c S

Vlada ukinja karanteno na domu po visoko tveganem stiku

18.02.2022 21:26

Vlada je na današnji seji glede sproščanja trenutno veljavnih protikoronskih ukrepov opravila širšo razpravo in se seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami, ki se izboljšujejo. Točka glede sproščanja trenutno veljavnih ukrepov je bila danes prekinjena. Odločitve glede sproščanja bo vlada sprejela v naslednjih dneh. Sprejela pa je tudi odlok, s katerim ukinja karanteno na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in s katerim ukinja pogoj PCT pri vstopu v Slovenijo.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, saj se v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ne bo več napotovalo v karanteno. Na ta način se udejanja prehod iz faze zajezitve/zadrževanja v fazo blaženja za namene pristopa k iskanju stikov in karanten. Predlagana je namreč ukinitev iskanja stikov s strani epidemiološke službe NIJZ in napotovanja v karanteno na domu za splošno prebivalstvo, ostaja pa obveščanje stikov s strani okužene osebe in obveščanje preko aplikacije #OstaniZdrav (za namen okrepitve preventivnega ravnanja). 

Hkrati bo podano priporočilo o samotestiranju 7 dni po zadnjem tveganem stiku z okuženo osebo v skupnem gospodinjstvu.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Pri vstopu v Slovenijo ne bo več pogoja PCT 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Na podlagi mnenja strokovne skupine ministra za zdravje bolezen covid-19 ne šteje več za karantensko bolezen in se karantene ukinejo, zato ni več razloga za omejitev vstopa v Republiko Slovenijo. 

Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi covida-19. To pomeni, da ni več potreben pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in tudi ni več napotitve v karanteno na domu.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19

Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19. Glede na to, da je vlada razveljavila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, tudi sklep o skrajšanju karantene  ni več potreben.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Ugovor vlade k predlogu revizijskega poročila

Vlada ugovarja predlogu revizijskega poročila Računskega sodišča »Učinkovitost priprave in izvedbe projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper«. Vlada ugotavlja, da Računsko sodišče ni upoštevalo pojasnil, ki sta jih vlada in Ministrstvo za infrastrukturo podala k osnutku revizijskega poročila in podrobneje pojasnila na razčiščevalnem sestanku. Vlada zato predlaga, da se k posameznim razkritjem v revizijskem poročilu dodajo pojasnila, ki so ključna za razumevanje njihove vsebine ter aktivnosti vlade in ministrstva za infrastrukturo.

Očitki Računskega sodišča se v glavnem  nanašajo na:

  • izbiro modela financiranja in s tem povezano organizacijo investitorstva (Računsko sodišče meni, da ni bila izdelana analiza, ki bi ovrgla model Javno zasebnega partnerstva (JZP)), kjer se pojasnjuje, da je bil model podrobno obravnavan in proučen z različnih vidikov, tudi hitrosti izvedbe postopka;
  • načrtovanje projekta, in sicer da se projekt ni načrtoval kot dvotirna proga. V zvezi s tem se pojasnjuje, da so bile pravne podlage (prostorski akt, gradbeno dovoljenje) podane le za enotirno progo, čakanje na dvotirno umestitev pa bi pomenilo večletne zamude pri izvedbi projekta, s tem pa težko popravljivo ali nepopravljivo zmanjšanje konkurenčnosti koprskega pristanišča, glede na to, da sosednje države intenzivno gradijo svoje železniške povezave do konkurenčnih pristanišča. Ob čakanju na dvotirnost se izvedba projekta sploh še ne bi začela izvajati;
  • pripombe v zvezi z vsebino zakona, ki ureja drugi tir in koncesijskega akta ter pogodbe, kjer vlada pojasnjuje, da so bila vsa vsebinska vprašanja zadovoljivo urejena, pravne podlage pa omogočajo nemoteno izvajanje projekta in ne puščajo odprtih vprašanj;
  • izvajanja dela Projektnega sveta za civilni nadzor (PSCN), pri čemer se pojasnjuje, da gre za telo civilnega nadzora, ki nima pristojnosti za odločanje niti ni smiselno, da jih ima, saj bi s tem posegalo v odločitve in odgovornosti (tudi sankcionirane odgovornosti) drugih organov (Računsko sodišče meni, da bi mu morale biti omogočene večje pristojnosti). Ima pa PSCN podroben vpogled v vse vidike izvajanja projekta, tako da se lahko prepriča, da izvedba poteka pregledno in zakonito. 

Poleg pojasnil, za katere vlada predlaga, da jih računsko sodišče vključi v revizijsko poročilo, vlada dodatno podaja mnenje k zahtevanemu popravljalnemu ukrepu glede prenosa sredstev (investicijskih vlaganj v 2. tir Divača Koper), ki so evidentirana v poslovnih knjigah DRSI-ja na družbo 2TDK. Vlada v ugovoru opozarja na problematiko prenosa teh sredstev. Razloga sta predvsem dva:

  • ni zakonske podlage za prenos sredstev, kakršnakoli dokapitalizacija bi morala biti predpisana z zakonom, ki ureja drugi tir in v katerem so predvideni vsi prihodki in izdatki projekta, tudi primeri dokapitalizacije, saj gre za projektno podjetje, ki bo po zaključku koncesijskega obdobja prenehalo delovati, 
  • povečanje vrednosti investicije na družbi 2TDK predstavlja za družbo 2TDK povečano tveganje pri pridobitvi posojil ter posledično ogrožanje zadostnih finančnih sredstev za izvedbo projekta.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada sprejela sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda URI Soča

Vlada je v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (URI Soča) kot predstavnika ustanovitelja razrešila dosedanja člana Petra Minodraša in Suzano Tajnik ter za preostanek mandata imenovala dr. Borisa Miha Kaučiča in Omarja Hanuno.

Razrešitev člana Petra Minodraša je v skladu s Protokolom o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa da se predstavnike ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, lahko razreši na predlog ministra.

Razrešitev članice Suzane Tajnik, ki je 15. februarja  2022 podala odstopno izjavo, je v skladu s Protokolom, ki določa da se predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda, lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja. 

Predlagana kandidata za nova člana sveta zavoda izpolnjujeta pogoje za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda.

Povezava do video vsebine

Datum: 18. 2. 2022

Avtor: Urad vlade za komuniciranje

Vir: Ministrstvo za zdravje 

  • Vlada Republike Slovenije