c S
Predlog novele Zakona o verski svobodi 21.03.2023

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog novele > Zakona o verski svobodi (ZVS). V skladu z njim se spreminja z zakonom določena višina namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti, in sicer na 60 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.

Trenutna ureditev

Po trenutno veljavnih določbah prvega odstavka 27. člena ZVS lahko registrirane cerkve in druge verske skupnosti pod pogoji ZVS za svoje verske uslužbence, ki so slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji in jim je poklic verskega uslužbenca edini poklic, na podlagi njihovega pooblastila in v njihovem imenu zaprosijo za pridobitev pravice do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost od osnove najmanj v višini 48 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova: za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek zavarovanca) ter za obvezno zdravstveno zavarovanje (prispevek zavarovanca).

Uredba o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev pa v določbah drugega in tretjega odstavka 4. člena določa, da če je cerkvi ali drugi verski skupnosti priznan status splošno koristne organizacije, namenska državna finančna pomoč znaša 100 odstotkov osnove, če pa ji ta status ni priznan, državna finančna pomoč znaša 60 odstotkov.

Predlagana ureditev

S predlagano novelo ZVS se zdaj v prvem odstavku 27. člena ZVS določena višina namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti določa na 60 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. S tem je predvideno tudi črtanje besede »najmanj«, saj je po navedbah Ministrstva za kulturo določitev višine plačila prispevka zakonska materija in ne more biti predmet morebitnega nadaljnjega drugačnega (višjega) določanja s podzakonskim predpisom.

Posledično se s predlagano novelo ZVS ukinja tudi omenjena uredba. Po navedbah Ministrstva za kulturo je namreč pokritje prispevkov za socialno varnost pravica, ki mora biti jasno določena in urejena z zakonom, dodelitev namenske državne finančne pomoči za pokritje prispevkov za socialno varnost pa pomeni porabo javnofinančnih sredstev, ki mora imeti izrecno podlago v zakonu. Ob tem so na Ministrstvu za kulturo opozorili še, da 27. člen ZVS pri vprašanju, kolikšna naj bo višina državne pomoči, tudi ne določa oziroma omogoča razlikovanja med registriranimi cerkvami in drugimi verskimi skupnosti. Po njihovi oceni pa bi moralo biti eventualno razlikovanje med cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi glede višine državne pomoči opravljeno že na zakonski ravni ob upoštevanju za to stvarno utemeljenih razlogov.

Posledice predvidene ureditve

Predvidena nova ureditev torej prinaša novost le za cerkve ali druge verske skupnosti, ki jim je priznan status splošno koristne organizacije, ki se jim bo višina namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev znižala s 100 na 60 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.

Pripravil: Patricij Maček, mag. prava


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.