c S

Vlada podaljšala veljavnost odlokov

29.07.2021 07:35

Vlada je na sredini dopisni seji sprejela spremenjen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se priznajo tudi testi PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine, veljavnost ostalih protikoronskih odlokov pa je podaljšala za sedem dni.

Ob vstopu v državo se priznajo tudi testi PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine  

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 8. avgusta 2021.

Med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste (test HAG) priznava Republika Slovenija, je dodana Bosna in Hercegovina. 

Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku. Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
 • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in - omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se do 8. avgusta 2021 podaljša sledeče odloke:

 • Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada Republike Slovenije se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. Nomotehnično je podaljšanje veljavnosti pripravljeno v obliki spremembe končne določbe zadevnih odlokov. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada razrešila direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost in imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za  informacijsko varnost

Dr. Uroš Svete, se z dnem 28. 7. 2021 razreši s položaja direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost in se z dnem 29. 7. 2021 imenuje za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 28. 1. 2022.

Dr. Uroš Svete, direktor Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, je (skladno z Zakonom o javnih uslužbencih) podal soglasje za razrešitev s položaja direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, zato minister za javno upravo ( Uprava za informacijsko varnost je bila organ v sestavi Ministrstva za javno upravo) podaja Vladi Republike Slovenije predlog za razrešitev dr. Uroša Sveteta s položaja direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, in sicer z dnem 28. 7. 2021.

Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost določa, da urad vodi direktor, ki je za delo urada odgovoren predsedniku vlade in vladi. Direktorja urada imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.

Predsednik vlade je Vladi Republike Slovenije predlagal, naj za vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost z dnem 29. 7. 2021 imenuje dr. Uroša Sveteta in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 28. 1. 2022.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada imenovala vršilca dolžnosti Urada za okrevanje in odpornost

Vlada je imenovala mag. Janeza Mravljaka za vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.
Na podlagi sklepa vlade ter Uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev se v okviru Ministrstva za finance oblikuje nov organ v sestavi in sicer Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.

Minister za finance je vladi predlagal, da za vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, od 2. avgusta do imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost po opravljenem natečajnem postopku, do najdlje 1. februarja 2022, imenuje mag. Janeza Mravljaka.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada je na položaj glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo imenovala Dr. Vojka Obrulja

Vlada Republike Slovenije je na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, na položaj glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo (IRSO), z dnem 1. 8. 2021,  imenovala Dr. Vojka Obrulja. Na ta položaj je imenovan za dobo petih let, in sicer do 31. 7. 2026.

Dr. Vojko Obrulj je svojo kariero začel v Slovenski vojski leta 1991, kjer je opravljal različne poveljniške dolžnosti. Od leta 1999 je zaposlen v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo, kjer je opravljal inšpekcijske nadzore kot inšpektor višji svetnik za obrambo, od leta 2015 pa je bil vodja  sektorja inšpekcije vojaške obrambe IRSO. Od 1. februarja 2021 je skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja  za obrambo. 

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, Dr. Vojko Obrulj izpolnjuje pogoje za delovno mesto glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo, določene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada imenovala člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke 

Vlada je za člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke imenovala Marka Tišmo.
V skladu z Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni banki člane nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke imenuje vlada. Dosedanjemu članu nadzornega sveta Marku Tišmi 28. julija 2021 poteče petletni mandat. Ker so izpolnjeni zakonski pogoji za imenovanje kandidata in je bila izdelana in potrjena ocena individualne in kolektivne primernosti kandidata, je minister za finance vladi predlagal ponovno imenovanje kandidata Marka Tišme za mandatno dobo petih let. 

Vir: Ministrstvo za finance
Foto: STA