c S

Predlog novega Zakona o Slovenski javni agenciji od danes v javni obravnavi

20.06.2024 16:33 Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog sprememb Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Predlog sprememb Zakona o STA odpravlja glavne pomanjkljivosti veljavne zakonodaje in ureja status, dejavnost, delovanje in financiranje STA ter nadzor nad njenim poslovanjem. V javni obravnavi bo do vključno 22. julija.

STA je ključen del javne medijske infrastrukture v Sloveniji. Njena naloga je, da v okviru javne službe informiranja zagotavlja aktualne in verodostojne informacije o vseh pomembnih dogodkih v Sloveniji in v tujini. Ker je za delovanje STA v javnem interesu na področju medijev ključno utrditi neodvisnost njenega vodenja in upravljanja ter ji zagotoviti pregledno in ustrezno javno financiranje, predlog novega zakona:

  • natančneje določa javno službo STA,
  • na novo določa učinkovito sistemsko ureditev javne službe informiranja (financiranje, upravljanje, vsebino, obseg in izračun javne službe informiranja),
  • določa metodologijo za razmejevanje javne službe informiranja in tržne dejavnosti STA
  • natančno določa delovanje gospodarske javne službe informiranja medijev in javnosti ter  njeno financiranje (skladno z evropskimi pravili o transparentnosti financiranja dejavnosti javne službe oziroma s pravili o državnih pomočeh),
  • razmejuje storitve gospodarske javne službe na storitve, ki so namenjene drugim izdajateljem medijev (in drugim naročnikom), ter na storitve javne službe, ki so prosto dostopne javnosti,
  • določa deležnike, pristojne za financiranje in nadzor nad izvajanjem javne službe STA (pravice in obveznosti ustanovitelja in družbenika izvaja ministrstvo, pristojno za medije, s katerim STA tudi sklepa pogodbo za financiranje javne službe iz sredstev državnega proračuna),
  • po predlogu zakona ministrstvo tudi pripravlja poziv za imenovanje članov nadzornega sveta in predloge za akte, ki jih potrjuje vlada (cenik storitev za naročnike).

Slovenska tiskovna agencija je bila ustanovljena leta 1991. Novinarji STA so že od same ustanovitve agencije profesionalno, celovito in verodostojno opravljali javno službo informiranja, zato je postal njihov servis nepogrešljiv za delovanje slovenskih medijev.

Ne glede na to je bilo njihovo delo večkrat oteženo zaradi trenutno veljavne zakonodaje, ki je vladajoči politiki omogočala nesorazmeren vpliv na vodenje, delovanje in financiranje STA.

Na neustreznost dosedanje zakonske ureditve je pokazala tudi zaustavitev financiranja STA, ki se je zgodil v času prejšnje vlade, s strani Urada vlade za komuniciranje (UKOM). Nejasnost ureditve je omogočilo škodljivo, politično motivirano ravnanje, ki je ogrožalo delovanje javnega servisa, obenem pa pravico STA do plačila nadomestila za izvajanje javne službe. Škodljivo delovanje UKOM-a, ki ga je takrat vodil Uroš Urbanija, je ogrozilo agencijo in povzročilo negotovost ter stiske med zaposlenimi. STA je namreč skoraj leto dni delo opravljala brez plačila.

Predlog sprememb zakona o STA je pripravila medresorska delovna skupina za prenovo Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za finance, Urada vlade za komuniciranje (UKOM) in STA.  Delovno skupino je junija 2023 ustanovila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko.

Postopek oddaje predlogov, pripomb in mnenj

Predloge, pripombe in mnenja lahko do vključno 22. julija oddate neposredno na portalu eDemokracija ali s pripisom "Zakon o STA – javna obravnava" pošljete na elektronski naslov gp.mk@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (s pripisom "Zakon o STA – javna obravnava").

  • Ministrstvo za kulturo