c S

Usmeritve za preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil

24.04.2023 13:46

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) je opravil izredni nadzor nad delom policije pri varovanju protestov v Ljubljani 26. maja in 19. junija 2020 ter 25. junija, 15. septembra, 29. septembra in 5. oktobra 2021, v katerem so bile ugotovljene določene nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Policija je pristopila k izvedbi ukrepov in nalog za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, o čemer smo javnost v preteklosti že večkrat seznanili.

Ena od ugotovljenih pomanjkljivosti se je nanašala tudi na preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v petek, 21. aprila 2023, izdal usmeritve in obvezna navodila, ki generalnemu direktorju policije nalagajo takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov na tem področju.

Policija mora zagotoviti, da vodje policijskih enot in komisije, ki spremljajo, preverjajo ter ocenjujejo zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil, svoje naloge opravljajo nepristransko in strokovno, zlasti pa celovito, kritično ter objektivno, svoje ocene pa tudi ustrezno obrazložijo. Prav tako morajo poročevalci, ki so uslužbenci policije, neodvisno, nepristransko, celovito in strokovno preverjati pritožbe s ciljem ugotavljanja dejanskega stanja pritožbe. Pri tem so zavezani upoštevati strokovne usmeritve, predloge ali zahteve pooblaščenca ministra, ki usmerja in nadzira obravnavanje pritožbe, kot to določa Zakon o nalogah in pooblastilih policije.

Prav tako morajo biti izvedeni dodatni ukrepi za temeljito preveritev uporabe policijskih pooblastil, ki jih je preverjala komisija Policijske uprave Ljubljana, imenovana januarja letos. O realizaciji teh usmeritev mora policija poročati do 30. junija 2023.

Dodajamo še, da je policija realizirala dozdajšnje usmeritve. Med drugim so se nanašale tudi na delo operativnih štabov. V sodelovanju z DPDVN je policija pripravila spremembe Pravil o delovanju operativnih štabov policije, ki bodo onemogočili primere iz preteklosti, ko je bil politični vrh prisoten v operativnem štabu med izvajanjem nalog. Vodstvo policije je sklicatelje štabov pozvalo, da v operativne štabe policije odrejajo le strokovno usposobljene uslužbence policije. V ta namen je policija organizirala več usposabljanj, na katerih je sodelovalo več kot 460 udeležencev. Prav tako je policija ažurirala seznam strokovno usposobljenih uslužbencev policije za delo v operativnih štabih.

  • Ministrstvo za notranje zadeve