c S

Uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

13.11.2023 13:32

V soboto, 11. 11. 2023, je začela veljati poslanska novela Zakona o zaščiti živali, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 109/23 z dne 27. 10. 2023.

Z novelo zakona se dopolnjuje opredelitev mučenja živali na način, da bo kot mučenje živali razumljeno tudi vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju, ter je storjeno iz hude malomarnosti. Ta določba se bo začela uporabljati prvega septembra prihodnje leto.

Novela z dopolnitvami delno izenačuje položaj terapevtskih psov s psi – vodiči slepih in psi – pomočniki invalidov, saj jim omogoča (ob vidni oznaki na oprsnici psa) vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza brez nagobčnika. V skladu z novelo bodo smeli biti ti psi v vzgojno izobraževalnih, socialno varstvenih in zdravstvenih ustanovah v času izvajanja pomoči in podpore brez povodca, pod pogojem, da bodo ustrezno šolani za različne oblike pomoči in podpore v skladu s slovenskim standardom SIST 1192. 

Prepovedana je uporaba živali za nastopanje in prikazovanje v cirkusih.

Novela dopolnjuje in spreminja člen, ki opredeljuje prepovedana ravnanja. V veljavo je vstopila popolna prepoved privezovanja psov. Ta prepoved bo veljala za vse pse, ki bodo prvič vpisani v Centralni register hišnih živali (CRHŽ) po 11. 11. 2023. Za vse pse, ki so že vpisani v CRHŽ, pa bo veljalo prehodno obdobje in bo začela prepoved privezovanja takih psov veljati 11. 11. 2025.

Novela uvaja prehodne hleve za namestitev odvzetih rejnih živali in posebno enoto uradnih veterinarjev za nadzor zaščite živali.

Nov je tudi institut kvalificiranega prijavitelja neprimernega ravnanja z živalmi. Tak prijavitelj bo moral biti aktiven član nevladne organizacije, nekaznovan, usposobljen in bo moral opraviti izpit o poznavanju biologije, fiziologije, obnašanja in zdravstvenega varstva živali ter o poznavanju predpisov, ki urejajo zaščito živali, in predpisov, ki urejajo postopke inšpekcijskega nadzora in prekrškovne postopke. Izkazoval se bo z izkaznico, ki jo bo izdala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, po preverjanju izpolnjevanja pogojev.

Med pravice in dolžnosti uradnega veterinarja ob izvajanju nadzora, poleg tistih, ki so že določene s predpisi o inšpekcijskem zakonu, novela dodaja možnost, da uradni veterinar odredi videonadzor v klavnici na njene stroške.

  • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin