narodov o migracijah. Vlada je znova izrazila podporo dogovoru, medtem ko so bile opozicijske stranke kritične do dogovora in so zahtevale umik Slovenije od njega. SDS in SNS sta ob tem v DZ vložili predlog za razpis referenduma glede dogovora.

>> DZ sprejel novi zakon o trgu finančnih instrumentov
DZ je v torek sprejel novi zakon o trgu finančnih instrumentov, ki prenaša določbe področnih evropskih direktiv, novosti pa naj bi povečale preglednost finančnega trga in varnost vlagateljev. Sprejel je tudi povezani noveli zakonov o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. DZ je prav tako sprejel novelo zakona o DDV, s katero bo Slovenija prenesla v domačo zakonodajo določbe dveh področnih evropskih direktiv. Novosti se med drugim nanašajo na plačevanje DDV za storitve v drugi državi članici ter na enotno obravnavo glede DDV vseh vrst kuponov. Poleg tega je bila sprejeta tudi novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero se umika masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, ki bi se moral začeti uporabljati 1. septembra 2019.

>> Predlog za povrnitev denarja iz davčnih oaz končal pot v DZ
Poslanci so danes soglasno s 66 glasovi potrdili sklep matičnega odbora, da predlog zakona o vračilu denarnih sredstev v Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, ki so ga pripravili v državnem svetu, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Namen predloga so načeloma podprli, so mu pa med drugim očitali, da ni strokoven in ni skladen z ustavo.

>> Vrhovno sodišče: Kreditni pogodbi v frankih nista nični
Vrhovno sodišče je v enem od sporov glede kreditnih pogodb v švicarskih frankih zavrnilo revizijo tožnikov kot neutemeljeno in pritrdilo sodiščema nižjih stopenj, ki sta presodili, da sporni kreditni pogodbi nista nični. S tem je končni epilog glede zatrjevanja ničnosti pogodb dočakala prva od zadev, povezanih s kreditnimi pogodbami v frankih.

>> Posledice cepljenja po mnenju sodišča niso odgovornost države
Ljubljansko okrožno sodišče je po ponovljenem sojenju znova zavrnilo tožbo družine Jakelj. Njihova zdaj odrasla hčerka ima trajne posledice cepljenja proti steklini pri treh letih. Družina se je na odločitev pritožila, primer pa bo zdaj spet obravnavalo višje sodišče, ki je v preteklosti sicer že razveljavilo zavrnilno sodbo.

>> Pavček in soobtoženi v zadevi Viator & Vektor oproščeni
Sodišče je vse obtožene v zadevi Viator & Vektor, med drugim nekdanjega prokurista družbe Viator & Vektor Logistika Petra Pavčka in njegovega očeta Zdenka Pavčka, nekdanjega predsednika uprave Skupine Viator & Vektor, oprostilo obtožb o zlorabi položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju. Tožilec je napovedal pritožbo.

>> Ovadba vodilnih v SDH
Sinteza - Koalicija civilne družbe za prenovo je kazensko ovadila člane uprave in nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), saj so prepričani, da so omenjeni pri prodaji NLB opravili nevestno delo. Obenem je na računsko sodišče vložila pobudo za revizijo postopka prodaje in določanja prodajne cene za prodajo NLB.

>> Sindikat delavcev v pravosodju vladni strani očita ignoranco
Sindikat delavcev v pravosodju vladni strani očita, da jih je v pogajanjih ignorirala. Zaposleni v pravosodju stavkajo od 5. novembra, a po besedah predsednika njihovega sindikata Tomaža Virnika na svoje stavkovne zahteve niso dobili nobenega odgovora. Sporazuma, ki je bil v ponedeljek usklajen z nekaterimi sindikati, zato ne bodo podpisali.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nadomestitev kazni zapora z vikend zaporom
Obsojenec je bil spoznan za krivega treh kaznivih dejanj, za kar mu je bila izrečena kazen pet let in osem mesecev zapora, naknadno pa mu je bila z odredbo sodišča odpuščena kazen treh let zapora, tako da mora obsojenec prestati še dve leti in osem mesecev zapora. Njegova zagovornika sta predlagala, da se zaporna kazen spremeni v alternativno prestajanje kazni zapora po 12. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), na način, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še naprej dela ali se izobražuje in prebiva doma, razen ob prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu (vikend zapor). Vrhovno sodišče je s sodbo št. I Ips 58578/2017 najprej poudarilo, da gre v predloženi zadevi za pomembno pravno vprašanje, ki izpostavlja vprašanje razlage tretjega odstavka 86. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in sicer, ali se formalni pogoj za tako imenovani vikend zapor presoja po zaporni kazni, ki je izrečena s pravnomočno sodbo, ki se izvršuje ali pa po (delu) kazni, ki jo je treba izvršiti. Ob tem je sodišče dodalo, da se do tega vprašanja izrecno še ni opredeljevalo, zato je zahtevo za varstvo zakonitosti sprejelo v obravnavo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Alenka Križnik:
Neomejenost pooblastila
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Subsidiarnost kot zdravilo za vse tegobe?    

dr. Matej Avbelj
   
Vse od leta 1993, ko je v veljavo vstopila pogodba iz Maastrichta, je eno od temeljnih načel prava EU tudi načelo subsidiarnosti. Brez pretiravanja lahko zapišem, da je to načelo hkrati tudi eno od najbolj prepoznavnih načel, ki se je najgloblje zasidralo v zavest evropskih državljanov. Na tej, deklaratorni ravni, je načelo subsidiarnosti gotovo evropska zgodba o uspehu. Pa vendar, ko na zadevo pogledamo nekoliko pobliže, skozi prakso Evropske komisije in nacionalnih parlamentov, ugotovimo, da gre v precejšnji meri tudi za mit.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Ohranitev višine denarne socialne pomoči
Sprememba > Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se začne uporabljati 1. januarja 2019, med drugim določa, da se zdajšnji znesek denarne socialne pomoči po 1. januarju 2019 ne bo znižal. Osnovni znesek minimalnega dohodka za samsko osebo je namreč po spomladi sprejeti noveli od 1. junija do 31. decembra znašal 385,05 evra, s 1. avgustom se je valoriziral na 392,75 evra, od 1. januarja 2019 pa bi se morala v skladu z omenjeno novelo znižati na 331,26 evra. Vendar novela ZSVarPre-G omenjeni znesek tudi od 1. januarja 2019 ohranja v veljavni višini 392,75 evra, cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo v višini 577,34 evra, pogrebnino v višini 785,05 evra in posmrtnino v višini 392,75 evra.

>> Poziv sodnikom k vložitvi kandidatur
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveni mesti predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Prijave je treba poslati do 16. decembra 2018.

>> Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
V skladu s sporočilom Komisije je bil sprejet Sklep o spremembi zneskov najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki spreminja 19. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Tako se bo s 1. januarjem začela uporabljati višja najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - gre za omejitev obveznosti zavarovalnice, in sicer je njena odgovornost omejena z omenjeno zavarovalno vsoto, veljavno na dan škodnega dogodka, če seveda z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota. Sklep je dvignil najnižjo zavarovalno vsoto za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja na 5.240.000 evrov (za 240.000 evrov) ter škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari na 1.050.000 evrov (za 50.000 evrov).

>> Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada
16. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Stališča 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada. Vsebina revizijskega pregleda po novem obsega tudi pregled pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil družb za upravljanje o poslovanju investicijskega sklada Agenciji za javni nadzor na revidiranjem ter javnih objav informacij o poslovanju investicijskega sklada. Revizor preverja skladnost s podatki in informacijami, ki izhajajo iz poslovnih knjig in druge dokumentacije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 72 in 73
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
1. januar 2019 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitev IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že sedem vplivov, od tega pet novel. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh osem verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 630 strokovnimi članki, več kot 2.390 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.