c S

Predvidene spremembe na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

28.06.2022 11:43

V javni razpravi je predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki prenaša Direktivo EU 2019/1158 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev o starševskem dopustu.

Z novelo zasledujemo predvsem enakopravnejšo vlogo žensk v družbi in preprečujemo revščino družin, ki se znašle v težkih okoliščinah, tako da:

 • spodbujamo enakomernejšo delitev neplačanega skrbstvenega dela med staršema;
 • normaliziramo koriščenje dopusta za nego in varstvo otrok tudi za očete;
 • ustrezno ovrednotimo neplačano skrbstveno delo, ki ga povečini še vedno opravljajo ženske (višina plačila za starše, ki skrbijo za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni, in osnova za obračun prispevkov za PIZ za starše, ki zaradi štirih ali več otrok zapustijo trg dela).

Ključne spremembe

 • vsakemu od staršev pripade 60 dni neprenosljivega plačanega starševskega dopusta (doslej je imela zgolj mama neprenosljivih 30 dni);
 • obdobje koriščenja krajšega delovnega časa od polnega zaradi nege in varstva otroka se podaljša do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda); 
 • krajši delovni čas zaradi varstva otroka lahko koristita oba starša hkrati, vendar pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko (kot je bilo doslej, le da sta morala koristiti ločeno);
 • prav tako se podaljšuje obdobje koriščenja starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda);
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek (DPID), to je plačilo, ki ga prejme starš, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni. Z novelo ZSDP sorazmerni delež DPID prejmejo tudi starši otrok, ki so občasno nameščeni v institucionalnem varstvu. Natančneje - pravica se prizna za 10 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 90 dni bival doma oziroma za 20 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 dni bival doma oziroma za 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 270 dni bival doma in so starši v teh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge;
 • celotni znesek DPID se dviguje z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače (zato da bo enakovredno plačilu družinskih pomočnikov, kot se to ureja v ZDO);
 • maksimalna višina starševskega nadomestila, ki že sedaj znaša 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, se dvigne, ker spreminjamo definicijo povprečne plače, in sicer ne bo več nominalno določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom (ZUTPG), ampak se upošteva podatke SURS za preteklo leto.
 • osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) se zviša z minimalne plače na minimalno osnovo za tiste starše, ki zaradi štirih ali več otrok zapustijo trg dela.

 

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti