c S
Ministrstvo pripravilo predlog sprememb ZDT-1 glede imenovanj evropskih tožilcev 24.11.2021 22:13 Ministrstvo za pravosodje je v vladno proceduro vložilo predlog novele zakona o državnem tožilstvu, ki poenostavlja postopek izbire liste kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. Hkrati daje večjo vlogo ministru za pravosodje, ki se mu podeljuje možnost, da lahko predlaga tudi kandidate, ki se niso prijavili na razpis, če ustrezajo pogojem. V prehodnih določbah novele ministrstvo predlaga začasno ureditev že imenovanih delegiranih tožilcev do imenovanja evropskega delegiranega tožilca v skladu z določbami novele.

Predlagane spremembe dopolnjujejo nacionalni del postopka izbora kandidatov za evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca na način, da se onemogoči blokiranje postopka s strani državnega organa, tako da se uvedejo mehanizmi zavor in ravnovesij tudi med različnimi organi znotraj izvršilne veje oblasti. Čeprav je Državnotožilski svet samostojen državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in upravne naloge, pa kadrovske, organizacijske in nadzorstvene pristojnosti v zadevah državnotožilske in pravosodne uprave glede državnih tožilstev in državnih tožilcev izvaja Vlada RS neposredno ali prek ministrstva za pravosodje (prvi odstavek 18. člena v zvezi s tretjim odstavkom 10. člena ZDT-1)

Po predlogu novele ministrstvo najpozneje v petih dneh po izteku pozivnega roka pošlje Državnotožilskemu svetu vse kandidature, ki jih ni zavrglo. Če kandidatur, ki niso bile zavržene, ni vložilo vsaj trikrat toliko kandidatov, kolikor evropskih delegiranih tožilcev pripada Republiki Sloveniji, lahko minister v 15 dneh po izteku pozivnega roka predlaga tudi druge kandidate, ki ustrezajo pogojem. 

Zaradi zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega nacionalnega dela izbirnega postopka kandidatov na funkcije v okviru EJT se izrecno določa, da končni izbor kandidatov, ki se predlagajo evropski glavni tožilki, opravi Vlada RS.

V prehodnih določbah novele ministrstvo predlaga začasno ureditev že imenovanih delegiranih tožilcev do imenovanja evropskega delegiranega tožilca v skladu z določbami novele. 3. člen namreč določa, da storitve evropskega delegiranega tožilca, ki je predlagan v imenovanje na podlagi določb dosedanjega zakona, ne bodo več potrebne za opravljanje dolžnosti EJT, ko Vlada RS predloži EJT listo kandidatov iz spremenjenega tretjega odstavka 71.d člena zakona, vendar najpozneje po treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Več v predlogu novele zakona o državnem tožilstvu

IUS-INFO, 24. november 2021