c S
Pregleden seznam upravičencev do pomoči 03.04.2020 14:33 Državni zbor je 2. aprila sprejel veliki interventni zakon, s katerim bo država finančno pomagala podjetjem in posameznikom, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo do konca maja ali junija. Ker je nabor upravičencev širok, v nadaljevanju objavljamo pregleden seznam ukrepov.

I. FINANČNA POMOČ DRŽAVE

- Podjetja, ki zaradi epidemije napotijo delavce na čakanje

UKREP: Plačilo nadomestil plač za delavce na čakanju, ki morajo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih znašati 80 odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev. Država bo plačevala tudi prispevke za socialno zavarovanje za te delavce. Ukrep velja tudi za delavce, ki ne prihajajo na delo zaradi višje sile.

VELJAVNOST: Od 13. marca do 31. maja.

UPRAVIČENCI: Vsi delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter proračunskih uporabniki z več kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja.

POGOJ: Prihodki v prvem letošnjem polletju za 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, v letošnjem drugem polletju pa ne več kot za 50 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Če niso poslovali v celem letu 2019, je pogoj vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu glede na februar ali vsaj 20-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu in maju glede na februar.

- Podjetja, ki v času epidemije poslujejo

UKREP: Plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki v času epidemije delajo in prejemajo plačo.

VELJAVNOST: April in maj.

UPRAVIČENCI: Delodajalci z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov.

DODATNA DOLOČBA: Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov.

- Zaposleni v javnem sektorju

UKREP: Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za tiste zaposlene, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Izplačilo znaša največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.

VELJAVNOST: Od 13. marca do 31. maja.

- Samozaposleni, verski uslužbenci in kmetje

UKREP: Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj. Oprostitev plačila socialnih prispevkov v aprilu in maju.

POGOJ: Upravičenci morajo finančni upravi predložiti izjavo o vsaj 25-odstotnem zmanjšanju prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj 50-odstotnem zmanjšanju prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

- Upokojenci

UKREP: Izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 300 evrov za pokojnine v višini do 500 evrov, 230 evrov za pokojnine v višini med 501 in 600 evrov oz. 130 evrov za pokojnine v višini od 601 do 700 evrov. Znesek se ne šteje v dohodke za uveljavljanje socialno-varstvenih prejemkov, od njega se tudi ne plačajo prispevki za zdravstveno zavarovanje in dohodnina.

VELJAVNOST: Enkratno izplačilo ob pokojnini za april.

UPRAVIČENCI: Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojninami v višini do 700 evrov ter brezposelni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

- Prejemniki denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka

UKREP: Izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Od zneska se ne plača dohodnina.

VELJAVNOST: Enkratno izplačilo skupaj z denarno socialno pomočjo oz. varstvenim dodatkom za mesec april.

UPRAVIČENCI: Prejemniki denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, ki niso hkrati prejemniki solidarnostnega dodatka za upokojence.

- Študenti

UKREP: Izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Od zneska se ne plača dohodnina.

VELJAVNOST: Enkratno izplačilo do 30. aprila.

UPRAVIČENCI: Vsi redni študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji.


II. UKREPI BREZ FINANČNIH POSLEDIC ZA DRŽAVNI PRORAČUN

- Družine

Podaljšanje roka za vlaganje vlog za priznanje pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih na junij. V primeru izteka pravic v mesecu juniju se lahko vloga vloži v mesecu pozneje.

- Uporabniki javnih storitev

Za storitve, javnih služb, ki se v času epidemije ne izvajajo, ne bodo izdani računi.

- Poslovni subjekti

Obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, kot tudi obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo do 31. maja, se ne plača. Plačilni rok za proračunske uporabnike za plačila zasebnim subjektom se skrajša na osem dni.

- Kmetje

Znižanje katastrskega dohodka za leto 2020 za 50 odstotkov ter znižanje davčne osnove od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih. Do konca leta 2020 morajo javni zavodi najmanj 50 odstotkov pridelanih kmetijskih pridelkov oz. živil nabaviti z območja Slovenije. Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je mogoče do konca leta opravljati brez omejitve števila dni.

- Študenti

Možnost prenosa študentskega statusa v naslednje študijsko leto, če študentom zaradi posledic krize ne bo uspelo izpolniti študijskih obveznosti.

- Kreditojemalci

Državno poroštvo za določen delež odloženih plačil obveznosti po zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Banke v času odloga na odloženi del glavnice obračunavajo dogovorjeno obrestno mero.

- Samozaposleni v kulturi

Samozaposleni v kulturi, ki se jim pravica do plačila prispevkov za socialno varnost na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo izteče do 30. junija, ohranijo to pravico do 31. avgusta. Enako velja za tiste, ki jim je pravica že prenehala, a o vlogi za ponovno podelitev še ni bilo odločeno.

Ljubljana, 03. aprila (STA)