c S

Pritožbe zoper delo policije: objavljeno polletno poročilo 2022

18.08.2022 13:21

V letošnjem prvem polletju je bilo zoper delo policistov od skupno 356 prejetih pisanj vloženih 264 pritožb, 92 pisanj pa se ni nanašalo na pritožbo zoper delo policije v povezavi s kratenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin (zahteve za sodno varstvo, druga pisanja). Med rešenimi pritožbami se jih je največ nanašalo na področje javnega reda in miru ter zagotavljanja varnosti cestnega prometa.

Reševanje pritožb pri vodji policijske enote

V prvem polletju 2022 je bilo v pomiritveni postopek odstopljenih 57 pritožbenih zadev, od tega jih je bilo uspešno končanih 30. Uspešno rešenih pomiritvenih postopkov je bilo 53 odstotkov.

Stanje se iz leta v leto izboljšuje, saj so pooblaščenci ministra prisostvovali nekaterim postopkom, ko so se vodje policijskih enot oziroma njihovi pooblaščenci na razgovor s pritožnikom zelo dobro pripravili in z zgledno komunikacijo pomiritveni postopek izvedli na visoki ravni.

Reševanje pritožb pred senatom

Neposredno pred senatom je bilo obravnavanih 14 primerov pritožb zoper delo policistov. V 11 primerih so bile pritožbe obravnavane pred senatom po neuspešno končanem pomiritvenem postopku pri vodji policijske enote.

Pritožbeni senat je v sedmih primerih odločil, da je bila pritožba zoper delo policista delno ali v celoti utemeljena. V prvem polletju 2022 je bilo neposredno pred senatom obravnavanih največ pritožb, pri katerih so bili podani očitki hudega posega v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Pritožbeni postopek

V pritožbenem postopku se ugotavlja okoliščine domnevno sporno vodenega policijskega postopka in uporabe policijskih pooblastil. Pritožbo zoper delo policista lahko vložite v 45 dneh od dneva, ko naj bi policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog pritožniku kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine.

Vložene pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh:

  • v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije,
  • pred senatom ministrstva.

Podatki in ugotovitve za letošnje polletje so objavljeni v polletnem poročilu 2022.

  • Ministrstvo za notranje zadeve