c S

Začenjajo se volilna opravila pred lokalnimi volitvami

03.09.2018 07:29 Ljubljana, 02. septembra (STA) - V ponedeljek začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra. S prihodnjim tednom se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom in kandidatnim listam. Tako skupine volivcev kot stranke pa morajo kandidature vložiti najpozneje 18. oktobra.

Kandidate za člane občinskega sveta in župane namreč lahko predlagajo stranke ali skupine volivcev. Kandidat mora h kandidaturi podati soglasje, ki je nepreklicno. Vsak pa lahko kandidira le v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.

Posameznik mora imeti v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta, stalno prebivališče, če gre za državljana druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Sloveniji, pa začasno prebivališče. Kandidat za župana mora biti slovenski državljan, v občini, v kateri kandidira, pa mora imeti stalno prebivališče.

Politične stranke se morajo držati lastnih pravil

Način določanja kandidatov in kandidatnih list je za stranko drugačen kot pri skupini volivcev. Politična stranka jih določi v skladu s svojimi pravili na tajnem glasovanju, skupina volivcev pa s podpisi, overjenimi na upravni enoti.

V strankah smejo pri določanju kandidatov oz. kandidatnih list sodelovati samo tisti strankini člani, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini, v kateri se vlagajo kandidature oz. kandidatne liste.

Ko kandidature vlagata dve ali več političnih strank skupaj, je postopek takšen, kot bi jih vsaka samostojno, kar pomeni, da mora vsaka od strank sklicati svoj zbor članov, občinski volilni komisiji pa morajo predložiti toliko pravil in zapisnikov s seznamom članov stranke, ki je listo določala, kolikor strank sodeluje v koaliciji.

Kandidati za občinske svetnike potrebujejo največ 1000, za župane največ 2500 podpisov

Kandidate oz. kandidatne liste lahko predlaga tudi skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so državljani druge države članice EU in nimajo prijavljenega stalnega bivališča v Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Kandidata za člana občinskega sveta oz. listo kandidatov mora s podpisi podpreti najmanj odstotek volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Za vložitev kandidature za župana se zahtevajo podpisi najmanj dveh odstotkov volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Volivci morajo obrazce podpore, ki jih je predpisala Državna volilna komisija, podpisati osebno na upravni enoti, kar bodo lahko storili od ponedeljka do vključno 18. oktobra, ko se ob 19. uri izteče rok za vložitev kandidatur na občinske volilne komisije.

Ministrstvo za notranje zadeve bo v ponedeljek na svoji spletni strani objavilo število volilnih upravičencev v posamezni občini oz. volilni enoti. Občinske volilne komisije pa bodo javno objavile potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oz. listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti.

V enih občinah volijo po večinskem, v drugem po proporcionalnem sistemu

Občinski sveti imajo sicer glede na velikost občine različno število članov, v skladu z zakonom od sedem do 45. Če občinski svet šteje 12 ali več članov, se za volitve svetnikov uporablja proporcionalni sistem, sicer pa večinski.

Večinske volitve se od proporcionalnih volitev razlikujejo po tem, da se pri prvih glasuje o posameznem kandidatu, pri čemer volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v posamezni volilni enoti, pri proporcionalnih volitvah pa se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti.

Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo zagotoviti, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40 odstotkov mest.

V nekaterih občinah bodo volili tudi predstavnike italijanske, madžarske ali romske skupnosti

V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet. Kandidate za predstavnike italijanske oz. madžarske narodne skupnosti določijo pripadniki te skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev. Prav toliko podpisov volivcev se zahteva tudi za kandidate za romske svetnike, ki pa jih lahko kandidira tudi organ društvene organizacije Romov v občini.

Predlagatelji kandidatur in list kandidatov morajo hkrati z njihovo vložitvijo sporočiti tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in odprtju posebnega transakcijskega računa. Tega morajo odpreti najpozneje 45 dni pred dnem glasovanjem, kar pomeni najpozneje 3. oktobra.