c S
Še danes čas za pripombe na osnutek novega stanovanjskega zakona 28.11.2019 07:53 Ljubljana, 28. novembra (STA) - Danes se izteče 45-dnevna javna obravnava za osnutek novega stanovanjskega zakona, ki bo po navedbah ministrstva za okolje in prostor prinesel ukrepe za reševanje stanovanjske problematike, predvsem pri mladih in bolj ranljivih skupinah. Že na podlagi nekaterih dosedanjih izjav zainteresirane javnosti je pričakovati, da bo pripomb veliko.

Novi stanovanjski zakon naj bi med drugim omogočil več javnih najemnih stanovanj, nakup stanovanja tudi prekarcem in učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb.

Osnutek predvideva zamenjavo sedanje neprofitne najemnine s stroškovno, s čimer naj bi republiški stanovanjski sklad in občinski skladi dobili več denarja, ki ga bodo lahko namenili za vzdrževanje in gradnjo novih stanovanj.

Predvideno je tudi, da bo Stanovanjski sklad RS ustanovil javno najemniško službo, ki bo najemala stanovanja na trgu in jih oddajala kot javna, zakon pa prinaša tudi možnost državnega jamstva za posojila za mlade in mlade družine, ki zdaj ne morejo priti do posojila za nakup stanovanja. To je postalo še bolj aktualno po nedavni zaostritvi kreditnih standardov.

Predviden je dvig omejitve za zadolževanje občinskih stanovanjskih skladov za gradnjo stanovanj, in sicer s sedanjih 10 na 50 odstotkov kapitala sklada. Zakon bi po predlogih opredelil tudi pogoje za stanovanjske zadruge.

Novosti so predvidene tudi glede perečega vprašanja upravljanja večstanovanjskih stavb. Med drugim bi bil mandat upravnika omejen na pet let (sedanje pogodbe za nedoločen čas bi bile z zakonom avtomatično spremenjene v pogodbe za pet let), lastniki pa bi se glede upravnika odločali s 50-odstotno večino. Spremembe so npr. predvidene tudi glede soglasij in delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah.

Koalicija se je sicer zavezala, da bo sredstva za stanovanjsko področje do konca mandata zvišala na 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar bi pomenilo okoli 200 milijonov evrov letno ali pet- do desetkrat več kot zdaj. Ni pa predviden sistemski vir za to področje in za ambiciozne cilje iz osnutka zakona, ampak se naj bi sredstva opredeljevalo z vsakokratnim proračunom.

To je bila ena od do zdaj izraženih kritik iz zainteresirane javnosti. Slišati je bilo npr. tudi, da nekatere rešitve v stanovanjski zakon ne sodijo in bi morale biti urejene v drugih zakonih, da so določene rešitve preslabo zasnovane, da določeni vidiki niso pokriti in da je zakon zastavljen preveč široko ter ga bo težko pripeljati do sprejema.