c S
Vlada sprejela pravila glede državnih poroštev za kredite 13.05.2020 20:06 Ljubljana, 13. maja (STA) - Vlada je sprejela uredbi o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa in po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ti opredeljujeta pravila za državna poroštva za bančne kredite.

"Sprejem obeh uredb je še zadnji potrebni korak za operativno izvedbo poroštva v procesu sprejemanja protikriznih ukrepov iz prvih dveh paketov, ki so retroaktivni in veljajo za celotno obdobje od razglasitve epidemije," so zapisali na ministrstvu za finance. Zato so banke pred časom pozvali k zagotavljanju likvidnosti gospodarstvu, saj bo državno poroštvo veljalo tudi za kredite, odobrene v zadnjih dveh mesecih.

S sprejetima uredbama se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje, so pojasnili.

Z uredbo o izvajanju 65. člena zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic, ki govori o poroštvih, se določa rok, do katerega se šteje, da država prevzema poroštveno obveznost, to je najkasneje do 31. decembra 2020. Določa se rok, do katerega se kreditojemalec ne sme šteti za podjetje v težavah, in rok, do katerega velja poroštvo. Določata se tudi pogoja, ob izpolnitvi katerih se poroštvo šteje za dopustno.

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa pa ureja podrobnejša vsebinska in postopkovna pravila, ki se nanašajo predvsem na ravnanja SID banke.

To država med drugim pooblašča, da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit. Predvideno je, da se višina nadomestila SID banki za izvajanje teh poslov podrobneje uredi v pogodbi med državo in SID banko.