c S

Sprejeta novela Zakona o kolektivnih tožbah

15.12.2023 07:41

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o kolektivnih tožbah. Namen novele zakona je olajšati dostop do sodnega varstva, ustaviti in preprečiti nezakonita ravnanja, ob tem pa zagotoviti ustrezna procesna jamstva za preprečitev nepoštenega pravdanja.

Kot je na seji Državnega zbora povedala državna sekretarka mag. Valerija Jelen Kosi, možnost kolektivnega uveljavljanja dajatvenih zahtevkov predstavlja pomembno nadgradnjo obstoječega sistema procesnega sistema civilnega prava.

»Potrošniki še vedno veljajo za najšibkejše udeležence na trgu, ki pa so z globalizacijo in digitalizacijo še toliko bolj izpostavljeni tveganju, da bi bili oškodovani zaradi iste nezakonite prakse. Zaupanje potrošnikov v notranji trg je mogoče pridobiti le z učinkovitimi sredstvi za doseganje prenehanja nezakonitih praks in povračilom povzročene škode,« je dejala mag. Jelen Kosi in ob tem spomnila, da Direktiva o zastopniških tožbah državam članicam nalaga, da je potrošnikom treba zagotoviti vsaj en učinkovit postopkovni mehanizem za kolektivno varstvo njihovih pravic, ki krepi njihovo zaupanje, potrošnike opolnomoči, da uveljavljajo svoje pravice, prispeva k bolj pošteni konkurenci in ustvari enake konkurenčne pogoje za trgovce na trgu.

»Navedeni cilj se zasleduje z mehanizmom kolektivnih tožb. V kolektivnih postopkih se uporabljajo mehanizmi zakonodaje, ki so namenjeni zaščiti šibkejše stranke, kar je potrošnik. Hkrati pa se zagotovi, da je postopanje tožeče stranke v korist potrošnikov in se s kolektivnimi tožbami ne zasledujejo drugi nameni,« je pojasnila državna sekretarka in izpostavila, da veljavni Zakon o kolektivnih tožbah zagotavlja možnost kolektivnega uveljavljanja zahtevkov v primerih določenih množičnih oškodovanj, med drugim tudi na področju prava varstva potrošnikov, ki se zaradi prenosa direktive na področju prava varstva potrošnikov dopolnjuje, spreminja oziroma nadgrajuje.

Mag. Jelen Kosi je ob tem napovedala, da bomo na Ministrstvu za pravosodje »tudi v prihodnje z analizo zakonodajnega okvirja kolektivnega varstva, analizo kolektivnih tožb, ki so že bile vložene, pregledom sodne prakse in v okviru sodelovanja z deležniki, spremljali stanje na področju zagotavljanja kolektivnega varstva potrošnikom pri njihovih ekonomskih pravicah in interesih ter preučevali morebitne možnosti za izboljšanje dostopa do sodnega varstva.« 

Z aktualnimi spremembami Zakona o kolektivnih tožbah je v celoti zaključen prenos Direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, z namenom izboljšanja dostopa potrošnikov do pravnega varstva. Novela Zakona o kolektivnih tožbah omogoča uveljavljanje varstva pravic potrošnikov na najširšem področju zakonodaje s tega področja, določa se poseben postopek za uvrstitev naših potrošniških organizacij na seznam upravičenih organizacij za vlaganje kolektivni tožb v državah članicah EU, s čimer bo olajšano izkazovanje upravičenosti naših potrošniških organizacij za vlaganje takšnih tožb v tujini. S ciljem krepitve varstva interesov skupine oškodovancev in preprečevanja nepoštenega pravdanja, se dopolnjujejo kriteriji, ki določajo reprezentativnost upravičenih oseb, natančneje se urejajo pravila glede financiranja potrošniških kolektivnih tožb, s ciljem preglednosti in poštenosti.

  • Ministrstvo za pravosodje