c S

Vlada določila posodobljeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije

07.09.2022 06:52

Vlada je na današnji dopisni seji ponovno posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

Namen predlaganega zakona je zagotoviti zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev. Te so povezane z zagotavljanjem denarnih kritij, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi finančnimi posli za ščitenje cene njihovih portfeljev energentov, in posledično zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe končnih odjemalcev energentov v Republiki Sloveniji.

Republika Slovenija, z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, daje v tem zakonu navedenemu upravičencu, ki kupuje zemeljski plin na trgih izven EU, pri čemer ne gre za plin iz Ruske federacije, poroštvo za 80 odstotkov obveznosti upravičenca iz naslova najetih kreditov in iz jamstev za obveznosti iz naslova danih garancij in drugih instrumentov za zavarovanje obveznosti, ki jih ta potrebuje za zagotavljanje likvidnosti za nakup zemeljskega plina na trgih izven EU, s čimer se bo zagotovilo nemoteno oskrbo odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

Poleg nekaterih nomotehničnih sprememb je v prvi spremembi poenotena višina poroštva po posameznih skupinah upravičencev. Ob tem je tudi določeno, da za izvajanje tega zakona in vseh pravic ter obveznosti države, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno za finance, nadzor nad namensko porabo sredstev, za katera se daje poroštvo s tem zakonom, pa izvajata ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.

Nova sprememba zakona opredeljuje, da se za HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. zvišuje znesek z naslova najetih kreditov iz 400 na 800 milijonov evrov do skupne višine glavnic, dodaja pa se tudi opredelitev, da se v primeru HSE in družbe GEN kot organiziran trg šteje tudi trg emisijskih kuponov, ter določba, da posamezna družba, za katero Republika Slovenije daje poroštvo po tem zakonu, od uveljavitve tega zakona do dokončne povrnitve prejetih sredstev v rokih, opredeljenih v 2. členu zakona, ne sme izplačati dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, ter izvesti izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki bi se izplačala v letu 2022 oziroma za leto 2022.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

  • Vlada Republike Slovenije