c S
Državni svet za oceno ustavnosti novele zakona o nepremičninskem posredovanju 19.09.2019 07:26 Ljubljana, 18. septembra (STA) - Državni svet je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele > zakona o nepremičninskem posredovanju. Svetniki med drugim trdijo, da zakonske spremembe posegajo v svobodo ravnanja na premoženjskem področju in v svobodno gospodarsko pobudo. Ustavnemu sodišču predlagajo, naj zadevo obravnava prednostno.

Novela po mnenju državnih svetnikov v svobodo ravnanja na premoženjskem področju med drugim posega z omejitvijo posredovanja pri najemni pogodbi. Provizija zdaj lahko znaša največ štiri odstotke vrednosti najemne pogodbe, vendar ne več kot znesek ene mesečne najemnine in ne manj kot 150 evrov.

"Načela, predstavljena v predlogu zakona, ne upravičujejo tako grobega posega v 33. člen ustave, sploh glede na dejstvo, da dosedanja pravna ureditev nudi visoko raven varstva potrošnikov," so poudarili v sporočilu.

Po mnenju svetnikov je kršena tudi pravica strank, da prosto sklepata in določata vsebino pogodbe. Novela namreč omejuje višino povračila dejanskih stroškov, kadar nepremičninska družba ni upravičena do provizije, ker na primer naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini.

Višina povračila je omejena na 150 evrov, kar v praksi ne pokrije niti stroškov, ki bi jih nepremičninska družba imela pri opravljanju dejavnosti. Tovrstna povračila so bila že doslej predvidena le takrat, kadar sta se stranki tako izrecno dogovorili. Sprememba tako posega v pravico strank do svobodnega dogovora o višini povračila dejanskih stroškov, so poudarili v svetu.

Zakonske spremembe po njihovih navedbah močno posegajo tudi v svobodno gospodarsko pobudo. "Stranke se za storitev odločajo zaradi višje varnosti pri poslovanju, ki jim jo zagotavlja zahtevana strokovna skrbnost nepremičninske družbe, nepremičninske družbe pa imajo pri tem pravico zaračunavati provizijo v višini, ki jim zagotavlja vsaj kritje stroškov posredovanja. Takšna pavšalna omejitev cen torej posega v svobodno gospodarsko pobudo, predlog zakona pa v obrazložitvi ni ponudil utemeljenega razloga za takšen poseg," so opozorili.

Ustavno sodišče tako pozivajo, naj ugotovi neustavnost novele. Predlagajo tudi začasno zadržanje njenega izvajanja, saj bi zaradi izvrševanja zakona lahko nastale težko popravljive in škodljive posledice.

"Gospodarskim družbam nove omejitve ne omogočajo pokritja stroškov, kar jih sili tudi v razmislek o ekonomski upravičenosti posameznega nepremičninskega posredovanja. Zadržanje izvrševanja zakona ohranja dosedanje stanje na področju posredovanja nepremičnin, pri čemer ne posega v ustavno varovane pravice posameznikov. Zaradi resnih posegov v ustavne svoboščine predlagamo tudi prednostno obravnavo zahteve," so še navedli svetniki.

Pobudo za ustavno presojo in predlog za zadržanje izvajanja novele je avgusta na ustavno sodišče naslovilo tudi okoli 60 družb za nepremičninsko posredovanje. Med drugim trdijo, da zakon posega v pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine.

Novela zakona, ki je bila po vetu državnega sveta v DZ sprejeta 18. julija, veljati pa je začela 10. avgusta, omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu, ki ga sklene fizična oseba, na štiri odstotke pogodbene vrednosti, vendar ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Za posle med gospodarskimi družbami omejitve ni.

Novela, ki je bila sprejeta na pobudo Levice, višino dejanskih stroškov, ki jih lahko nepremičninska družba zaračuna za storitve nepremičninskega posredovanja (če nima pravice do plačila za posredovanje), omejuje na največ 150 evrov. Ta določba zakona se bo sicer začela uporabljati v treh mesecih po uveljavitvi zakona.

Novela med drugim tudi odpravlja možnost, da se plačilo za posredovanje polovično razdeli med obe pogodbeni stranki, in skladno z evropsko zakonodajo omogoča, da bodo nepremičninski posredniki v Sloveniji lahko tudi tuji državljani, bodo pa morali pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.