c S

Smernice za prvi protikoronski zakonski sveženj

24.03.2020 18:02 Vlada je danes predstavila smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za prebivalce in gospodarstvo, ki so podlaga za pripravo t. i. protikoronskega zakonskega svežnja. Vlada naj bi ukrepe obravnavala v petek. V nekaj tednih bo predvidoma sledil drugi paket s poudarkom na izboljševanju likvidnosti.

V nadaljevanju objavljamo seznam vladnih smernic.


UKREPI ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST

Čakanje na delo: Vse prispevke zaposlenih na čakanju plačuje država.

Subvencionirane zaposlitve: Tiste, ki so subvencionirane že zdaj, država po novem sofinancira v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.

Nadomestilo za bolniške odsotnosti: Od prvega dne ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ne delodajalec.

Sistem nagrajevanja zaposlenih: Izplačuje se dodatek za nevarno delo in dodatne obremenitve v dejavnostih, kot sta zdravstvo in civilna zaščita, in sicer v razponu od 10 do 200 odstotkov osnovne plače. Podoben pristop se svetuje delodajalcem z zaposlenimi v bolj izpostavljenih gospodarskih sektorjih, denimo trgovcem.


UKREPI ZA IZBOLJŠANJE SOCIALNEGA POLOŽAJA LJUDI

Nedelo zaradi višje sile: Status vseh, ki ne delajo zaradi višje sile, ker denimo varujejo otroke ali nimajo prevoza na delo, se izenači s statusom čakajočih na delo.

Izguba službe: Vsem, ki v času epidemije izgubijo službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.

Nedelujoče javne storitve: Gospodinjstva jih ne plačujejo.

Upokojenci: Tisti s pokojninami do 700 evrov so upravičeni do solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan 15. aprila. Prejemniki pokojnin v višini do 500 evrov bodo prejeli 300 evrov, tisti s pokojnino med 500 in 600 evrov bodo prejeli 230 evrov, tisti s pokojnino med 600 in 700 evrov pa 130 evrov.


UKREPI ZA IZREDNO POMOČ SAMOZAPOSLENIM

Izredna pomoč je na voljo samozaposlenim, ki s posebno izjavo prek elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize.

Mesečni temeljni dohodek: Za samozaposlene znaša 70 odstotkov neto minimalne plače.

Odpis prispevkov: Prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno za samozaposlene plačuje država, pravice pa se ohranjajo.

Plačilo akontacije dohodnine: Odloži se do odmere za leto 2020.


UKREP ZA OHRANITEV DELOVANJA PODJETIJ

Prispevki zaposlenih v gospodarstvu, ki ostajajo na delu: Vse plačuje država, pravice pa se ohranjajo.


UKREPI ZA IZBOLJŠANJE LIKVIDNOSTI PODJETIJ IN POMOČ ZNANSTVENO RAZISKOVALNIM PROJEKTOM ZA BOJ Z EPIDEMIJO

Garancijska shema: Vzpostavi se t. i. finančni top in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij.

Akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dohodek iz dejavnosti samostojnih podjetnikov: Plačilo akontacije se zamrzne.

Pogodbene kazni: Uveljavljanje kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju se zamrzne.

Plačilni roki: Za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni.

Neizkoriščena sredstva iz Evropskega socialnega sklada: Usmeri se jih v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem cepiva, zdravila, zaščitne opreme za koronavirus.


ZNIŽANJE SEJNIN IN PLAČ TER STORITVE DISTRIBUCIJE

Sejnine: Vse sejnine in druga denarna nadomestila nadzornikov v družbah v (ne)posredni večinski lasti države se zniža za 30 odstotkov.

Plače: Vse funkcionarske plače na državni ravni se zniža za 30 odstotkov. Sodstvo je iz tega izvzeto, a je pozvano, da se takšnemu deležu odpove samo.

Distribucija: Oprosti se plačilo distribucije TV signala s strani RTV Slovenija za regionalne in druge televizije.


POMOČ KMETIJSTVU

Finančna pomoč obolelim: Kmetom, zbolelim za covidom-19, se za čas trajanja bolezni dodeli nadomestilo za nezmožnost za delo v višini 80 odstotkov minimalne plače.

Socialni prispevki: Kmetom se lahko zmanjša ali odpiše pokojninske prispevke oziroma odloži vse socialne prispevke.

Dajatev na katastrski dohodek za letos: Vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev se zniža za 50 odstotkov.

Nadomestilo za izpad prihodka: Podrobnosti še niso znane.

Nadomestilo plačila priveza za ribiška plovila: Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so upravičeni do 40 odstotkov nadomestila.

Plačilo vodnega povračila: Gojiteljem vodnih organizmov se za letos zniža v višini 40 odstotkov.


UKREPI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL

Mejne vrednosti t. i. evidenčnih naročil: Za blago in storitve se zvišajo na 40.000 evrov, za gradnje pa na 80.000 evrov.

Občine: Naloži se jim samostojno izvajanje javnih naročil.