c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2015, številka 21 / letnik XIII.
 
Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus.
Javna korist mora imeti prednost pred pogodbami med zasebniki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Slovenija krši Evropsko socialno listino
Slovenija po mnenju evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope ni ustrezno prepovedala telesnega kaznovanja otrok. Odbor poleg tega ugotavlja, da v Sloveniji ureditev zaščite mater in otrok ni v skladu z Evropsko socialno listino, po kateri imajo matere in otroci pravico do učinkovite socialne in ekonomske zaščite. Varuh človekovih pravic poziva k čimprejšnji zakonski rešitvi tega vprašanja. Urediti ga je treba bodisi z dopolnitvijo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) bodisi v novem družinskem zakoniku.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-I)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nove spremembe prevzemne zakonodaje
Vlada bo danes obravnavala osnutek novele Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki določa obvezen minimalni prag uspešnosti prevzemne ponudbe in izrecno pravno podlago za izdajo novih odločb ATVP v zvezi z že izdanimi pravnomočnimi odločbami. Pretresala bo tudi program internacionalizacije, ki cilja na povečanje izvoza in rast tujih neposrednih investicij.

>> Z novim zakonom do spodbujanja načela enakosti
Predlog zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki ga je objavilo ministrstvo za delo in tako začelo javno razpravo o njem, predvideva dosledno uskladitev s pravnim redom EU predvsem glede organa za spodbujanje enakosti, torej zagovornice oz. zagovornika načela enakosti. Ta bo neodvisen organ, ki bo statusno imel položaj direktorice oz. direktorja vladne službe pod pristojnostjo predsednika vlade. Vendar bo imel večjo samostojnost in neodvisnost kot druge podobne vladne službe.

>> Bo ZJN-3 neprijazen do majhnih izvajalcev?
Predlog novega zakona o javnih naročilih, ki so ga pripravili na ministrstvu za javno upravo, je po oceni obrtnikov in podjetnikov neprijazen do majhnih izvajalcev. V njem ni zagotovil, da bodo podizvajalci poplačani za opravljeno delo, so opozorili. Zdi se jim nekorektno in nepošteno, da se lahko na razpis prijavijo le tista podjetja, ki imajo poravnane davke in prispevke, po drugi strani pa ni treba, da so poplačani podizvajalci.

>> Regulacija sovražnega govora
Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek novele zakona o medijih in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Osnutek med drugim predvideva regulacijo sovražnega govora in določa rok za vložitev zahteve za popravek, dotika pa se tudi kvot predvajanja slovenske glasbe. Te ostajajo 20-odstotne, a osnutek določa obveznost predvajanja podnevi.

>> Fišer in pravosodno ministrstvo prejela poročilo DTS
Generalni državni tožilec Zvonko Fišer in pravosodno ministrstvo sta prejela poročilo Državnotožilskega sveta (DTS), v katerem je ta ocenil, da nepravilnosti Fišerjevih ravnanj pri imenovanju Boštjana Škrleca niso takšne, da bi moral predlagati njegovo razrešitev. Fišer ponavlja, da poročilo sprejema in spoštuje, na ministrstvu pa ga še niso proučili.

>> Skrb glede preganjanja odvetnikov
Odvetniška zbornica Slovenije izraža zaskrbljenost zaradi primerov, ko se odvetnike kazensko preganja zaradi odvetniških storitev, ki so jih v skladu z zakonom opravili za svoje stranke. Takšne posege obsojajo in ocenjujejo kot nedopustne in nesprejemljive v demokratični družbi. Predsednik zbornice Roman Završek konkretnih imen sicer ne izpostavlja, so pa bili po njegovih navedbah v zadnjem času zagotovo trije takšni primeri.

>> Sodišče odložilo Bavčarjev odhod v zapor
Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju začetek prestajanja zaporne kazni odložilo do 11. junija, ko se mora zglasiti v zaporu na Dobu. Bavčarja, ki zaradi zdravstvenih težav še ni začel prestajati zaporne kazni, je znova pregledal sodni izvedenec medicinske stroke, sodišče pa je sledilo Bavčarjevi prošnji za odlog prestajanja zaporne kazni.

>> Napredek Slovenije na lestvici konkurenčnosti
Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2015, ki jo je pripravil švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD), med 61 državami zasedla 49. mesto. S tem se je glede na leto 2014 povzpela za šest mest. A pri izboljšanju konkurenčnosti nas čaka še veliko dela, opozarjajo strokovnjaki.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Konec bančne tajnosti
EU in Švica sta podpisali zgodovinski sporazum o davčni preglednosti. Sporazum naj bi občutno izboljšal boj proti davčnim utajam, k čemur bo pripomogla tudi avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih svojih državljanov. Sporazum napoveduje konec švicarskim bančnim skrivnostim, s tem pa bo preprečil utajevalcem davkov »skrivališče« v Švici.

>> Nova direktiva proti pranju denarja
Parlament EU je potrdil predlog direktive o pranju denarja, ki ga je pripravila Evropska komisija in po katerem bodo morali biti dejanski lastniki podjetij navedeni v osrednjih registrih držav članic, do podatkov pa bodo lahko dostopali tako organi pregona, kot tudi osebe z izkazanim upravičenim interesom, med drugim novinarji. Z novimi pravili se želi okrepiti boj proti davčnim kaznivim dejanjem in financiranju terorizma. Poleg direktive so poslanci potrdili tudi Uredbo o sledenju prenosov sredstev, ki dopolnjuje omenjeno direktivo.

>> Pravičnejše obdavčevanje dohodkov pravnih oseb
Na Evropski komisiji so razpravljali o pravičnejših davčnih sistemih v Evropi in se dogovorili, da je potreben nov pristop k obdavčevanju dohodkov pravnih oseb, ki bo omogočal uspešen boj proti davčnim zlorabam, zagotavljal vzdržne prihodke in spodbujal uspešnejše poslovno okolje na notranjem trgu.

>> Ureditev finančnih trgov
Evropska komisija je začela z javnim posvetovanjem glede Uredbe o tržni infrastrukturi, ki predstavlja osrednji zakonodajni predpis, katerega namen je bil urediti stanje na finančnih trgih po finančni krizi, tako da bi bili ti varni in stabilni. Uredba določa zahteve za kliring in dvostransko obvladovanje tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, uvaja pa tudi zahteve za poročanje o izvedenih finančnih instrumentih. Komisija si želi čim večjega odziva čim širših zainteresiranih skupin in posameznikov.

>> Sodišče EU
V zadevah C-146/13 in C-147/13 je sodišče EU zavrnilo tožbi Španije zoper uredbi o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva (uredbi 1257/2012 in 1260/2012). Španija je med drugim zatrjevala kršitev načela učinkovitega sodnega varstva, ker upravni postopek, ki poteka pred podelitvijo evropskega patenta ni podvržen sodnemu nadzoru, ki bi zagotavljal pravilno in enotno uporabo prava Unije ter varstvo temeljnih pravic. Sodišče je španske trditve zavrnilo, ker namen uredbe ni niti določitev pogojev za izdajo evropskega patenta niti uvedba postopka za izdajo evropskega patenta v pravo EU.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Alternativni investicijski skladi
Od 23. maja je v veljavi Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), ki ureja alternativne zasebne investicijske sklade, ki do sedaj niso bili regulirani in so bolj tvegani od klasičnih, zato so namenjeni profesionalnim vlagateljem. V ta sektor denimo sodijo hedge skladi, skladi tveganega kapitala, nepremičninski skladi ter skladi zagonskega in razvojnega kapitala. Vzajemni skladi, ki jih ureja Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), vlagajo predvsem v delnice in obveznice, medtem ko alternativnim investicijskim skladom zakon omogoča širši nabor naložbenih politik, zaradi česar lahko sredstva nalagajo tudi v druge vrste naložb. Z zakonom se določa tudi nove kategorije upravljavcev investicijskih skladov, in sicer se poleg družb za upravljanje uvajajo tri nove kategorije upravljavcev. Gre za upravljavce alternativnega investicijskega sklada z dovoljenjem nadzornega organa za upravljanje teh skladov, regulirane upravljavce alternativnih investicijskih skladov brez dovoljenja, ki s svojo dejavnostjo le seznanijo nadzorni odbor, tretja kategorija pa so upravljavci specialnega investicijskega sklada.

>> Preoblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence
23. maja so začele veljati tudi spremembe > Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU), ki urejajo možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. Ta sprememba tudi javnim uslužbencem omogoča, da se glede na starost vključujejo v sklade z bolj tvegano naložbeno politiko, s približevanjem upokojitvi oziroma črpanju sredstev pa prehajajo v bolj konzervativne naložbene politike.

>> Uporaba konoplje v prehranske namene
Novela > Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, ki je začela veljati 26. maja, med drugim spreminja 2. člen - (primerjalnik besedila). Konoplja se po novem lahko goji za namen pridelave semena za nadaljnje razmnoževanje, za proizvodnjo hrane in pijač, za pridobivanje substanc za kozmetične namene, za pridelavo vlaken, za krmo živali in za druge industrijske namene.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35 in 36
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
28. julij 2015 Zakon o sodnem registru (ZSReg) 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ločena mnenja na Vrhovnem sodišču    

dr. Matej Avbelj
   
Pred dnevi sem v medijih zasledil, da utegne slovensko Ustavno sodišče v kratkem presojati ustavnost 115. člena Zakona o kazenskem postopku, ki nalaga, da je posvetovanje in glasovanje v sodnih senatih tajno. Iz tega tudi izhaja, da so v slovenskem rednem sodstvu, vključno z njegovim najvišjim sodiščem, ločena mnenja, pritrdilna ali odklonilna, prepovedana. Ali je taka ureditev prepričljiva? Ali je celo protiustavna?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 14 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 700 strokovnimi članki, skoraj 900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 697 judikati Sodišča EU ter skoraj 200 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.