c S

100 dni skozi oči vlade: Prioritete občine, sociala, plače, zdravstvo

19.12.2018 07:37 Ljubljana, 18. decembra (STA) - Vlada Marjana Šarca se je v prvih 100 dneh mandata dogovorila o zvišanju povprečnin za občine in plač v javnem sektorju, odpravila zadnje varčevalne ukrepe pri socialnih prejemkih in se lotila skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu. Kot prioriteto zdaj izpostavlja pripravo rebalansa proračuna za leto 2019 in napoveduje spremembe davčne zakonodaje.

Vlada je pred 22. decembrom, ko bo minilo 100 dni od začetka njenega mandata, v pregledu svojih dosežkov med drugim izpostavila, da je z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Po njih bodo vsi z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev pridobili vsaj en plačni razred, kar predstavlja od štiri do 16 odstotkov višjo osnovno plačo. Učinki so ocenjeni na 308 milijonov evrov, uveljavitev je predvidena v prihodnjih treh letih.

Z reprezentativnimi občinskimi združenji se je vlada dogovorila glede višine povprečnine za leto 2019, ki bo znašala 573,50 evra in je najvišja doslej, hkrati pa je po navedbah vlade vzdržna tudi z vidika javnih financ. Skupaj s predstavniki občinskih združenj bodo preučili možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.

Novela zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 med drugim določa, da bo za letni dodatek za upokojence leta 2019 namenjenih 140 milijonov evrov, kar je 18 milijonov evrov več od ocene za letos, izplačan pa bo v petih razredih.

DZ je na predlog vlade sprejel novelo zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392 evrov, ki bi se s 1. januarjem znižal za 60 evrov. S 1. januarjem se bodo sprostili varčevalni ukrepi pri zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Tako bo npr. materinsko nadomestilo neomejeno, starševsko nadomestilo bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače (doslej dvakratnik), očetovsko in starševsko nadomestilo bo znašalo 100 odstotkov osnove (doslej 90), dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine ne glede na dohodkovni položaj.

V zdravstvu je vlada za letos odobrila 35 milijonov evrov za skrajševanje čakalnih dob. Dodatna sredstva bodo namenjena med drugim za zobozdravstvo za mladino in odrasle, splošne ambulante, pediatrijo, ortopedijo in urologijo, za bolnike za zamenjavo aortne zaklopke. Po analizi posameznih čakalnih dob po regijah bodo pripravili ukrepe za zmanjšanje števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo, najprej za prve preglede.

Vlada se je lotila reševanja težave nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Najprej je sprejela uredbo o ravnanju z odpadno embalažo, po kateri lahko komunalna podjetja sama oddajo embalažo v nadaljnjo obravnavo, pred sprejemom v DZ je interventni zakon, po katerem bo okoljsko ministrstvo izbralo izvajalce, ki bodo embalažo in sveče odpeljali in predelali, država pa bo pokrila stroške. Tretji korak je prenova zakona o varstvu okolja, ki bo sistem ravnanja z odpadno embalažo postavil na novo.

Pri projektu železniške proge Divača-Koper so upravljanje investicije z Direkcije RS za infrastrukturo prenesli na družbo 2TDK, investicijski program, ki bo omogočil začetek gradbenih del, je v sklepni fazi priprave, prva arheološka izkopavanja so se že pričela. Infrastrukturno ministrstvo je poleg tega pospešilo aktivnosti pri gradnji tretje razvojne osi.

Gospodarsko ministrstvo je zagotovilo sredstva za izstrelitev slovenskega satelita NEMO-HD, ki bo med drugim omogočal razvoj specializiranih aplikacij, česar že uveljavljeni sateliti ne pokrivajo. Poleg tega bo na trg poslalo vsa sredstva EU iz finančne perspektive 2014-2020 - obseg načrtovanih razpisov so povečali z 839 milijonov na okoli 883 milijonov evrov, razpisanih je 697 milijonov evrov, z upravičenci je bilo sklenjenih za 430 milijonov evrov pogodb.

Pod vodstvom ministrstva za notranje zadeve je medresorska delovna skupina začela pripravljati celovito strategijo na področju migracij. Sprejeta je bila novela zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katero bodo izvršili odločbo ustavnega sodišča in višina denarne odškodnine, ki se upravičencu lahko določi v sodnem postopku, ne bo več omejena.

Ministrstvo za pravosodje je v odgovor na uveljavitev splošne uredbe o varstvu podatkov in negotovosti, kaj ta določa, pripravilo nov zakon o varstvu osebnih podatkov. Na zakonodajno pot je napotilo področje nepravdnega postopka, spremembe področja kazenskega postopka. Za hitrejše in učinkovitejše sodne poti je vzpostavilo strokovni svet ter med drugim pristopilo h krepitvi varstva otrokovih pravic.

Na mednarodnem področju pomemben dosežek predstavlja uspešno predsedovanje Slovenije svetu OZN za človekove pravice. Slovenija nadaljuje aktivnosti na Zahodnem Balkanu, Slovenija je začela razpravo z ZDA o vprašanjih dvostranskega in transatlantskega sodelovanja.

Po letih varčevanja se je vlada na obrambnem področju, za katerega bo do konca januarja 2019 pripravila belo knjigo, odločila za naložbe in sredi oktobra soglašala z nakupom 38 lahkih kolesnih vozil 4x4 z daljinsko vodenimi oborožitvenimi sistemi. Za reševanje kadrovskih težav v vojski je ustanovila posebno skupino, ki bo prioritetno naslovila vprašanje kadrovske popolnjenosti.

Na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane se pripravljajo smernice razvoja kmetijske in živilske panoge do leta 2027. Pripravljajo se spremembe ureditve področja ribištva, zaščite živali in vlaganja v gozdove. Čeprav črpanje sredstev EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja poteka učinkovito, je ministrstvo sprejelo ukrepe za hitrejšo obravnavo vlog.

Ker pa je črpanje razpoložljivih sredstev v okviru izvajanja evropske kohezijske politike prepočasno, je pristojna vladna služba aktivnosti usmerila v izboljšanje tega področja. Vlada je nedavno pripravila še pospešitveni načrt, ki je usmerjen v optimizacijo delovanja informacijskih sistemov in zmanjšanje razkoraka med izplačili iz nacionalnega proračuna in povračili iz proračuna EU.

Na področju kulture je pripravljen predlog strategije kulturne dediščine ter predlogi na področju zagotavljanja sredstev za nekatere nujne programe v kulturi do leta 2026, dodatkov k pokojnini za izjemne dosežke ter na področju jezikovne politike do leta 2023.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu nadalje krepi sodelovanje na gospodarskem področju in spodbuja širjenje in ohranjanje slovenske identitete.