c S

Ministrica prejela poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za leto 2022

17.07.2023 15:46

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je danes ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan predal poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) za leto 2022 ter predstavil nekatere ključne podatke za preteklo leto in aktualne razmere v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu.

Ministrstvo za pravosodje in URSIKS si ves čas tvorno prizadevata za razvoj in ohranjanje sodobnega zaporskega sistema, v okviru spoštovanja visokih standardov človekovih pravic in svoboščin, pri čemer je v ospredju ohranjanje dostojanstva zaprtih oseb ter zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev za zaposlene.

Ministrica dr. Švarc Pipan se je ob predaji izčrpnega poročila zahvalila vsem zaposlenim v zaporskem sistemu za predano delo v težkih kadrovskih razmerah, ki jih poskušamo skupaj naslavljati.

Mag. Majcen je izpostavil, da so bile v celotnem obdobju leta 2022 v okviru URSIKS v povprečju zaprte 1.402 osebe, kar je za 9,2 % več kot v prejšnjem letu. Gre za porast, ki je v največji meri posledica pojemanja epidemije covid-19 ter prenehanja ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, ki so začasno znižali število zaprtih oseb.

Trenutno je v slovenskih zaporih in v prevzgojnem domu zaprtih 1.500 oseb, kar predstavlja 110,1 % zasedenost vseh prostorskih zmogljivosti. Nedavno je Svet Evrope objavil poročilo o stanju v zaporih v 46 državah članicah za leto 2021, iz katerega izhaja, da je populacija zaprtih v Sloveniji v tem obdobju porasla za 23 %. Še vedno pa se Slovenija uvršča med države z nizko stopnjo števila zaprtih na 100.000 prebivalcev: povprečna stopnja števila zaprtih v okviru Sveta Evrope je 104, v Sloveniji pa 66.

Kljub temu smo se v Sloveniji tudi v preteklem letu soočali s prezasedenostjo zaporov: povprečna skupna zasedenost vseh kapacitet je bila 106,8 %. Generalni direktor in ministrica sta se v okviru tega izziva strinjala, da je bil lani na področju reševanja prostorske problematike prezasedenih moških zaporov storjen pomemben premik z odkritjem temeljnega kamna za novogradnjo Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah.

Dotaknila sta se tudi področja kadrovskih razmer: na zadnji dan leta 2022 je bilo v upravi za nedoločen čas zaposlenih 926 javnih uslužbencev. Kljub 58 novim zaposlitvam v preteklem letu, se URSIKS še vedno sooča s pomanjkanjem kadra - predvsem pravosodnih policistov. V tem oziru si uprava skupaj z ministrstvom prizadeva za različne rešitve, ki bodo izboljšale položaj zaposlenih. Lani in tudi v bodoče krepimo promocijske aktivnosti poklica pravosodni policist = »Poklic, s katerim rasteš!«.

Generalni direktor je ob srečanju izpostavil nekatere pomembnejše projekte, ki so v zaporih potekali v lanskem letu. URSIKS je nadaljeval z uspešnim izvajanjem projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta se obsojencem omogoča, da brezplačno pridobijo formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja, spretnosti in veščine za poklice, ki omogočajo zaposlitev po odpustu. Od začetka izvajanja projekta do konca leta 2022 je bilo v programe vključenih že 1.832 obsojencev, in sicer 815 v delovno terapijo (šteti tudi priporniki), 241 v izobraževalne programe in 776 v usposabljanja za delo - nacionalne poklicne kvalifikacije.

V preteklem letu je URSIKS že tretje leto zapovrstjo doniral ravnotežnostne kocke, ki nastajajo v slovenskih zaporih. Z namenom krepitve dobrega sodelovanja smo izdelke podarili Unicefu Slovenija. Unikatni izdelki iz slovenskega lesa s sloganom Dobra roka - Igri dajemo smisel so bili podarjeni v okviru projekta Unicefa Kako se počutiš?, ki nagovarja pomen duševnega zdravja pri mladih. Z Unicefom je bilo vzpostavljeno uspešno sodelovanje tudi pri odprtju razstave punčk iz cunj, ki je potekala v Državnem zboru, na njej pa so bile posebej izpostavljene punčke, nastale v ženskem zaporu na Igu.

Projekt Sveta Evrope in Evropske komisije Izboljšanje mladoletniškega kazenskega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja se je v lanskem letu nadaljeval in bo zaključen do konca tega leta. V sklopu projekta je URSIKS pripravil orodje za oceno tveganj in potreb za zaprte osebe, ki bo predstavljalo izhodišče za pripravo osebnega načrta oz. gre za pripomoček, ki olajša diagnostiko in spremljanje zaprte osebe tekom prestajanja kazni zapora. V okviru projekta bodo pripravljeni tudi temelji za ustanovitev Akademije in raziskovalnega centra, kjer se bo izvajalo osnovno in nadaljevalna usposabljanja za zaposlene v zaporskem sistemu, kakor tudi raziskovalne in razvojne vsebine zaporskega sistema.

Kot eno od pomembnejših premikov na področju razvoja kadrov je generalni direktor izpostavil tudi informacijo, da je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje v mesecu oktobru 2022 potrdil predlog novega poklicnega standarda na področju Varnost, varovanje, zaščita in reševanje, to je poklicni standard pravosodni policist/pravosodna policistka.

  • Ministrstvo za pravosodje
  • Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij