c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2016, številka 19 / letnik XIV.
 
Et non facere facere est.
Tudi nestoritev je storitev.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)
Zakon o partnerski zvezi (ZPZ) bo začel veljati 24. maja, uporabljati pa se bo začel 24. februarja 2017. Novi zakon za istospolne pare uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, tako da napotuje na smiselno uporabo določb o zakonski zvezi, ob tem pa tako za partnerja v partnerski zvezi kot v nesklenjeni partnerski zvezi izrecno izključuje možnost posvojitev otrok in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Če partnerja obstoječe registrirane istospolne partnerske skupnosti ne izrazita drugačne volje, se njuna skupnost šest mesecev po začetku uporabe novega zakona preoblikuje v partnersko zvezo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novela ZUT-I v veljavi od 21. maja > prečiščeno besedilo zakona
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Javna predstavitev mnenj o TTIP
Člani odborov DZ za gospodarstvo in za zadeve EU bodo predvidoma 27. maja opravili javno predstavitev mnenj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb med EU in ZDA (TTIP). Zanimajo jih mnenja in stališča javnosti glede pogajanj in vsebine sporazuma ter kako bo vplival na slovensko gospodarstvo.

>> Predlog novele o občinskem redarstvu
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo in poslalo v medresorsko usklajevanje predlog novele o občinskem redarstvu, po kateri bo lahko občinski redar zadržal osebo, če ne bo mogel ugotoviti njene identitete, dokler bo nujno za izvedbo postopka o prekršku, če je pristojen prekrškovni organ redarstvo.

>> Predlog uredbe o dronih – javna obravnava
Gre za dolgo pričakovano uredbo, ki bo uredila področje vse bolj razširjenih brezpilotnih letalnikov oziroma dronov. Predlog uredbe je trenutno v medresorskem usklajevanju, in sicer do 20. maja. Do takrat lahko zainteresirana javnost poda tudi svoje predloge na spletni povezavi.

>> Prva tožba zaradi kredita v švicarskih frankih
Mariborsko okrožno sodišče je v celoti zavrnilo prvo tožbo posojilojemalcev v švicarskih frankih zoper banke, so za STA potrdili v NKBM. Sodišče je v tožbi družine Čeh zoper NKBM odločilo, da je ta neupravičena, saj so bili ob sklenitvi kreditne pogodbe seznanjeni z valutnimi tveganji ter opozorjeni nanje.

>> Delavci migranti z ustavno pritožbo nad odločitev o zavrnitvi razpisa referendumov
Delavci migranti so vložili ustavno pritožbo zoper odločitev predsednika DZ, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov glede šestih zakonov. Hkrati so vložili pobudo za oceno ustavnosti sedmih zakonov in predlog za začasno zadržanje njihovega izvajanja.

>> GZS ni za predlagano reformo direktive o napotitvi delavcev
V razpravi o problematiki davčnih oaz so člani komisije DZ za nadzor javnih financ opozorili vlado, da ob napovedih intenzivnega boja proti nedopustnim ravnanjem v poslovanjih z davčnimi oazami, dopušča prodajo državnih podjetij prek davčnih oaz.

>> Nova (ne)imenovanja
Sodni svet bo 19. maja predvidoma obravnaval razpis za predsednika vrhovnega sodišča, ki je bil objavljen aprila, a se nanj do izteka roka 6. maja ni prijavil nihče. Hkrati bo odločal o ponovnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur.

Premier Miro Cerar je za novega ministra za kulturo predlagal dosedanjega državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo Toneta Peršaka.

Generalnega direktorja s polnim mandatom je prvič po treh letih dobil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Odslej ga bo vodil Andraž Kopač, ki ga je vlada za to mesto potrdila 20. aprila.

Programski svet RTVS je imenoval Marka Fillija za vršilca dolžnosti generalnega direktorja zavoda, in sicer do imenovanja generalnega direktorja, a največ za obdobje enega leta. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je namreč po pritožbi druge kandidatke za generalno direktorico RTVS Nataše Pirc Musar razveljavilo sklep o imenovanju Fillija iz leta 2014.

Volitve predsednika Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) niso veljavne, saj na njih niso dosegli predpisanega kvoruma udeležbe, so potrdili v ZZS. Volitve predsednika zbornice bodo tako morali, podobno kot pred štirimi leti, ponoviti.

>> Prestižna nagrada za dr. Marka Pavliho
Na slovesnosti ob 80-obletnici Sodobnosti, najstarejše slovenske revije za književnost in kulturo, ki je bila v petek, 6. maja 2016 v Cankarjevem domu, je profesor dr. Marko Pavliha prejel prestižno nagrado za najboljši slovenski esej. Nagrajencu od srca čestitamo in mu želimo še veliko pisateljskih uspehov!

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)
Zadnja novela > Zakona o upravnih taksah (ZUT-I) odraža spremembe in dopolnitve druge materialne zakonodaje na tem področju, jasneje ureja nekatere določbe zaradi nevarnosti različnega tolmačenja ter spreminja višino nekaterih taks po ponovni presoji zahtevnosti posameznih upravnih postopkov ali stroškov (spremenjena Taksna tarifa). Za učinkovitejšo izterjavo je podaljšan absolutni rok za zastaranje terjatev iz naslova neplačanih upravnih taks s štirih na deset let (primerjalnik 20. člena), relativni rok pa ostaja enak. Razširjen je tudi krog upravičencev do oprostitve plačila upravnih taks na vse nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, ne glede na pravno obliko ali področje delovanja ter dodani nekateri upravičenci oprostitve (dodani točki 7.a in 10.a v 24. členu).

>> Znatne spremembe Pomorskega zakonika
Obsežne spremembe in dopolnitve > Pomorskega zakonika bodo začele veljati 24.5, glavni razlog zanje pa je bila ureditev zakonodaje s področja zaposlovanja pomorščakov, ki jo na podlagi Konvencije o delu v pomorstvu, 2006 (Konvencija MOD št. 186), urejata tudi dve direktivi EU (2009/13/ES in 2013/54/EU). Zaradi zamude pri implementaciji omenjenih direktiv v nacionalni pravni red je Slovenija že prejela dva uradna opomina. Določbe 218., 219., 220., 221., 222. in 223. člena ZDR, ki so se nanašale na pogodbo o zaposlitvi za pomorščake, so se na podlagi 229. člena ZDR-1 uporabljale do uveljavitve PZ-F, ta pa jih je sedaj dokončno razveljavil. Druge spremembe in dopolnitve so bile potrebne zaradi zagotavljanja večje varnosti plovbe, v desetem delu zakonika pa so dodani tudi novi prekrški in dvignjena višja meja globe. Zaradi uskladitve z Zakonom o vodah (ZV-1) je država oz. lokalna skupnost predkupni upravičenec zemljišč znotraj pristanišča in pristaniške infrastrukture (primerjalnik 32. člena), določbe o izdaji obratovalnega dovoljenja pa so se uskladile z zakonodajo s področja graditve objektov, ki določa zahtevo po uporabnem dovoljenju (primerjalnik 39. člena).

>> Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)
24. maja 2016 bo začel veljati Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki bo nadomestil Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Glavni razlog za njegov sprejem je nova ureditev organa za enakost - zagovornika zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije. Položaj zagovornika se preoblikuje v samostojen državni organ po zgledu ureditve informacijskega pooblaščenca. Poleg tega ZVarD opredeljuje in prepoveduje diskriminacijo ter določa organe in ukrepe za spodbujanje enakega obravnavanja.

>> Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU)
Na ravni Unije je bila sprejeta nova carinska zakonodaja, ki se za potrebe njenega izvajanja podrobneje ureja in dopolnjuje z Zakonom o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU). Namen novega zakona je predvsem odprava administrativnih bremen, zmanjšanje stroškov zavezancev in Finančne uprave Republike Slovenije, pospeševanje obstoječih postopkov in omogočanje uporabnikom, da na najprijaznejši način dostopajo do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje carinskih formalnosti pred carinskimi organi.

>> Spremembe Zakona o prekrških
Novela > Zakona o prekrških (ZP-1), ki bo stopila v veljavo 6.11.2016, reformira sistem izterjave pravnomočno izrečenih glob tako, da ukinja uklonilni pripor, namesto njega pa uvaja nadomestni zapor. Nadomestni zapor bo izrečen, ko globa ali seštevek več glob (ter je vsaka posamezna višja od 300 evrov), preseže 1.000 evrov. Sodišče bo za vsakih začetih 100 evrov globe določilo en dan zapora, skupaj največ 90 dni. Če posamezne globe v seštevku desetih ali več glob ne dosegajo 300 eurov, pa zapor ne sme biti daljši od 30 dni.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 32, 33 in 34
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Razveljavitev sklepa o imenovanju generalnega direktorja RTVS
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je razveljavilo sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS, vendar pa ni potrdilo predhodnega sklepa o imenovanju generalne direktorice RTVS, ki je bil razveljavljen zaradi napačne sestave Programskega sveta. Kršene so bile določbe postopka izbire kandidata v smislu 36. člena ZZ, kar je bistveno vplivalo na odločitev o izbiri. Ker je sodišče prve stopnje v tem delu pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, zmotno pa uporabilo materialno pravo, je pritožbeno sodišče pritožbi delno ugodilo ter izpodbijano sodbo v tem delu spremenilo tako, da je ugodilo delu tožbenega zahtevka tožnice za razveljavitev sklepa Programskega sveta tožene stranke o imenovanju A.A. za generalnega direktorja tožene stranke.

     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Več pooblastil Europolu
Parlament EU je potrdil nova pravila delovanja za Evropsko policijsko agencijo Europol. Nova pravila bodo omogočala hitrejše odzive v boju proti terorizmu, spletnemu kriminalu in drugim kaznivim dejanjem. Okrepilo se bo tudi varstvo osebnih podatkov in zvišal demokratični nadzor nad delovanjem institucije.

>> Vstop in bivanje v EU
Evropski parlament je potrdil usklajena pravila vstopa in bivanja v EU, tako da je študij ali raziskovanje na univerzi na območju Evropske unije lažje in bolj privlačno za ljudi iz tretjih držav. Pravila pojasnjujejo in izboljšujejo pogoje za pripravnike, prostovoljce, učence in varuške (au pair), ki prihajajo izven EU.

>> Reforma skupnega azilnega sistema
Evropska komisija je objavila vprašanja in odgovore glede reforme skupnega evropskega azilnega sistema, saj trenutni sistem po dublinski uredbi ni bil zasnovan za situacije masovnih nenadzorovanih prihodov ljudi, prav tako pa ne zagotavlja vzdržne in poštene delitve odgovornosti celotne EU za prosilce za azil.

>> Tobačna direktiva veljavna
Sodišče EU je v zadevah C-358/14, C-477/14 in C-547/14 odločalo o veljavnosti direktive 2014/40, ki z namenom varovanja zdravja ljudi ureja tobačne in povezane izdelke na notranjem trgu Unije. Sodišče je odločalo o veljavnosti vrste določb tobačne direktive, med drugim tudi o prepovedi mentolovih cigaret. Sodniki so presodili, da je direktiva o tobačnih izdelkih veljavna. Obsežno poenotenje embalaže, prepoved cigaret z okusom mentola v prihodnje in posebna ureditev elektronskih cigaret so dovoljeni ukrepi, pravi sodišče.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo dosedaj spremenjeno 16-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov dobite samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

V časovni lestvici je na voljo vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 9. člen Zmed - o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 100 strokovnimi članki, več kot 200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), preko 1000 dokumenti sodišča EU in nekaterimi ostalimi dokumenti. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./83. Svoboda govora ali sovražnost    

Vlasta Nussdorfer
   
Kako ohraniti popolno svobodo govora, obenem pa spoštovati pravico do dostojanstva in enakopravnosti glede na različne osebne okoliščine in upoštevati ustavno prepoved spodbujanja k neenakopravnosti, nestrpnosti, nasilju in vojni kot visoko varovano družbeno dobrino? Ali ločimo sovražni govor od sovražnosti? Ima vsakdo pravico govoriti in pisati karkoli, tudi če s tem posega v pravice drugih? Ali se na take pojave odzivamo pravilno?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.