c S

Posodobljen pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji pri graditvi objektov

14.03.2023 17:17

Pravilnik uvaja prehodno obdobje (do 1. 1. 2025), v katerem lahko investitorji zahtevam in prijavam prilagajo že izdelano projektno dokumentacijo izdelano po dosedanjem predpisu.

V Uradnem listu RS, št. 30/23 je bil objavljen Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa vsebine in oblike projektne ter druge dokumentacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov.

Posodobljene so dosedanje določbe glede načina izdelave:

 • projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 • projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
 • projektne dokumentacije izvedenih del (PID),
 • projektne dokumentacije za legalizacijo objektov (DL).

Nove so določbe glede načina izdelave novih oblik projektne dokumentacije, kot jih je uvedel Gradbeni zakon GZ-1:

 • projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),
 • projektne dokumentacije za odstranitev objekta (PZO).

Vsaka projektna dokumentacija ima tekstualni del, ki jo običajno sestavljajo obrazci in tehnično poročilo ter grafične prikaze, ki jih sestavljajo lokacijski in tehnični prikazi. DPP in DGD se izdelata kot zbirni prikaz, kjer so vse vsebine združene v eni mapi; PZI, PID, DL in PZO pa vsebujejo zbirni načrt (včasih vodilna mapa ali vodilni načrt), ki mu običajno sledijo načrti in priloge.

Pravilnik med drugo dokumentacijo uvršča:

 • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO)
 • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN)
 • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)

Splošne novosti:

 • Obrazcev, ki so priloge Pravilnika, je zaradi novih določb glede manjše rekonstrukcije, pridobivanja projektnih pogojev mnenj ter legalizacije je 67
 • Obstoječi obrazci so posodobljeni glede na nove izraze v GZ-1
 • Ker so obrazci napoved e-graditve je v Pravilniku izrecna določba, da je vsebina in oblika obrazcev obvezna, razen v delu, kjer obrazci dopuščajo možnost dodajanja ali brisanja posameznih rubrik
 • Zaradi poenotenja vsebine in oblike elektronske oblike projektne dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta je določena struktura in poimenovanje posameznih map
 • Določena so tudi tehnična pravila zapisa vektorske oblike prostorskih podatkov, ki se v podajajo v digitalni obliki v državnem koordinatnem sistemu.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je tudi tokrat pripravilo razpredelnico (Excelovo tabelo), ki bo omogočala uporabnikom lažje delo pri izpolnjevanju obrazcev. Ti bodo zbrani v devetih sklopih za posamezne skupine uporabnikov oz. postopkov (zahtevni in manj zahtevni objekti, nezahtevni objekti, sprememba namembnosti, manjša rekonstrukcija, mnenjedajalci, upravni organi …). Aplikacija bo delovala do uvedbe sistema eGraditev.

 • Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor