c S

Zagon prenovljenega nepremičninskega sistema

26.07.2022 07:53 Geodetska uprava je v okviru programa projektov eProstor informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo.

Poleg prenovljenih procesov evidentiranja in nove informacijske rešitve katastra nepremičnin je zaživel tudi prenovljen spletni portal Prostor - informacijski in storitveni portal, namenjen uporabnikom. Portal Prostor zajema informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih storitev za prenos ali obdelavo podatkov (vpogledovalniki, aplikacije, javno dostopni spletni servisi).

Stare informacijske rešitve so bile tehnološko zastarele in niso omogočale uvedbe elektronskega poslovanja in izvajanja posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21). S sprejetjem Zakona o katastru nepremičnin je bila dana ustrezna pravna podlaga za celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register prostorskih enot, evidenco državne meje in register naslovov.

Zakon o katastru nepremičnin je določil, da se podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države po novem evidentirajo v enotni evidenci z imenom Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah, kot do sedaj. Zakon o katastru nepremičnin je uvedel enoten postopek evidentiranja nepremičnin ter omogočil možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice. Zakon ustrezneje ureja način vodenja sestavin delov stavb, kot so na primer atriji in parkirna mesta, ter vpisov podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb.

Izvedba geodetskih storitev v starem in novem sistemu | Avtor Geodetska uprava

Za potrebe izvajanja določb novega Zakona o katastru nepremičnin je bil vzpostavljen nov informacijski sistem (v nadaljevanju IS Kataster), ki sodi med kompleksnejše informacijske sisteme v Republiki Sloveniji. Vzpostavljen je na državnem računalniškem oblaku, za katerega skrbi Ministrstvo za javno upravo. IS Kataster vključuje podatke o:

  • 5.700.000 parcelah nekdanjega zemljiškega katastra,
  • 1.200.000 stavbah in 1.900.000 delih stavb nekdanjega katastra stavb,
  • 53.000 prostorskih enotah iz registra prostorskih enot,
  • 566.000 hišnih številkah iz registra naslovov,
  • 7.800.000 objektih (vodovoda, kanalizacija, električna energija, ceste, železnice in elektronske komunikacije) iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter
  • 57.000 točkah iz evidence državne meje.

V enomesečnem prehodnem obdobju vzpostavitve informacijske podpore smo ukinili evidence: zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Vzpostavili smo novo evidenco, kataster nepremičnin. Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev smo na Geodetski upravi uvedli še nekatere druge spremembe v registru prostorskih enot in registru naslovov ter v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Da smo lahko zagotovili migracijo iz obstoječih sistemov v IS Kataster na varen in učinkovit način, v prehodnem obdobju ni bilo mogoče izvajati vseh operativnih aktivnosti v nepremičninskih evidencah. Migracije iz tehničnih in logističnih razlogov na žalost ni bilo mogoče izvesti vzporedno z delovanjem obstoječega sistema. Vse aktivnosti, ki jih je bilo mogoče izvesti sočasno, so bile v preteklih mesecih že izvedene. Uslužbenci Geodetske uprave smo si skupaj s predstavniki Ministrstva za javno upravo in zunanjimi izvajalci informacijske podpore prizadevali, da bi bila izvedba migracije na IS Kataster čim manj moteča za naše uporabnike, vendar žal ni šlo povsem brez težav. Vsem uporabnikom naših storitev se za morebitne nevšečnosti, ki so bile posledica izvedbe prehoda na IS Kataster, opravičujemo in prosimo za razumevanje. Od sredine julija dalje naše poslovanje ponovno poteka nemoteno, hitreje in predvsem na uporabniku prijaznejši način.

Uporabnikom je omogočen vpogled v zadnje stanje podatkov preko prenovljene aplikacije Javnega vpogleda (JV), ki je dostopna na naslovu: https://ipi.eprostor.gov.si/jv/.

Preko aplikacije Javni geodetski podatki (JGP), ki je dostopna na naslovu: https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/, si lahko vsak uporabnik prenese zadnje stanje javnih podatkov.

Uporabnikom omogočamo dostop do javnih podatkov tudi z uporabo odprtih prostorskih spletnih servisov. Vse informacije in povezave so dostopne na prenovljenem portalu Prostor.

Pomembna točka je tudi objava katastrskih postopkov, kjer uporabniki  pridobijo informacije o katastrskih postopkih, ki so povezani s posamezno parcelo ali stavbo.

  • Geodetska uprava Republike Slovenije