c S

Kako se bo preverjal pogoj PCT?

05.08.2021 07:38

Vlada je na sredini dopisni seji sprejela Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki vse odloke, povezane z ukrepi za obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, podaljšuje do 15. avgusta. Vlada je sprejela tudi odločitev in preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite Severni Makedoniji poslala pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju.

Vlada sprejela Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19

Odlok določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, izpolnjevanja pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi odloki, se izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

Odlok je potreben za izvajanje odlokov, v katerih je določeno izpolnjevanje pogoja PCT, kar pomeni, da so zbiranja za ljudi, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, prepovedana, oziroma je zanje prepovedan promet posameznih vrst blaga in izdelkov. V prvem odstavku 4. člena ZNB pa je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi; odlok se izdaja tudi za izvrševanje te določbe.

Aplikacija z odčitavanjem kode QR uporabniku posreduje podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, pri čemer iz podatka ne sme biti razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, ker to ni upoštevno za doseganje zasledovanega namena. Odčita se tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, kar je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila. Aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov. 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v skladu z ustaljeno nomotehnično prakso pa ni določeno, do kdaj velja.

Odlok izvorno ne ureja ukrepov in ne uvaja novih, vsebinsko je vezan na veljavne odloke, ki vsebujejo ukrepe v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in s tem povezano zahtevo po izpolnjevanju pogoja PCT. S prenehanjem veljavnosti navedenih odlokov ne bo potrebe po ureditvi iz tega odloka, zato se bo takrat določilo prenehanje njegove veljavnosti.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

Z odlokom se do 15. avgusta 2021 podaljša sledeče odloke:

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada Republike Slovenije se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. Nomotehnično je podaljšanje veljavnosti pripravljeno v obliki spremembe končne določbe zadevnih odlokov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Pomoč Severni Makedoniji pri gašenju požarov v naravnem okolju

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se Severni Makedoniji preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, pošlje reševalno pomoč za gašenje požarov v naravnem okolju.

Pristojni organ Severne Makedonije je 3. avgusta 2021 preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosil za reševalno pomoč pri obvladovanju požarov v naravnem okolju, ki so prizadeli več območij v Severni Makedoniji, še posebej pa vzhodni in severovzhodni del države. Zaradi številnih intervencij so nacionalni viri Severne Makedonije izčrpani, zaradi česar je Severna Makedonija zaprosila za pomoč v gasilskih vozilih z moštvom. 

Ministrstvo za obrambo je skladno z zaprosilom za pomoč, Severni Makedoniji prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovilo reševalno pomoč v obliki enote pripadnikov civilne zaščite za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili. Napotitev je predvidena za obdobje do 7 dni, s pričetkom 4. avgusta 2021. 

V Severno Makedonijo je bilo napotenih 46 pripadnikov civilne zaščite s 16 vozil. Vrednost napotitve znaša do 93.410 evrov.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Odgovor vlade na uradni opomin EK zaradi neizpolnjevanja obveznosti  o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč

Vlada Republike Slovenije sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz sedmega odstavka 16. člena, 17. člena in 19. člena Uredbe (EU) 2017/352 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2017 o vzpostavitvi okvira za izvajanje pristaniških storitev in skupnih pravil o finančni preglednosti pristanišč-
Evropska komisija v uradnem opominu ugotavlja, da Republika Slovenija ni predložila dodatnih pojasnil o sprejetih ukrepih za izvajanje navedenih določb Uredbe 2017/352/EU.

Uredba 2017/352/EU bi se v Republiki Sloveniji na podlagi četrtega odstavka 1. člena Uredbe 2017/352/EU lahko uporabljala samo za koprsko tovorno pristanišče. Vendar pa se na podlagi prehodne določbe 21. člena Uredbe 2017/352/EU, ki določa, da se uredba ne uporablja za pogodbe o pristaniških storitvah, ki so bile sklenjene pred 15. februarjem 2017 in so časovno omejene, Uredba 2017/352/EU tudi v tem pristanišču ne uporablja do leta 2043. Leta 2008 (8. septembra) je bila namreč za obdobje 35 let med Republiko Slovenijo in Luko Koper d.d. sklenjena Koncesijska pogodba za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča.

Omenjeno je Republika Slovenija izpostavila tudi v postopku sprejemanja predloga uredbe v stališčih Republike Slovenije k predlogu uredbe.
To velja tudi na primer za izvajanje 16. člena Uredbe 2017/352/EU, ki določa, da vsaka država članica zagotovi, da za njena pomorska pristanišča, ki jih zajema uredba, obstaja učinkovit postopek za obravnavo prijav, ki izhajajo iz uporabe te uredbe. Kot pojasnjeno zgoraj je edino pristanišče v Republiki Sloveniji, za katero bi se lahko uporabljala Uredba 2017/352/EU, koprsko tovorno pristanišče, zato se Uredba 2017/352/EU ne uporablja tudi za prijave, ki se nanašajo na koprsko tovorno pristanišče, za katerega je pogodba o pristaniških storitvah sklenjena do leta 2043. Posledično velja to tudi za druge člene Uredbe 2017/352/EU, tudi tiste, ki jih Evropska komisija izpostavlja v uradnem opominu.

Časovna omejenost trajanja koncesije izhaja tudi iz prvega odstavka 31. člena Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, ki določa, da se koncesija podeli za 35 let in jo je mogoče podaljšati le v primeru ko koncesionar zaradi okoliščin višje sile ni mogel izvajati koncesijske pogodbe v celoti ali deloma. V prvem odstavku 38. člena te uredbe pa je določeno, da koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka koncesije.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Odgovor Evropski komisiji glede prenosa direktive o odpadkih v naš pravni red 

Vlada sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku naobrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)2211 final z dne 9. 6. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih v pravni red Republike Slovenije (kršitev številka 2020/0481).

Do sedaj je bil v slovenski pravni red izveden prenos določb Direktive 2018/851/EU z Uredbo o odpadih in Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1). Določbe direktive, ki še niso bile prenešene, bodo v slovenski pravni red prenešene s sprejetjem zakona o varstvu okolja (ZVO -2) in  s spremembo Uredbe o odpadkih, in sicer predvidoma do konca tega leta. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

 

 

 • Vlada Republike Slovenije

Žan Pajtler (5.08.2021 10:12)
Javna opomba
Nezakoniti odloki.