c S

Vlada določila besedilo novele Zakona o prekrških

22.02.2024 16:34 Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki se v zakonodajni postopek vlaga zaradi izvršitve treh odločb Ustavnega sodišča in izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

Vlada predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem zakonodajnem postopku, saj rešitve v predlogu zakona ne odstopajo od ureditve, ki jo je v svojih odločbah določilo Ustavno sodišče.

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških pomenijo jasno določitev pravic fizičnih in pravnih oseb na področju prekrškovnega prava, razširitev kroga predlagateljev zahteve za varstvo zakonitosti pa povečanje obsega pravic fizičnih in pravnih oseb.

Glede na navedeno predlog zakona uresničuje naslednje cilje:

  • zagotoviti pravno predvidljivost v zvezi z zastaranjem pregona v prekrškovnem pravu z določitvijo roka za novo odločanje (če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo);
  • uravnotežiti pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave Republike Slovenije) in učinkovitost odločanja v hitrem prekrškovnem postopku, z jasno določitvijo pritožbenih razlogov zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo;
  • povečati pravno varnost pridržanih oseb s podaljšanjem roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju;
  • v primerih, ko je o prekrškovni zadevi odločalo Evropsko sodišče za človekove pravice, omogočiti vložitev zahteve za varstvo zakonitosti tudi s strani storilca prekrška ali njegovega zagovornika, kar praviloma pomeni razveljavitev prekrškovne odločbe.
  • Ministrstvo za pravosodje