c S

Finančni ministri soglasno potrdili posodobitev stopenj DDV

08.12.2021 07:01

Na torkovem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve, ki ga je vodil minister mag. Andrej Šircelj, so ministri držav članic soglasno potrdili splošni pristop glede reforme stopenj DDV, kar je velik dosežek slovenskega predsedovanja. S posodobitvijo pravil se posodablja seznam blaga in storitev, za katere so dovoljene nižje davčne stopnje ali oprostitve. Seznam se bo posodobil v skladu z digitalnimi in zelenimi prioritetami ter prizadevanji za zaščito javnega zdravja.

Potrditev splošnega pristopa je pomemben dosežek slovenskega predsedovanja in je rezultat intenzivnih pogajanj in usklajevanj. Predlog, ki so ga ministri soglasno potrdili, ustreza različnim interesom in potrebam vseh držav članic. Državam članicam omogoča več prilagodljivosti pri uporabi nižjih stopenj davka na dodano vrednost (DDV) z dodano možnostjo uporabe tako imenovanih super znižanih stopenj DDV ter oprostitev s pravico do odbitka DDV za blago in storitve, namenjene zadovoljevanju osnovnih potreb. Z namenom enake obravnave vseh držav članic je uporaba nižjih stopenj DDV za dobave določenega blaga ali storitev, ki jih nekatere države članice uporabljajo na podlagi dovoljenih odstopanj, pod določenimi pogoji odprta vsem državam članicam. Omejitev uporabe nižjih stopenj DDV na določeno število kategorij blaga in storitev, kar predlog zajema, preprečuje, da bi se nižje stopnje uporabljale v prevelikem obsegu. Seznam kategorij blaga in storitev, za katere se lahko uporabijo nižje stopnje DDV, je posodobljen z vidika digitalizacije gospodarstva, krepitve odpornosti zdravstvenih sistemov držav članic in v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora, kar med drugim pomeni, da bo uporaba nižjih stopenj za okolju škodljivo blago in storitve postopoma ukinjena. Poleg tega reforma stopenj DDV vključuje tudi posebno določbo, ki omogoča državam članicam, da se v primeru morebitne krize hitro odzovejo z znižanjem stopenj oziroma oprostitvijo s pravico do odbitka DDV.

"Danes smo potrdili posodobitev stopenj DDV, o kateri je Svet dolgo razpravljal. Posodobitve zagotavljajo bolj enakopravno obravnavo držav članic in več prilagodljivosti pri uporabi nižjih stopenj DDV. Posodobitev pomeni tudi, da bo uporaba nižjih stopenj za blago in storitve, ki škodujejo okolju, postopoma ukinjena," je povzel minister Šircelj.

Minister Šircelj je predstavil poročilo o napredku dela na področju bančne unije. Delo predsedstva je bilo usmerjeno k zagotavljanju nadaljevanja že opravljenega dela in s tem k olajšanju dela v prihodnje. V prihodnje bo treba najti pravo ravnovesje med potrebnim znižanjem tveganj v bančnem sektorju in potrebo po določeni ravni deljenja tveganja na notranjem trgu. Minister Šircelj je predstavil tudi poročilo o napredku na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Prejšnji teden je Svet EU sprejel pogajalski mandat glede preglednosti prenosov kriptosredstev. Namen posodobitve obstoječih pravil o informacijah glede prenosov sredstev je, da bi po novem obsegala tudi določena kriptosredstva, s čimer bi se povečala učinkovitost preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma tudi na tem področju.

Ministri so opravili tudi redno izmenjavo mnenj o okrevanju. V času slovenskega predsedovanja je bilo potrjenih 22 načrtov za okrevanje in odpornost. V okviru predplačil, ki jih države članice na podlagi načrtov lahko zahtevajo, je bilo izplačanih že več kot 54 milijard evrov. Evropska komisija je tudi že podala pozitivno oceno za izplačilo prvega dela sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost za Španijo.

"Izvajanje mehanizma za okrevanje intenzivno poteka. Svet je potrdil 22 načrtov za okrevanje in odpornost. Skupna vrednost do zdaj potrjenih načrtov je 291 milijard evrov nepovratnih sredstev in 154 milijard evrov posojil. Osemnajst držav članic je že prejelo predplačila v vrednosti več kot 54 milijard evrov, s katerimi že nudijo podporo gospodarstvu ter zelenemu in digitalnemu prehodu," je povedal minister Šircelj.

Evropska komisija je na zasedanju predstavila zakonodajni paket za unijo kapitalskih trgov, ministri pa so opravili prvo izmenjavo mnenj. Glavni cilji predloga so zagotoviti bolj dostopno financiranje za evropska podjetja, ustvariti še bolj varno okolje za dolgoročno investiranje v EU in povezati nacionalne kapitalske trge v enotni trg.

Komisija je predstavila tudi paket dokumentov evropskega semestra. Pregled trajnostne rasti vključuje program za leto 2022, ki EU usmerja od obvladovanja krize k trajnostnemu in pravičnemu okrevanju in okrepitvi odpornosti gospodarstva EU. Poročilo o mehanizmu opozarjanja navaja, da so gospodarske dejavnosti od pomladi letos močnejše in da se je usklajevanje gospodarskih politik preusmerilo na vključujoče okrevanje in večjo odpornost. Večina držav članic bo do konca leta 2021 dosegla predkrizno raven proizvodnje. Priporočila o ekonomski politiki v evroobmočju navajajo, da je državam članicam evroobmočja v letih 2022 in 2023 še naprej priporočeno izvajanje nacionalnih fiskalnih politik, ki podpirajo trajnostno okrevanje.

Minister Šircelj je sodelujočim predstavil informacije o sprejetju proračuna EU, ki ga je Svet EU uradno potrdil 23. novembra, Evropski parlament pa dan za tem. Proračun za leto 2022 podpira glavne prednostne naloge Evropske unije: gospodarsko okrevanje, boj proti podnebnim spremembam in zeleni prehod.

Ministri za ekonomske in finančne zadeve so na zasedanju tudi podelili mandat novi kandidatki EU za predsednico Mednarodnega monetarnega in finančnega odbora Mednarodnega denarnega sklada. V nadaljnjih procedurah Mednarodnega denarnega sklada se bo za položaj potegovala podpredsednica španske vlade, Nadia Calvino.  

Minister Andrej Šircelj | Avtor Evropska unija

Zasedanje finančnih ministrov EU | Avtor Zasedanje finančnih ministrov

Minister Andrej Šircelj z udeležencema zasedanja | Avtor Evropska unija

  • Direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko
  • Ministrstvo za finance
  • Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov