c S

Vlada sprejela predlog sprememb pri nepremičninskem posredovanju

13.12.2017 17:25 Ljubljana, 13. decembra (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o nepremičninskem posredovanju, katerega namen je dvig ravni kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih posrednikov in s tem povečati varstvo udeležencev v prometu z nepremičninami, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Osrednji cilj predloga je storitve nepremičninskega posredovanja urediti tako, da bo spoštovano načelo pravne varnosti vseh strank, ki so v teh pogodbenih razmerjih prisotne, ter varovan javni interes na tem področju. Pri tem je prednostni cilj varovanje pogodbeno šibkejše stranke, so zapisali v sporočilu.

Ministrstvo za okolje in prostor kot pripravljalec zakona je ob objavi zakonskega predloga med razlogi za novi zakon navedlo ugotovitev, da je varovanje interesa potrošnikov še vedno nezadostno, poleg tega je pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb pomanjkljiva oz. nezadostna.

Ministrstvo je na podlagi odzivov potrošnikov zaznalo težave zaradi dvojnega obračunavanje plačila za posredovanje, opravljanja poslov posredovanja brez licence, vsiljevanja pogodbe o posredovanju tretji osebi, pogojevanja ogleda nepremičnine s sklenitvijo pogodbe o posredovanju, težav pri zastopanju pri prodaji nepremičnin investitorja prek posredniških družb, oglaševanja, dajanja lažnih podatkov o zavarovanju odgovornosti nepremičninskih družb, zaračunavanja dejanskih stroškov, ko pogodba o nepremičnini ni sklenjena, ter trajanja in odpovedi pogodbe o posredovanju.

Na to je opozoril tudi tržni inšpektorat, ki zaznava še težave pri seznanjanju potrošnikov glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in glede neprimerne zakonsko določene višine glob za prekrške nepremičninskih družb. Pretežni del predloga zakona je zato namenjen rešitvam za varno in skrbno poslovanje, ki jih morata upoštevati tako nepremičninska družba kot njen nepremičninski posrednik.

Po predlogu bo za potrošnike plačilo za posredovanje tako kot sedaj regulirano in bo v primeru nakupa in prodaje znašalo največ štiri odstotke od pogodbene cene. Omejitev po predlogu - tako kot v veljavnem zakonu - ne bo veljala, ko bo pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Plačilo provizije bo moralo biti po novem urejeno s pisno pogodbo. Ko bo dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se bo znesek plačila za posredovanje razdelil. Pogodbena določila, ki bi bila v nasprotju s temi določbami, bodo nična.

Ne bo pa po predlogu več omejitve provizije za pogodbe, ki jih sklepajo gospodarske družbe med seboj. S tem naj bi na tem področju omogočili svobodno gospodarsko pobudo. Za te pogodbe bodo veljala pravila obligacijskega prava.

S predlogom zakona se omejuje tudi višina dejanskih stroškov, do katerih je nepremičninska družba upravičena v primeru, če ji ne pripada plačilo za posredovanje.

Zakonski predlog določa tudi pogoje za nepremičninske družbe in za nepremičninske posrednike. Družba bo morala za opravljanje poslov posredovanja izpolnjevati tri pogoje, in sicer bo morala imeti registrirano dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami, zaposlenega najmanj enega nepremičninskega posrednika in sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo.

Dovoljenje za opravljanje poslov posredovanja pa bo lahko pridobil posameznik, ki bo imel dokazilo o strokovni usposobljenosti in ki ne bo pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet, življenje in telo, spolno nedotakljivost ali javni red in mir. Za izdajo in odvzem dovoljenja za posrednike bodo pristojne upravne enote.

Investitor, ki bo gradil za trg, bo moral zagotoviti, da bodo prodajo zanj izvajali nepremičninski posredniki.

Zakonski predlog opredeljuje še vsebino pogodbe o posredovanju, trajanje pogodbe in vsebino splošnih pogojev. Zakon bo po predlogu po novem opredelil tudi ekskluzivno posredovanje ter zahtevo, da se v primeru sklenitve tovrstnega sodelovanja to v pogodbi tudi posebej označi.

S tem želijo zagotoviti varstvo v primeru t. i. vsiljenih pogodb, ko nepremičninska družba, ki ima sklenjeno pogodbo o posredovanju, tretjih oseb, z izoblikovanim povpraševanjem o konkretni nepremičnini na podlagi odziva na oglas ali ponudbo, ne bo smela nagovarjati k sklenitvi pogodbe o posredovanju ali pogojevati ogleda nepremičnine s sklenitvijo takšne pogodbe.

Z ekskluzivno pogodbo se bo naročnik zavezal, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb, lahko pa bo sam prišel v stik s tretjimi osebami in z njimi sklenil pogodbo v zvezi z nepremičnino (jo npr. prodal, dal v najem ali v zakup).

Zakon bo predlogu dogovor o trajanju pogodbe o posredovanju prepuščal strankama; če pa se ti ne bosta dogovorili, za koliko časa sklepata pogodbo, bo trajanje omejeno na devet mesecev. Zakon pa bo posebej omejil trajanje ekskluzivne pogodbe, in sicer na šest mesecev.

Predlog nekatere globe določa na novo, predvidena je tudi uvedba nekaterih novih prekrškov, ki bodo sledili novostim v zakonu, inšpektorji bodo lahko globe izrekali v razponu, po navedbah predlagatelja pa bodo prispevale k učinkovitosti, sorazmernosti in imele odvračilni učinek na kršitelje.