c S

Vlada v DZ pošilja predlog zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

11.01.2018 15:45 Ljubljana, 11. januarja (STA) - Vlada je danes potrdila besedilo predloga zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Z njim želi zagotoviti boljše preverjanje ohranjanja njihove strokovne usposobljenosti, zagotoviti smernice, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, in uvesti širši nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno.

Predlagane rešitve po navedbah vlade sledijo potrebam po statusni posodobitvi tega področja, s ciljem krepitve pravne varnosti.

Predlagani zakon bolj sistematično ureja status sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, saj je bila dosedanja ureditev tega področja v zakonu o sodiščih nezadostna, razloge o tem, zakaj je potreben poseben zakona, navaja ministrstvo za pravosodje.

Z zakonom naj bi zagotovili ohranjanje strokovnosti dela sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, in sicer na način, da bo strokovni svet, ki bo ustanovljen z zakonom, vsakih pet let pregledal njihova potrdila s strokovnih izobraževanj in usposabljanj in jih vsebinsko ovrednotil. Do zdaj so morali izvedenci, cenilci in tolmači takšna potrdila že pošiljati ministrstvu za pravosodje, a njihova presoja ni bila toliko vsebinska. Če bo strokovni svet ocenil, da izvedenec, cenilec ali tolmač ni ohranil primerne strokovnosti, ga bo lahko napotil tudi na vnovično opravljanje izpita.

Zakona uvaja splošne smernice, ki jih morajo omenjeni strokovni pomočniki sodstva upoštevati pri izdelavi izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj. "Zapis o smernicah v predlaganem zakonu je več kot nujen in smiseln, saj se je v praksi večkrat izkazalo, da sodni izvedenec ali cenilec izdela izvedensko mnenje ali cenitev, ki že po laični presoji nima niti ustrezne oblike niti ustrezne vsebine," v gradivu, priloženem zakonu, navaja ministrstvo za pravosodje. Pristojnosti na tem področju bo imel tudi strokovni svet, ki bo lahko preveril primernost izdelave treh naključno predloženih izvedenskih mnenj, cenitev ali prepisov tolmačenj.

Kot že rečeno, zakon uvaja strokovni svet, ki bo najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja in je po mnenju ministrstva nujno potreben. "Trenutno stanje namreč kaže na pomanjkanje sogovornika v obliki strokovnega telesa, kadar se pojavi specifično strokovno vprašanje, na katerega ministrstvo, pristojno na pravosodje, kot upravno-administrativni organ ne more odgovoriti," je zapisano.

Ker trenutno veljavni zakon o sodiščih ne predvideva disciplinske odgovornosti sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev in ne glede na težo kršitve, ki jo pri svojem delu stori, omogoča le njegovo razrešitev, je ministrstvo ocenilo, da je treba nujno razširiti nabor možnih sankcij. Predlagani zakon tako določa več disciplinskih ukrepov, disciplinske kršitve pa deli na lažje in težje.