c S

Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah

05.04.2024 11:07 Predlog usklajuje poimenovanja izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, ažurira področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok, natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka, izenačuje pravice učencev do podaljšanja izobraževanja, določa nove predmete in ureja redakcijo posameznih določb.

Spremembe zakona natančneje določajo uvajanje dodatnega pouka v glasbenih šolah. Ta se lahko organizira za zelo nadarjene in uspešne učence od drugega razreda kot dodatna individualna oziroma skupinska ura pouka. Z dopolnitvijo se natančneje določijo merila za uvedbo dodatnega pouka, predlagatelji in organ odločanja. Če učenec doseže najmanj 90 odstotkov točk na državnem tekmovanju, lahko o uvedbi dodatnega pouka odloča učiteljski zbor na predlog učitelja oziroma izpitne komisije. V letih, ko ni državnega tekmovanja za posamezne discipline (predmete), o dodatnem pouku odloča ravnatelj ob soglasju ministrstva, v kolikor učenec dosega odlične rezultate, ki so primerljivi z dosežkom z državnih tekmovanj.

Predlagana novela zakona prav tako izenačuje pravice učencev do podaljšanega izobraževanja. Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi opravičenih razlogov (daljša bolezen, poškodba, druge opravičene odsotnosti) ni mogoče oceniti, se izobraževanje podaljša za eno leto. Dosedanja določba namreč ni omogočala podaljšanja izobraževanja zaradi opravičenih razlogov za učence drugega razreda. Izjema so učenci prvega razreda, saj napredujejo v naslednji razred ne glede na dosežene ocene pri posameznem predmetu.

V posodobitvi Zakona o glasbenih šolah so predlagani tudi novi predmeti, ki se lahko poučujejo v osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju. To so cimbale, kitarski orkester, Orffov orkester in tamburaški orkester.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je pripravil nove učne načrte za predmete v skupini jazz in zabavna glasba, ki jih Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje še ni določil, zato je v prehodnih določbah določen rok za sprejem predmetnika in učnih načrtov za predmete iz skupine jazz in zabavna glasba. Skupina predmetov jazz in zabavna glasba zajema predmete: jazz klavir, jazz petje, jazz saksofon, jazz trobenta, jazz pozavna, jazz kitara, jazz kontrabas in jazz bobni

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje