c S

Ustvarjanje mreže za delo s povzročitelji nasilja v družini

21.04.2022 14:23

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in Društvo za nenasilno komunikacijo sta v sredo, 20. aprila 2022, organizirala strokovni posvet z naslovom »Ustvarjanje mreže za delo s povzročitelji nasilja v družini«.

V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij si prizadevamo za izvajanje kakovostne strokovne obravnave zaprtih oseb. V tem okviru izvajamo različne posebne oblike obravnav zaprtih oseb, tudi obravnavo povzročiteljev nasilja. Delo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja v družini in intimno partnerskih odnosih in družini poteka na veliko načinov. V javnosti se izpostavlja zlasti delo z žrtvami nasilja, prav tako pomembno pa je tudi delo s povzročitelji nasilja. Z močno udeležbo predstavnikov različnih institucij, ki so vpete v procese, je dogodek naslovil različne vidike problematike, saj je pomembno vedeti, kdo in kako v Sloveniji opravlja strokovno delo z žrtvami nasilja in povzročitelji nasilja, kakšne izkušnje imamo pri delu v praksi, kako poteka medinstitucionalno sodelovanje in kje so možnosti za morebitne izboljšave.

Na strokovnem posvetu so sodelovale institucije, ki se v različnih fazah vključujejo v programe obravnave. Udeležence dogodka sta pozdravili Eva Salecl Božič, koordinatorica obravnave nasilja v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.

Slušatelji so dobili vpogled v delo s povzročitelji nasilja v Belgiji, ki ga je predstavila Pascale Franck iz Family Justice Center iz Antwerpna. V nadaljevanju so delo različnih institucij predstavili: mag. Damjana Jurman: regionalna koordinatorica za preprečevanje nasilja, CSD Južna Primorska; Bojana Kračan: višja kriminalistična inšpektorica spec. iz Generalne policijske uprave – Oddelek za mladoletniško kriminaliteto; Mirjam Kline: vodja oddelka za kazenske zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu; Klavdija Bercieri: okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani; Nuša Švigelj in dr. Danijela Mrhar Prelić iz Uprave za probacijo; Gregor Mešič: strokovni vodja programov za delo s povzročitelji nasilja pri Društvu za nenasilno komunikacijo ter Urška Tropenauer, psihologinja iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor.

V zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu potekajo različne oblike specialnih obravnav, v katerih se ugotavlja pripravljenost obsojenih oseb za spremembo vedenja in motivira k prevzemanju odgovornosti za svoja napačna vedenja v preteklosti. V program dela s povzročitelji nasilja se vključujejo obsojenci, ki so povzročitelji kaznivih dejanj z elementi nasilja, obsojenci z zgodovino nasilniškega vedenja in tisti, pri katerih je razvidno, da so bili v času prestajanja kazni psihično, fizično, spolno ali ekonomsko nasilni do drugih.

Uspešno sodelovanje vključenih v program je eden od pomembnih kriterijev pri zmanjševanju tveganih oblik vedenja. Spreminjanje lastnega vedenja pa največkrat težavno in pomeni sprejeti spremembo. Obravnava storilcev nasilnih kaznivih dejanj je zahtevna, saj izhaja iz dinamike povzročiteljevega vedenja, njegove osebnosti, morebitnih manipulacij, kakor tudi iz sodelovanja vseh služb v zaporu in zunaj zaporskega sistema. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vsi zaposleni ustrezno odzivajo na nasilje in povzročiteljem nasilja dajejo isto sporočilo o nedopustnosti njihovega ravnanja. Obsojene osebe se vključujejo tudi v druge programe, ki potekajo izven zavoda, kar se kaže kot dobra praksa, saj posamezniki lahko nadaljujejo programih za povzročitelje nasilja tudi po prestani kazni.

Po koncu predstavitev je sledila okrogla miza, na kateri so panelisti razmišljali, kaj bi bilo potrebno še narediti in spremeniti z namenom zmanjšanja nasilja v družini, predvsem v okviru slišanja vseh medresorskih služb in pomembnosti podajanja enotnih sporočil povzročiteljem nasilja s strani vseh institucij o nedopustnosti njihovega ravnanja.

 

  • Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij