c S
Usmeritve za delo policije: migracije, preprečevanje nasilja v družini in krepitev integritete 05.07.2022 16:10

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je 30. junija 2022 izdala Temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za obdobje 2023–2027, s katerimi je opredelila tudi prednostne naloge: celovito upravljanje migracij, preprečevanju nasilja v družini, krepitev integritete policije ter učinkovito preiskovanje hujših oblik kriminalitete, tudi ekološke kriminalitete.

Pri celovitem upravljanju migracij bomo izhajali iz načel zakonitosti, humanosti in skrbi za varnost skupnosti ter upoštevali priporočila pristojnih institucij. Med prednostnimi nalogami bo tudi večdeležniški pristop k preprečevanju nasilja v družini in intimnopartnerskih odnosih, vključno z nadgradnjo kompetenc policistov na tem področju. Zavzemali se bomo za krepitev integritete policije kot institucije in policistov kot profesionalcev ter njihove odgovornosti do skupnosti in institucij na ravni države in lokalne samouprave, pri čemer bomo stremeli prenovi policijskega dela v skupnosti, da bi dosegli večjo učinkovitost. Prednostna naloga v naslednjem srednjeročnem obdobju ostaja tudi učinkovito preiskovanje hujših oblik kriminalitete, tudi ekološke kriminalitete.

Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 3. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne oziroma srednjeročne usmeritve za delo policije. Temeljne usmeritve za izdelavo srednjeročnega načrta razvoja in dela policije za petletno obdobje določajo srednjeročne razvojne cilje na posameznih področjih dela policije ter usmeritve za pripravo programov in ukrepov za njihovo uresničitev.

Podlaga usmeritev sta poslanstvo in vizija policije, ki sta opredeljena v Resoluciji o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo«. Izražati (udejanjiti) se morata v njenih prednostnih nalogah in vsaki komunikaciji policista s posamezniki, ne glede na to, ali gre za formalni policijski postopek ali opravljanje drugih policijskih nalog.

Vrednote in vrline, ki izražajo poslanstvo policije, so zapisane v Kodeksu policijske etike, ki vsebuje temeljna načela ter določa odnose med policisti in odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Kodeks policijske etike je nadgradnja Kodeksa javnih uslužbencev in Evropskega kodeksa policijske etike. Vsi ti dokumenti, poleg zakonodaje, morajo biti temeljno vodilo policistom in policistkam pri izvajanju njihovih nalog.

Avtor Policija

  • Ministrstvo za notranje zadeve