c S
Resolucija o zatiranju kriminalitete daje smer za delo 05.07.2017 15:54 Ljubljana, 05. julija (STA) - Odbor DZ za notranje zadeve danes govori tudi o izvajanju resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za lani. Za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem skrbi medresorska skupina, ki jo vodi Darko Anželj. Kot je ocenil, je resolucija "gotovo pozitivna" in "daje neko smer" državi za delo na tem področju.

Resolucija se sicer nanaša na obdobje 2012-2016, izpostavlja pa 13 področij preprečevanja in zatiranja kriminalitete: premoženjska, gospodarska, organizirana kriminaliteta in boj proti terorizmu, kibernetska kriminaliteta, prepovedane droge, mladoletniško nasilje, nasilje v družini, varovanje okolja, pomoč žrtvam kaznivih dejanj, strah pred kriminaliteto, odvzem premoženjske koristi, obveščevalno vodena policijska dejavnost in izvrševanje kazenskih sankcij.

Pojav novih drog na eni in terapevtsko-svetovalnih programov za uporabnike na drugi strani

Iz poročila za lani je med drugim razvidno, da je policija nenehno spremljala kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s prometom prepovedanih drog. Zaključili so deset predkazenskih postopkov oziroma preiskav kriminalnih združb, ki so večinoma delovale mednarodno. Obravnavali so 1581 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, kar je 15,5 odstotka manj kot v letu 2015. Evidentirali pa so še 3166 prekrškov.

Uslužbenci Finančne uprave RS (Furs) so odkrili deset primerov tihotapljenja prepovedanih drog in prepovedanih snovi v športu. Na mejnih prehodih Gruškovje in Zavrč so v vozilih, ki so vstopala v Slovenijo, odkrili skupaj 133,17 kilograma marihuane. V sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem pa je Furs odkril tri primere tihotapljenja novih psihoaktivnih snovi.

Na področju drog je bilo izvedenih tudi nekaj preventivnih aktivnosti. Med drugim poročilo navaja vzpostavitev več terapevtsko-svetovalnih programov in dve nočni zavetišči za brezdomne uporabnike drog. Pod okriljem društva Šent delujeta v Ljubljani in Novi Gorici.

Nad nasilje predvsem s preventivo in izobraževanjem

Na medvrstniško nasilje v šolah pristojni odgovarjajo predvsem z izobraževanjem vzgojno-varstvenih delavcev. Tematiko preprečevanja nasilja morajo sicer šole skladno z zakonsko obvezo vključevati v svoje vzgojne načrte.

Poročilo ob tem izpostavlja, da je treba izdelati mrežo različnih specializiranih institucij, katerih strokovno znanje je nujno za uspešno delo v šolah (svetovalni centri za mladostnike ...), opredeliti načine in oblike sodelovanja (protokol) ter zagotoviti ustrezna sredstva za izvajanje dogovorjenih nalog.

Do konca leta so končali tudi celovito analizo področja skrbi za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Letos pa bodo pristopili k pripravi protokola ravnanj v takih primerih.

V učnih načrtih osnovnih šol so opredeljene tudi teme, povezane z nasiljem v družini. Še vedno pa ostaja v načrtu za prihodnja leta priprava Nacionalnega okvirnega kurikula, ki bo zajel tudi tematiko nasilja. Poročilo kot pomembno izpostavlja še priprave na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v katerem so predlagali vključitev novega člena, ki bo zagotavljal (varno) učno okolje.

Ministrstvo, pristojno za družino, je lani sofinanciralo 35 programov socialnega varstva, namenjenih preprečevanju nasilja. Med drugim so podprli nov program materinskih domov v Pomurju. Poročilo izpostavlja tudi razširitev mreže dnevnih centrov za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, s poudarkom na preprečevanju nasilja v družini ter med vrstniki.

Edina naloga, ki ostaja neuresničena, pa je viktimizacijska študija, za katero je umanjkalo sredstev.

Sovražnega govora ne more omejevati zgolj policija

Eno od področij, ki se ga loteva poročilo, je tudi sovražni govor, in sicer izpostavlja, da je treba zmanjševanje javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti do drugačnih, zlasti preko svetovnega spleta. Med drugim izpostavljajo novelo zakona o medijih, ki je med drugim določilo obvezo za objavo pravil za komentiranje na spletnih medijih.

Kot pozitivne izpostavljajo projekte nevladnih organizacij, denimo Spletno oko, s katerimi sodeluje tudi policija, pa tudi Svet za odziv na sovražni govor. Policija ob tem izpostavlja, da samo z represijo ni mogoče regulirati sovražnega govora. Še več, represivni organi "ne morejo biti prvi med poklicanimi za uravnavanje sovražnega govora oziroma vzbujanja nestrpnosti nasploh". "Odsotnost neustreznega dojemanja sovražnega govora oziroma vseh oblik nestrpnosti se kaže v dejstvu, da ob vsakem stopnjevanju tega mediji in javnost nasploh najprej povprašajo policijo, kaj je storjenega na omenjenem področju," so ob tem zapisali v poročilu.

Za pol milijona glob na področju varstva okolja

Glede pošiljanja odpadkov čez meje je bilo v letu 2016 izvedenih 16 skupnih akcij nadzora na avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih in v pristanišču Luka Koper. Zaustavili so 819 tovornih vozil in kontejnerjev, od katerih se je v 78 primerih čez mejo prevažalo odpadke. Nadzorni organi so opravili 606 kontrol dokumentov ter 213 fizičnih pregledov pošiljk. Pri pošiljkah čez meje je bila ugotovljena ena nezakonita pošiljka odpadkov.

Inšpekcija za okolje in naravo pa je v letu 2016 na področjih okolja, vod in narave opravila skupno 9862 nadzorov, izdala 1011 inšpekcijskih odločb in 659 opozoril, v prekrškovnem postopku pa so izdali 379 prekrškovnih odločb, 78 plačilnih nalogov ter 94 opozoril. Znesek izrečenih glob je znašal 548.791,77 evra, navaja poročilo.

Ob tem ugotavljajo, da se z večjim številom izvedenih nadzorov stanje na tem področju izboljšuje.

Poročilo se sicer dotika še drugih področij kriminalitete, precej pozornosti pa namenja tudi zmanjševanju strahu pred njo, predvsem skozi obveščanje javnosti o dogajanju in samozaščitnih ukrepih. Izpostavljajo tudi uvedbo probacijske službe in delovanje specializiranih skupin. Lani je bila sicer ustanovljena ena specializirana preiskovalna skupina. "Slednje nakazuje na to, da delovanje specializiranih preiskovalnih skupin v praksi ni zaživelo. Kompleksnejši in zahtevnejši primeri se rešujejo z neposrednim sodelovanjem preiskovalcev različnih državnih organov, katerih delo pa ni formalnopravno urejeno," ugotavljajo v poročilu.

"Po drugi strani pa v praksi sodelovanje poteka uspešno znotraj finančnih preiskovalnih skupin, ki se ustanavljajo pri odkrivanju premoženja nezakonitega izvora. V teh preiskovalnih skupinah je zelo pomembno sodelovanje s predstavniki Finančne uprave RS," še navaja poročilo.

Anželj, ki je zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve in višji policijski svetnik, je sicer za STA dejal, da so si želeli, da bi bilo v resoluciji čim več preventivnih aktivnostih, in da bi bila resolucija čim manj represivno naravnana.

Nova medresorska delovna skupina že intenzivno pripravlja novo resolucijo. Svoje pripombe na predlog bo, kot je znano Anželju, lahko že od predvidoma naslednjega tedna podala tudi zainteresirana javnost. Glede na pripombe iz javne razprave bo po besedah Anželja, ki sicer ni član nove skupine, lažje pripraviti zaključno verzijo predloga resolucije, preden jo bosta potrdila vlada in DZ. To bi lahko po njegovi napovedi bilo jeseni.

Nova resolucija bo že tretja po vrsti, v njej pa bodo zajeta praktično enaka področja. Vseeno pa bodo v novi resoluciji po Anželjevih trditvah izpostavljene migracije, "ki v prejšnjem času niso bile tako problematične", "zaradi okoliščin v Evropi in po svetu" pa bo večji poudarek tudi na varnosti pred terorizmom. Stanje na tem področju je treba sicer po njegovih besedah stalno spremljati in zavedati se je treba, da so teroristične grožnje, ki so trenutno vse bolj aktualne, sestavni del sveta.