c S

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

07.08.2023 07:08

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok je začel veljati 6. avgusta.

Z Odlokom, ki se izdaja podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, se v času naravnih in drugih nesreč, epidemijah ali izrednih dogodkih, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank v upravnih postopkih ali omejujejo oziroma onemogočajo upravno odločanje organov, uveljavijo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in za omogočanje odločanja v upravnih zadevah. Hkrati se določijo tudi organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi za zavarovanje strank in omogočanje odločanja v upravnih zadevah.

Zaradi hitro spreminjajočega stanja ob izrednih poplavah širom Slovenije se sprejemajo naslednji  splošni ukrepi, ki v najkrajšem času dosežejo učinek, z njimi pa se bo zavaroval procesnopravni položaj strank v upravnih zadevah, ki bi bil lahko prizadet zaradi poplav: v zadevah iz državne pristojnosti se odpravlja krajevna pristojnost za sprejem vlog, tako da bodo za sprejem vlog pristojni vsi organi, ki so sicer pristojni za odločanje o istovrstnih upravnih zadevah. Vloge, ki jih sprejemajo in obravnavajo upravne enote, bo tako mogoče vložiti na katerikoli upravni enoti v državi. Hkrati se na vseh upravnih zadevah omogoča vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa; za sedem dni se podaljšujejo vsi procesni roki, to so roki za izpolnitev procesne pravice ali procesne obveznosti (na primer za vložitev pritožbe, dopolnitev zadeve ipd.). Z Odlokom se tudi omogoča, da se strankam podaljša rok za izpolnitev materialnih obveznosti, razen v nujnih zadevah po 306.a členu Zakonu o splošnem upravnem postopku; ter podaljšanje roka s strani organa za izdajo odločbe, če organ zaradi izrednega dogodka odločbe ne more izdati v zakonitem roku. Poleg tega poseben začasni ukrep predvideva, da se strankam ne omogoča pregledovanje dokumentacije v prostorih organa, če ji organ lahko zagotovi dostop do kopij.

Sprejeti ukrepi se nanašajo na celotno državo, saj je v naslednjih dneh pričakovati, da bodo poplave posredno – zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic  – vplivale tudi na delo organov, ki niso neposredno prizadeti s poplavami.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  • Ministrstvo za javno upravo