c S

V letu 2023 manj pritožb zoper delo policije

22.05.2024 16:17 V Ministrstvu za notranje zadeve obravnavajo pritožbe zoper delo in ravnanja policistov v postopkih s posamezniki, s katerimi se policistom očita dejanja ali opustitve dolžnega ravnanja in s tem kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov. Pripravili so letno poročilo o pritožbah zoper delo policije za leto 2023.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Darijo Levačić je v izjavi za javnost predstavil glavne ugotovitve iz letnega poročila o reševanju pritožb zoper policijo za leto 2023.

Dr. Levačić je ocenil, da »je glede na statistične podatke delo policije boljše. Policistke in policisti izvajajo svoje postopke strokovno in zakonito. Seveda obstajajo tudi primeri, ko policisti ne ravnajo v skladu z zakonom oziroma stroko.«

V letu 2023 so obravnavali 467 pritožb, kar je v primerjavi z letom 2022 v upadu za 14 odstotkov. Od teh 467 pritožb so 103 pritožbe obravnavali v pomiritvenem postopku. Od teh je bilo uspešno rešenih 57 pritožbenih primerov, kar predstavlja 55-odstotno uspešnost.

Na prvi stopnji so vodje pomiritvenih postopkov v 12 primerih ugotovili neskladnost ravnanja policistov v postopkih: »V 12 primerih torej policisti niso ravnali v skladu s predpisi, kar je za 25 odstotkov več kot leto poprej. To kaže na samorefleksijo pri delu policije. Vodje enot so dejansko odkrili kršitev in jo že na prvi stopnji zaključili v obliki pomiritvenega postopka,« je dejal dr. Levačić.

Na drugi stopnji se pritožbe rešuje na pritožbenih senatih. Pooblaščenci ministra so lani obravnavali 59 takšnih pritožb (v letu 2022 je bilo 56 pritožb). »Od tega je bilo 12 utemeljenih pritožb. V letu 2022 je bilo teh 18. Gre torej za upad utemeljenih pritožb za 33 odstotkov, kar kaže na dobro delo policije oziroma je pokazatelj, da policija dela vedno bolje, zakonito in strokovno,« je povedal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge.

Utemeljene pritožbe se nanašajo na:

  • neupravičeno, nesorazmerno in nestrokovno uporabo policijskih pooblastil in prisilnih sredstev;
  • kršenje pravic mladoletnika;
  • nestrokovno vodenje prekrškovnega in predkazenskega postopka;
  • opustitev nadzorstvene funkcije vodje enote;
  • opustitev dejanja policistov ob prijavi suma storitve kaznivega dejanja in
  • komunikacijo, ki se kaže v nekorektnem odnosu policistov do pritožnikov.

Glede na področje policijskega dela je bilo rešenih največ pritožb s področja javnega reda in miru, sledita cestni promet in kriminaliteta. Največ posameznih pritožbenih očitkov se je v letu 2023 nanašalo na neustrezno uporabo policijskih pooblastil, komunikacijo policistov, neukrepanje policistov in neupravičeno ali nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev.

Policija je v vseh primerih utemeljenih pritožb ministrstvu poročala o sprejetih in izvedenih ukrepih. V enem primeru je bil podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper delo policista, v dveh primerih so ugotovitve posredovali Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije.

Ozadje

Pritožbo zoper delo policista lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine. Pritožbo lahko pošljete pisno, izročite na policijski enoti ali ministrstvu, jo podate ustno na zapisnik ali na spletni strani eUprava prek spletnega obrazca.

  • Ministrstvo za notranje zadeve