c S

Med splošnimi dokazili za vstop v Slovenijo tudi digitalno covid potrdilo

09.07.2021 07:07

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 10. julija in velja do vključno 14. julija 2021.

Ključne novosti so:

 • med splošnimi dokazili za vstop v Slovenijo sta dodani evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
 • spreminjajo se pogoji za vstop v državo iz oranžnega, rdečega in temno rdečega območja,
 • zmanjšuje se število izjem za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu,
 • spremenjen je seznam območij na zelenem, oranžnem, rdečem in temno rdečem seznamu.

 

Med splošna dokazila, ki se upoštevajo ob vstopu v Slovenijo, se dodata:

 • evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, in
 • digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje enake podatke kot evropsko digitalno covid potrdilo in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku.

Vstop v Slovenijo

Pri vstopu v Slovenijo z območja na zelenem seznamu ni sprememb.

Vstop v Slovenijo za osebe, ki prihajajo z območja na oranžnem seznamu
Tudi tukaj so med dokazili, ki se upoštevajo ob vstopu v Slovenijo, dodana digitalna covid potrdila. Oseba, ki ne predloži ustreznega dokazila, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanten, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop v Slovenijo za osebe, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu
Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del digitalnega covid potrdila (EU ali tretja država). Oseba, ki ne predloži takega dokazila, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če predloži negativni rezultat testa PCR in nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop v Slovenijo za osebe, ki prihajajo z območja na temno rdečem seznamu
Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del digitalnega covid potrdila (EU ali tretja država). Oseba, ki ne predloži takega dokazila, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Izjeme brez karantene

S spremembami odloka se zmanjšuje število izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;
 3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in zapusti Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;
 4. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 5. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;
 6. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Pod enakimi pogoji lahko vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, če se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
 7. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
 8. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;
 9. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Če oseba iz 7. (čezmejni delovni migrant) ali 8. (čezmejno opravljanje storitev) točke prihaja ali se vrača v Slovenijo iz območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, se ji vstop brez napotitve v karanteno na domu dovoli samo, če predloži negativni izvid testa PCR ali testa HAG.

Oseba, ki uveljavlja katero od zgoraj navedenih izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Spremembe na seznamu zelenih, oranžnih, rdečih in temno rdečih območij

Spremembe so na vseh štirih seznamih.

Na zelenem seznamu držav članic EU/schengenskega območja so spremembe pri Belgiji, Danski, Franciji, Grčiji, Italiji (cela zelena), Nizozemski, Norveški, Španiji in Švedski. Na zeleni seznam tretjih držav so dodani Armenija, Azerbajdžan, Brunej, Jordanija, Kanada, Katar, Monako, San Marino, Savdska Arabija in Vatikan.

Na oranžni seznam držav članic EU/schengenskega območja so dodane Andora (črtana z rdečega seznama) in Irska, spremembe so pri Belgiji, Danski, Franciji, Grčiji, Nizozemski, Norveški, Španiji in Švedski. Še vedno velja, da vse države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temnordečem seznamu, spadajo med oranžne.

Z rdečega seznama držav članica EU/schengenskega območja so črtani Andora ter nizozemski čezmorski ozemlji Aruba in Sveti Martin, spremembe so pri Španiji. Z rdečega seznama tretjih držav sta črtana Katar in Savdska Arabija (dodana na zeleni seznam), dodan pa nizozemski Sveti Martin.

S temno rdečega seznama držav članic EU/schengenskega območja je črtana Irska, na temno rdečem seznamu tretjih držav ni sprememb.

 • Ministrstvo za notranje zadeve