c S
US: Občina je za območje Počka lahko odmerila nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 26.10.2020 21:26 Ljubljana, 26. oktobra (STA) - Ustavno sodišče je na zahtevo vlade presojalo več določb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Postojna. Presodilo je, da je občina za določitev nadomestila za območje Počka imela zakonsko podlago. Je pa bilo po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo več drugih določil odloka, ki je sicer medtem prenehal veljati.

Zavezanci za plačilo nadomestila, ki jim je bilo nadomestilo odmerjeno ob upoštevanju teh določil, pa lahko skladno z zakonom zahtevajo vračilo preveč plačanega nadomestila.

Po mnenju vlade je občina Postojna območje Poček, ki predstavlja osrednje vadišče Slovenske vojske in je določeno kot območje za potrebe obrambe izven naselij, po dejanski rabi pa je pretežno gozdno oz. kmetijsko zemljišče, nezakonito določila kot območje stavbnega zemljišča, za katero se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

A je ustavno sodišče presodilo, da odlok v tem delu ni v neskladju z ustavo. Sodišče namreč opozarja, da je določba prvega odstavka 59. člen zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984, na katero se med drugim sklicuje vlada in ki je določala, da se nadomestilo ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe, prenehal veljati.

Občina tako z določitvijo obveznosti plačila nadomestila tudi za območje Počka ni kršila zahtev, ki izhajajo iz 147. člena ustave, po katerem lokalne skupnosti predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon.

Je pa sodišče ugotovilo, da so bile v neskladju z ustavo nekatere druge določbe odloka. Med njimi je višje vrednotenje stavbnih zemljišč, na katerih so objekti za počitniško rabo, v primerjavi z zemljišči, na katerih so objekti za stanovanjske namene. Ustavno sodišče je presodilo, da občina ni izkazala, v čem naj bi se kazala različnost med navedenimi zemljišči.

Določba je bila po navedbah sodišča v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave. V neskladju s 147. členom ustave pa so bila določila odloka, ki so omogočala, da sta bili pri odmeri nadomestila uporabljeni tudi merili razvojne stopnje stavbnega zemljišča in zasedenosti prostora ali objekta.

Ustavno sodišče poudarja, da lahko lokalna skupnost za odmero nadomestila določi tudi druga merila, ki jih zakon o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 ne ureja. Vendar mora biti merilo, ki ga občina izbere, tako, da odraža lastnosti stavbnega zemljišča, povezano mora biti z njegovimi prednostmi ali slabostmi oziroma oziroma njegovo namembnostjo. Izbrani merili pa navedenega nista izražali.

V neskladju s 147. členom ustave pa je po presoji ustavnega sodišča tudi določilo odloka, po katerem so se za izračun nadomestila v primeru, da zavezanec v določenem roku ni posredoval zahtevanih podatkov, uporabile pavšalne vrednosti. Občina sme namreč pri odmeri nadomestila uporabiti le podatke iz uradnih evidenc. Če so ti napačni ali nepopolni, pa mora ravnati po zakonsko predvidenem postopku, opozarja sodišče.

Vlada je zahtevala, da ustavno sodišče oceni ustavnost in zakonitost še več drugih določb odloka, ki so urejale razne oprostitve od plačila nadomestila za stavbno zemljišče. Ker je odlok med postopkom pred ustavnim sodiščem prenehal veljati, je sodišče štelo, da na podlagi teh določb niso mogle nastati take posledice, ki bi zahtevale njegovo odločitev, zato je zahtevo vlade v tem delu zavrglo.

Občina Postojna je bila z odločbo ustavnega sodišča seznanjena danes. Na občini jo bodo preučili in spoštovali, so navedli v odzivu za STA.

Ustavno sodišče je med drugim v izreku odločitve potrdilo, da zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe od uveljavitve zakona o urejanju prostora in zakona o graditvi objektov, niso več izvzeta iz obveznosti plačila tega nadomestila, pravijo na postojnski občini. "Navedeno pomeni, da je Slovenija dolžna poravnati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine na Počku in pričakujemo, da bo svoje obveznosti do lokalne skupnosti, upoštevajoč odločitev ustavnega sodišča, poravnala," pravijo.