c S

Zunanja prijava po ZZPri

22.05.2023 14:31

Prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se lahko poda le za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katerega se nanaša prijavljena kršitev, ni organa za zunanjo prijavo, prijavitelj poda prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije. Če želi prijavitelj naznaniti kršitev, ki je nastala znotraj subjekta, ki je v skladu z ZZPri zavezanec za vzpostavitev notranje prijavne poti, lahko to stori tudi s podajo notranje prijave zaupniku v tem subjektu.

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če:

 • notranja pot za prijavo ni vzpostavljena,
 • notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati,
 • prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

ZZPri je določil 24 organov za zunanjo prijavo, ki so pristojni za obravnavo prijavljene kršitve glede na njihove pristojnosti in naloge, in sicer na način in po postopku, ki sta opredeljena v področnih predpisih.

Na Inšpektoratu republike Slovenije za delo so kot uradne osebe za zunanjo prijavo imenovani uslužbenci Inšpektorata za delo:

 • Jasminka Rakita Cencelj, direktorica inšpekcije za delovna razmerja
 • Slavko Krištofelc, direktor inšpekcije varnosti in zdravju pri delu
 • Peter Stefanoski, direktor socialne inšpekcije

Zunanjo prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za delo se lahko poda na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na zunanjaprijava-zzpri.irsd@gov.si
 • po telefonu na št.: 01 / 280-36 60,
 • preko elektronskega obrazca v sistemu e-Uprave,
 • osebno pri uradni osebi za zunanjo prijavo po predhodnem dogovoru po telefonu ali elektronski pošti.

Organ za zunanjo prijavo obravnava prijavo prijavitelja, ki pri organu uveljavlja svoje pravice, po tem zakonu le, če prijavitelj v prijavi izrecno navede, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov in da potrebuje zaščito kot prijavitelj po tem zakonu.

Organ za zunanjo prijavo varuje identiteto prijavitelja v skladu s 6. členom ZZPri. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. Ta določba velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu organu v pristojno obravnavo. Ugotavljanje identitete in razkritje podatkov o prijavitelju, posredniku ali povezanih osebah je prekršek v skladu s kazenskimi določbami ZZPri.

Sprejem, evidentiranje in obravnava zunanje prijave na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo so podrobneje urejeni v Pravilniku o vzpostavitvi zunanje poti za prijavo.

 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo