c S

Izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije (EU) v zvezi z odlaganjem odpadkov

21.09.2023 15:31

Republika Slovenija je izvršila sodbo Sodišča EU z dne 28. novembra 2018 v zadevi C-506/17 v zvezi z neizpolnjevanjem zahtev iz Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Evropska komisija je 18. avgusta 2017 proti Republiki Sloveniji vložila tožbo pred Sodiščem Evropske unije, ker najkasneje do 16. julija 2009 ni zagotovila ustreznih ukrepov za zaprtje 21-ih odlagališč odpadkov. Dne 28. novembra 2018 je bila razglašena in izdana ugotovitvena sodba Sodišča EU v zadevi C-506/17, ki je Republiki Sloveniji naložila, da v sodbi obravnavana odlagališča v čim krajšem času zapre.

Že pred sodbo Sodišča EU so na vseh obravnavanih 21-ih odlagališčih prenehali odlagati odpadke. Do konca decembra 2020 je bilo zaprtih že 20 odlagališč iz navedene sodbe, samo za odlagališče inertnih odpadkov Suhadole postopki še niso bili dokončani.

Glede na to, da je Evropska komisija tista, ki nadzira izvrševanje sodbe Sodišča EU in v primeru, da izvrševanje poteka prepočasi, Komisija zadevo ponovno preda Sodišču EU in zahteva plačilo pavšalnega zneska in dnevne denarne kazni, je bilo izjemnega pomena, da se vsi postopki čim prej zaključijo in da se Republika Slovenija s tem izogne visoki denarni kazni.

Dne 13. aprila 2023 je upravljavec odlagališča Suhadole ministrstvo obvestil, da so vsa zapiralna dela izvedena. Po potrditvi pristojnih inšpektoratov (IRSOE in GGI), da so zapiralna dela ustrezno izvedena, je Republika Slovenija izdala tudi upravljavcu odlagališča Suhadole potrditev, da je odlagališče dokončno zaprto.

S tem je Republika Slovenija za vseh 21 odlagališč, obravnavanih v zadevi C-506/17, izpolnila vse obveznosti iz Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih in izvršila obveznosti iz sodbe Sodišča EU v zadevi C-506/17. Republika Slovenija zato pričakuje, da bo Evropska komisija postopek kršitve zaprla.

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo